Ustawienie Bosch Bioentry Plus

Ustawienie Bosch Bioentry Plus to zaawansowany system kontroli dostępu typu biometrycznego, który oferuje bezpieczne, szybkie i wygodne uwierzytelnianie. System składa się z czytnika linii papilarnych, który umożliwia weryfikację osób przy użyciu ich odcisku palca. Czytnik wykorzystuje szyfrowanie AES-256 do przesyłania danych do oprogramowania, dzięki czemu jest całkowicie bezpieczny. Ustawienie Bioentry Plus jest łatwe, a jego konfiguracja wymaga tylko kilku kroków. System umożliwia tworzenie wielu grup użytkowników, a także wybieranie pożądanego czasu dostępu dla każdej grupy. Użytkownicy mogą również sterować dostępem do określonych obszarów i funkcji. Bosch Bioentry Plus to uniwersalne, wszechstronne i wysoce wydajne rozwiązanie dla wszystkich potrzeb kontroli dostępu.

Ostatnia aktualizacja: Ustawienie Bosch Bioentry Plus

Download

NYON instrukcja obsługi w języku polskim (2018)

... pobierz...

INTUVIA instrukcja obsługi w języku polskim

. ..

PURION instrukcja obsługi w języku polskim

 

Kody błędów system Bosch

Error Code System Bosch

...

Instrukcja obsługi wyświetlacza Kiox w języku polskim

pobierz...

 

YAMAHA

Instrukcja serwisowa systemu Yamaha seria X94

SERVICE MANUAL e-Bike SYSTEMS X94 SERIES

Katalog części serwisowy do rowerów elektrycznych z systemem Yamaha

Yamaha E-Bike System

 

 

KSIĄŻKA Z PRODUKTAMI ENVIOLO W FORMACIE PDF

SHIMANO

Katalog 2017, komponenty rowerowe Shimano 

Katalog handlowy i techniczny


Podręcznik użytkownika
Instrukcja oryginalna
Seria E6100

W pliku masz instrukcje obsługi może tam coś wyczytasz.

5HVHW  VHF   

6WDUW


pl

Spis tre ci

Przepisy bezpiecze stwa pracy...... 4
Przed pierwszym w czeniem
urz dzenia..................... 4
Przy dostawie................... 4
Przy instalowaniu................ 4
U ywanie codzienne.............. 4
Obecno dzieci w domu.......... 5
Blokada drzwi................... 5
W przypadku wyst pienia szkód..... 5
W przypadku usuni cia wy u onego
urz dzenia..................... 5
Zapoznanie si z urz dzeniem....... 6
Pulpit obs ugi................... 6
Wn trze urz dzenia............... 6
Menu przegl d funkcji............. 6
Uk ad zmi kczania wody............ 7
Ustawianie..................... 7
Tabela twardo ci wody............ 7
Sól specjalna $................... 8
Zastosowanie soli specjalnej....... 8
rodki czyszcz ce z dodatkiem soli.. 8
Wy czenie zmi kczania wody...... 8
P yn nab yszczaj cy%............. 9
Ustawienie ilo ci p ynu
nab yszczaj cego................ 9
Wy czenie wska nika braku p ynu
nab yszczaj cego............... 10
Naczynia........................ 10
Nie przystosowane do zmywarki.... 10
Uszkodzenia szk a i naczy....... 10
Wk adanie naczy............... 11
Wyjmowanie naczy............. 11
Fili anki i szklanki............... 11
Garnki........................ 11
Koszyk na sztu ce.............. 12
Podpórki sk adane.............. 12
Pojemnik na ma e cz ci......... 12
Pó ka na no e.................. 12
Zmiana wysoko ci zawieszenia
kosza........................ 13
rodek czyszcz cy................ 14
Nape nienie rodkiem czyszcz cym. 14
Zespolone rodki czyszcz ce...... 15
Przegl d programów.............. 17
Wybór programu................ 17
Wskazówki dla Instytutów
Badawczych................... 17
Funkcje dodatkowe............... 18
Skrócenie fazy programu
(VarioSpeed)................... 18
Zape nienie w po owie........... 18
Higiena....................... 18

Strefa intensywna................
Ekstra suszenie.................
Zmywanie naczy................
Parametry programów............
Czujnik Aqua (stanu wody)........
W czenie urz dzenia............
Wska nik czasu do ko ca programu.
Nastawianie czasu w czenia......
Koniec programu................
Automatyczne wy czenie po
zako czeniu programu...........
Wy czy urz dzenie.............
Przerwanie programu............
Zmiana programu...............
Suszenie intensywne.............
Przegl d i piel gnacja.............
Ogólny stan zmywarki............
Sól specjalna i p yn nab yszczaj cy..
Sitka.........................
Ramiona spryskuj ce............
Usuwanie usterek we w asnym
zakresie........................
Pompa odp ywu.................
... po w czeniu................. na urz dzeniu................ podczas zmywania............. na naczyniach................
Serwis..........................
Instalacja.......................
Przepisy bezpiecze stwa pracy.....
Dostawa.......................
Dane techniczne................
Ustawienie.....................
Pod czenie do odp ywu..........
Pod czenie do wody bie cej.....
Pod czenie do zasilania ciep wod
Pod czenie elektryczne..........
Demonta.....................
Transport......................
Zabezpieczenie przed skutkami
mrozu (Opró nianie urz dzenia)....
Usuwanie odpadów...............
Opakowanie...................
Stare urz dzenia................

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
31

pl
Przepisy bezpiecze stwa
pracy
urz dzenia
Prosz starannie przeczyta instrukcj
obs ugi i monta u! Zawieraj one wa ne
informacje na temat ustawienia,
u ytkowania i przegl du urz dzenia.
Prosz przechowywa instrukcj
i wszystkie dokumenty do pó niejszego
zastosowania lub dla ewentualnego,
kolejnego u ytkownika urz dzenia.

Przy dostawie
- Natychmiast sprawdzi opakowanie
i zmywark pod wzgl dem szkód
transportowych. Nie uruchomi
uszkodzonego urz dzenia,
lecz zwróci si do dostawcy w tej
sprawie.
- Materia opakunkowy usun zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami.
- Nie pozostawia opakowania lub jego
cz ci bawi cym si dzieciom.
Sk adane kartony i folie stanowi
potencjalne niebezpiecze stwo
uduszenia.

Przy instalowaniu
W jaki sposób urz dzenie prawid owo
ustawi i pod czy, przeczyta
w rozdziale,, Instalowanie".

4

U ywanie codzienne
- Urz dzenie przeznaczone jest
do u ytku w prywatnym gospodarstwie
domowym oraz lokalach mieszkalnych.
- Zmywark u ywa tylko
w gospodarstwie domowym i tylko
do przeznaczonego celu: zmywania
naczy domowych.
- Dzieci lub osoby doros e, które ze
wzgl du na zdolno ci fizyczne,
czuciowe lub psychiczne czy te
w zwi zku z brakiem wiedzy lub
do wiadczenia nie s w stanie
bezpiecznie obs ugiwa urz dzenia,
mog je u ywa tylko pod nadzorem
lub po dok adnym pouczeniu osoby,
która odpowiada za ich
bezpiecze stwo.
- Nie siada lub stawa na otwartych
drzwiach! Urz dzenie mo e si
przewróci.
- W przypadku zmywarek
wolnostoj cych prosimy o zwrócenie
uwagi na to, e prze adowanie koszy
mo e spowodowa przewrócenie
urz dzenia.
- Nie dodawa adnego rozpuszczalnika
do komory mycia. Wyst puje
zagro enie wybuchu.
- Podczas trwania programu, drzwi
otwiera bardzo ostro nie. Zachodzi
niebezpiecze stwo pryskania gor cej
wody z wn trza urz dzenia.
- Zmywark otwiera tylko na czas
wk adania lub wyjmowania naczy,
aby unikn skalecze
spowodowanych np. potkni ciem si
o drzwi.
- Przestrzega przepisów
bezpiecze stwa i u ytkowania
wydrukowanych na opakowaniach
rodków czyszcz cych
i nab yszczaj cych.

pl

? =Ostrze enie

No e i inne przybory z ostrymi
ko cówkami musz zosta w o one
do koszyka na sztu ce z ostrzami
skierowanymi w dó albo poziomo u o one
na pó ce na no e*.
* w zale no ci od modelu

Obecno

dzieci w domu

- Je li funkcja obecna, u ywa
zabezpieczenia przed dzie mi.
Dok adny opis znajduje si
wewn trz dokumentacji urz dzenia.
- Nie pozwala dzieciom na zabaw
urz dzeniem lub jego obs ugiwanie.
- Uniemo liwi dzieciom dost p
do rodka czyszcz cego i p ynu
nab yszczaj cego. Mog one
spowodowa bardzo szkodliwe dla
zdrowia skutki w obr bie jamy ustnej
oraz oczu lub doprowadzi
do uduszenia.
- Nie pozwala dzieciom na przebywanie
w pobli u otwartej zmywarki. Woda
znajduj ca si w komorze zmywania
nie jest wod pitn, mo e zawiera
resztki rodka czyszcz cego.
Zwraca uwag, aby dzieci nie
wk ada y r k do pojemnika
na tabletki 12. Ma e palce mog
utkwi w szczelinach.
zamontowanych wysoko, zwraca
uwag, aby przy otwieraniu
i zamykaniu drzwiczek dzieci nie
dozna y przyci ni cia lub zmia d enia
pomi dzy drzwiczkami zmywarki
i znajduj cymi si poni ej drzwiami
szafki.

Zabezpieczenie dost pu dzieci
(blokada drzwi) *
Bloakaddrzw
i

Opis zabezpieczenia dost pu dzieci
znajduje si w tyle w ok adce.
W przypadku wyst pienia szkód
- Przeprowadzenie napraw i innych
czynno ci zastrze one jest tylko
dla specjalistów. W tym celu
urz dzenie musi by od czone
od sieci. Wyci gn wtyczk sieciow
lub wy czy bezpiecznik. Zakr ci
zawór wody.

W przypadku usuni cia
wy u onego urz dzenia
- Wys u one urz dzenie natychmiast
pozbawi cech przydatno ci do u ycia,
w celu unikni cia ewentualnych
wypadków.
- Urz dzenie nale y usun zgodnie
z obowi zuj cymi przepisami.

? =

Ostrze enie
Dzieci mog zamkn si w rodku
urz dzenia (niebezpiecze stwo uduszenia)
lub wywo a inne niebezpieczne sytuacje.
Dlatego: wyci gn wtyczk sieciow,
odci i usun kabel sieciowy. Zamek
drzwiowy tak zniszczy, aby uniemo liwi
ponowne zamkni cie drzwi.

5

Zapoznanie si
z urz dzeniem
Rysunki panela obs ugowego i wn trza
urz dzenia znajduj si z przodu
w kopercie.
Do poszczególnych pozycji kierowane
s odno niki w tek cie.

Pulpit obs ugi
(
0
8
@
H
P
X
`

Prze cznik W CZ / WY CZ
Otwieracz drzwi
Programator
Przycisk START
Wy wietlacz cyfrowy
Nastawianie czasu w czenia *
Funkcje dodatkowe **
Wska nik braku p ynu
nab yszczaj cego
h Wska nik nape nienia sol
) " Wska nik,, Skontrolowania dop ywu
wody"
* w zale no ci od modelu
** Ilo w zale no ci od modelu

Wn trze urz dzenia
1 "
1*
12
1:
1B
1J
1R
1Z
1b
1j

Górny kosz na naczynia
Pó ka na no e *
Pojemnik na tabletki do zmywarki
Górne ramiona spryskuj ce
Dolne rami spryskuj ce
Zbiornik na sól specjaln
Sitka
Koszyk na sztu ce
Dolny kosz na naczynia
Zbiornik zapasu rodka
9 " Komora na rodki czyszcz ce
9* Zamkni cie komory rodka
czyszcz cego
92 Tabliczka znamionowa
6

Menu przegl d funkcji
Nastawienia s przedstawione
w poszczególnych rozdzia ach.
Twardo wody:
-:
Suszenie intensywne:
P yn nab yszczaj cy:
Ciep a woda:
Automatyczne wy czenie:
-

:

Uk ad zmi kczania wody
Do uzyskiwania dobrych wyników
zmywania potrzebna jest mi kka woda,
tzn. z niewielk zawarto ci wapna.
W przeciwnym razie na naczyniach
i we wn trzu zmywarki wydziela si osad
wapienny.
Woda bie ca o twardo ci powy ej 7° dH
(1, 2 mmol/l) musi zosta poddana
zmi kczeniu. Nast puje to za pomoc
specjalnej soli (sól regeneracyjna)
w uk adzie zmi kczaj cym wod
w zmywarce.
Ustawienie i zwi zane z tym
zapotrzebowanie soli zale ne jest
od stopnia twardo ci dostarczanej wody
(patrz tabela).

Tabela twardo ci wody
7ZDUGRńú
ZRG\
ƒG+

=DNUHV
WZDUGRńFL

PPROO

:DUWRńú
QDVWDZLHQLD
PDV]\Q\PL? NND

 

‡??

 

ńUHGQLD‡? ›

‡? ´

‡? žWZDUGD‡? ‚

Ustawianie
Ilo dodawanej soli jest nastawna
w zakresie od:
do:.
Przy warto ci ustawienia:
sól nie jest
konieczna.
- Dowiedzie si jaki stopie twardo ci
ma woda wodoci gowa. W tym
wypadku zwróci si z zapytaniem
do zak adu wodoci gów.
- Warto ustawienia odczyta w tabeli
twardo ci wody.
- Zamkn drzwi.
- W czy prze cznik W CZ /
WY CZ (.
- Nacisn przycisk START @
i przytrzyma wci ni ty.
- Programator 8 przekr ca,
a wy wietlacz cyfrowy H
wska e:....
- Pu ci przycisk.
Wy wietlacz cyfrowy H wskazuje
fabrycznie ustawion warto
:.
W celu zmiany tego ustawienia:
a wymagana warto uka e si
na wy wietlaczu cyfrowym H.
- Nacisn przycisk START @.
Nastawienie pozostaje zapisane
w pami ci.

7

Wy czenie wska nika braku
soli/zmi kczania wody

Sól specjalna $

Wyczenizmie ckzaniwody
a

Zastosowanie soli specjalnej
Nape nianie sol nale y zawsze
przeprowadza bezpo rednio
przed w czeniem urz dzenia. Dzi ki temu
przelany roztwór soli zostanie natychmiast
wyp ukany, zapobiegaj c wyst pieniu
wszelkiej korozji w komorze zmywarki.
- Otworzy zakr tk pojemnika
zapasu 1J.
- Nape ni pojemnik wod (konieczne
tylko przy pierwszym uruchomieniu).
- Nape ni sol specjaln (nie sol
kuchenn ani pastylkami).
Przy tym woda jest wypierana
i wyp ywa.
Jak tylko wska nik braku soli h zacznie
wieci w panelu, nale y znów nape ni
sol specjaln.

Zastosowanie rodków
czyszcz cych z dodatkiem soli
rodiczyszccezdodatiemsoli
kz k

Stosuj c zespolone rodki czyszcz ce
z dodatkiem soli mo na zazwyczaj
zrezygnowa z dodawania soli specjalnej
przy twardo ci wody do 21° dH (37° fH,
26° Clarke, 3, 7 mmol/l). Przy twardo ci
wody powy ej 21° dH konieczne jest
stosowanie soli specjalnej.

8

Je li wska nik braku soli h
przeszkadza, wtedy mo na go wy czy
(np. w przypadku u ywania zespolonego
rodka czyszcz cego z komponentem
soli).
- Post powa zgodnie z opisem
,, Ustawienie ilo ci p ynu
nab yszczaj cego" i ustawi warto
na:.
Tym samym wy czony jest uk ad
zmi kczania wody oraz wska nik braku
soli.

? =

Nigdy nie wsypywa rodka czyszcz cego
do pojemnika na sól specjaln.
Spowodowa o by to zniszczenie uk adu
zmi kczania wody.

P yn nab yszczaj cy%
Je li za wieci si wska nik braku p ynu
nab yszczaj cego ` na panelu, wtedy
rezerwa p ynu nab yszczaj cego wystarczy
jeszcze na 1 - 2 procesy zmywania.
Prosz uzupe ni niedobór p ynu
nab yszczaj cego.
P yn nab yszczaj cy jest konieczny
do uzyskania czystej powierzchni naczy
bez plam oraz l ni cego szk a. Stosowa
tylko p yn nab yszczaj cy przeznaczony
do zmywarek domowych.
Zespolone rodki czyszcz ce ze rodkiem
nab yszczaj cym mo na stosowa tylko
do wody o twardo ci poni ej 21° dH
(37° fH, 26° Clarke, 3, 7mmol/l). Przy
twardo ci wody powy ej 21° dH
konieczne jest stosowanie p ynu
- Otworzy zbiornik zapasu 1j poprzez
naci ni cie cznika przy pokrywie
i podniesienie.

- Ostro nie wla p yn nab yszczaj cy
maksymalnie a do znaku przy otworze
wlewu.

- Zamkn pokryw ze s yszalnym
zatrza ni ciem w zapadce.
- Rozlany p yn nab yszczaj cy wytrze
cierk, aby przy nast pnym procesie
zmywania nie wyst pi o nadmierne
wydzielanie piany.

Ilo dodawanego p ynu nab yszczaj cego
mo na ustawi w zakresie od:
do:. Prosz ustawi ilo
dodawanego p ynu nab yszczaj cego
na:
aby otrzyma bardzo dobry
rezultat suszenia. Fabrycznie ustawiono
stopie
:.
Ilo p ynu nab yszczaj cego zmienia
tylko wtedy, gdy na naczyniach pozostaj
smugi (ustawi na ni szy stopie)
lub plamy z wody (ustawi na wy szy
stopie).
- Przekr ca programator 8,
W celu zmiany ustawienia:
a na wy wietlaczu cyfrowym H
uka e si
dana warto.
Ustawienie pozostaje zapisane
PD[

9

p ynu nab yszczaj cego
Je li wska nik braku p ynu
nab yszczaj cego ` przeszkadza, wtedy
mo na go wy czy (np. w przypadku
u ywania zespolonego rodka
czyszcz cego i z komponentem
nab yszczaj cym).
nab yszczaj cego ` jest wy czony.

Naczynia
Nie przystosowane do zmywarki
- Sztu ce i naczynia z drewna.
- Wra liwe szk o dekoracyjne, naczynia
artystyczne i antyki. Ich dekoracje nie
s bowiem odporne na zmywanie
- Cz ci z tworzywa sztucznego
nieodporne na wysokie temperatury.
- Naczynia miedziane i cynkowe.
- Naczynia zabrudzone popio em,
woskiem, smarem lub farb.
Dekoracje na szkle, cz ci z aluminium
lub srebra maj sk onno ci zafarbowania
lub wyp owienia podczas zmywania. Tak e
niektóre rodzaje szk a (jak np. przedmioty
kryszta owe) mog ulec zmatowieniu
po wielu procesach zmywania.

Uszkodzenia szk a i naczy
Przyczyny:
- Rodzaj szk a i proces jego
wytwarzania.
- Sk ad chemiczny rodka
czyszcz cego.
- Temperatura wody programu
zmywaj cego.
Zaleca si:
- U ywa sz o i porcelan oznaczon
przez producenta jako nadaj c si
dla zmywarek.
- Stosowa rodek czyszcz cy
do naczy oznakowany jako agodny.
- Po zako czeniu programu zmywania
mo liwie szybko wyci gn szk o
i sztu ce ze zmywarki.

10

Wk adanie naczy

Garnki

- Usun wi ksze resztki potraw.
Wst pne zmywanie pod bie c wod
nie jest konieczne.
- Naczynia wk ada w taki sposób, aby
- pewnie sta y i nie mog y si
- wszystkie naczynia by y skierowane
otworem w dó.
- cz ci wkl s e lub z zag bieniami
sta y sko nie, aby woda mog a
sp yn.
- nie przeszkadza y przy obracaniu
si ramion spryskuj cych 1:
i 1B.
W zmywarce nie zmywa bardzo ma ych
naczy, poniewa mog atwo wypa
z koszy.

Dolny kosz na naczynia 1b

Wyjmowanie naczy
W celu unikni cia zmoczenia naczy
kroplami wody spadaj cymi z kosza
górnego, zaleca si opró nianie zmywarki
zaczynaj c na dole i ko cz c w górze.
Gor ce naczynia s wra liwe na uderzenia
/ wstrz sy! Dlatego po zako czeniu
programu zostawi naczynia w zmywarce
a si och odz a dopiero potem wyj.

Fili anki i szklanki
Górny kosz na naczynia 1 "

Dobra rada
Mocno zabrudzone naczynia (garnki)
u o y w dolnym koszu. Uzyskany wynik
zmywania jest lepszy ze wzgl du na silny
strumie wody.
Dalsze wskazówki zwi zane z optymalnym
wykorzystaniem wn trza zmywarki
s dost pne na naszej stronie internetowej
jako bezp atny plik do pobrania.
Odpowiedni adres internetowy znajduje
si na tylnej stronie instrukcji obs ugi.

11

Koszyk na sztu ce

Pojemnik na ma e cz

Sztu ce nale y zawsze wk ada w sposób
niesortowany i ostrzem skierowanym
w dó.
W celu unikni cia skaleczenia, d ugie,
ostre cz ci i no e uk ada na pó ce
na no e.

Tutaj mo na pewnie umie ci lekkie cz
z tworzywa sztucznego, jak np. kubki,
pokrywy itd.

Podpórki sk adane *

Podprkóiskadane

Podpórki mo na sk ada na bok,
co u atwia wk adanie garnków, misek
i szklanek.

12

ci *

Pomijeknnameczic
Pókananoe

D ugie no e i inne przybory musz zosta
u o one poziomo.

ci

kosza *

Górny kosz z d wigniami
bocznymi

Wysoko ustawienia górnego kosza 1 "
mo na zmieni stosownie do potrzeb,
uzyskuj c wi cej miejsca w górnym lub
dolnym koszu dla wy szych naczy.

- Wyci gn górny
kosz na naczynia 1 ".
- W celu obni enia kosza nacisn
w kierunku do wn trza po kolei
obie d wignie lew i praw, znajduj ce
si na zewn trznej stronie kosza.
Trzyma przy tym kosz na bokach
za górny brzeg, aby nie móg nagle
spa na dó.

miZaanwsokciozaweszneikosza
yia

Wysoko

urz dzenia 81, 5 cm

Stopie 1 maks.?
Stopie 2 maks.?
Stopie 3 maks.?

Kosz górny Kosz dolny
22 cm
30 cm
24 cm
28 cm
27 cm
25 cm

W zale no ci od ukszta towaniu górnego
kosza w Pa stwa zmywarce nale y wybra
jeden z dwóch ni ej przedstawionych
sposobów post powania:

- W celu podniesienia kosza chwyci
go z boku za górn kraw d
i podnie do góry.
- Przed ponownym wsuni ciem kosza
upewni si, czy na obydwu stronach
opiera si on na tej samej wysoko ci.
W przeciwnym razie nie mo na
zamkn drzwi zmywarki, a górne
rami spryskuj ce nie uzyska adnego
po czenia z obiegiem wody.

Górny kosz z parami rolek
górnych i dolnych
- Wyj kosz górny i zawiesi go
na rolkach górnych (stopie 3) lub
dolnych (stopie 1).

13

rodek czyszcz cy
Dozwolone jest u ywanie rodków
czyszcz cych do zmywarek w postaci
tabletek, proszku lub p ynu, ale w adnym
wypadku p ynu do zmywania r cznego.
W zale no ci od stanu zabrudzenia,
mo na indywidualnie dostosowa
dozowanie rodków czyszcz cych
w postaci proszku lub p ynu. Tabletki
zawieraj wystarczaj co du ilo
substancji czynnych dla ka dego
programu zmywania. Nowoczesne,
wydajne rodki czyszcz ce stosuj
g ównie niskoalkaliczn formu
zawieraj c fosforany oraz enzymy.
Fosforany wi
wapno w wodzie. Enzymy
rozk adaj skrobi i rozszczepiaj bia ko.
Bezfosforanowe rodki czyszcz ce s
rzadziej spotykane. Maj one troch
s absz zdolno wi zania wapna
i wymagaj wy szego dozowania. W celu
usuni cia kolorowych plam (np. z herbaty
czy keczupu) stosowane s rodki
wybielaj ce na bazie tlenu.
Wskazówka
Do uzyskania dobrych wyników zmywania,
koniecznie przestrzega wskazówek
nadrukowanych na opakowaniu rodka
W razie wyst pienia dalszych pyta
zalecamy zwróci si do doradcy
producenta rodka czyszcz cego.

? =

Przestrzega przepisów bezpiecze stwa
i u ytkowania wydrukowanych
na opakowaniach rodków czyszcz cych
14

Nape nienie rodkiem
czyszcz cym
- Je li komora dla rodka
czyszcz cego 9 " jest jeszcze
zamkni ta, to przesun zasuwk 9*
celem jej otworzenia.
rodek czyszcz cy doda do suchej
komory rodka czyszcz cego 9 "
(tabletk w o y poprzecznie,
nie stawia jej pionowo). Dozowanie:
patrz zalecenia producenta
na opakowaniu.
Podzia ka dozowania w pojemniku
na rodek czyszcz cy 9 " u atwia
dozowanie odpowiedniej ilo ci proszku
lub p ynu czyszcz cego.
Przy normalnym zabrudzeniu,
zazwyczaj wystarcza 20 ml-25 ml. Przy
u ywaniu tabletek wystarcza jedna
tabletka.

 PO
 PO
 PO

- Zamkn pokryw pojemnika
na rodek czyszcz cy przesuwaj c j
do góry, a do zaczepienia zapadki.

Pojemnik na rodek czyszcz cy
otwiera si automatycznie
w odpowiednim momencie, w sposób
zale ny od programu. Proszek lub p yn
czyszcz cy rozprowadza si
i rozpuszcza w urz dzeniu, tabletka
wpada do odpowiedniego pojemnika
i rozpuszcza si w nim dozuj c
odpowiednie rodki.
Przy mniejszej ilo ci zabrudzonych naczy
zazwyczaj wystarcza nieco mniejsza
ni podana ilo
rodka czyszcz cego.
Odpowiednie rodki czyszcz ce i
konserwuj ce mo na naby poprzez
nasz stron internetow lub poprzez
autoryzowany serwis (patrz strona tylna).

Zespolone rodki czyszcz ce
Oprócz konwencjonalnych (pojedy czych)
rodków czyszcz cych, oferowane s
produkty z dodatkowymi funkcjami.
Produkty te zawieraj cz sto,
oprócz rodka czyszcz cego, tak e
komponent nab yszczaj cy oraz substytut
soli (3in1) i w zale no ci od kombinacji
(4in1, 5in1 itd. ) dodatkowe komponenty
jak np. rodek do ochrony szk a lub
rodek nab yszczaj cy do stali szlachetnej.
Zespolone rodki czyszcz ce dzia aj tylko
do okre lonego stopnia twardo ci wody
(najcz ciej do 21°dH). Powy ej
tej warto ci koniecznie doda soli oraz
rodka nab yszczaj cego.
Je li stosowane s zespolone rodki
czyszcz ce, to przebieg programu
zmywania dopasowuje si
automatycznie tak, aby zawsze osi gn
najlepsze mo liwe rezultaty zmywania
i suszenia.

? =

Ostrze enia
- Nie wk ada jakichkolwiek ma ych
cz ci do zmywania do pojemnika
na tabletk 12; utrudnia to
równomierne rozpuszczenie si
tabletki.
- Nie u ywa pojemnika na tabletk 12
jako uchwytu dla kosza górnego,
w czasie wk adania dodatkowych
naczy po w czeniu programu
zmywania. Tabletka mo e ju si w nim
znajdowa i grozi styk z cz ciowo
rozpuszczon tabletk.

15

Wskazówki
- Optymalne rezultaty zmywania
i suszenia otrzymuje si
przy stosowaniu pojedy czych
rodków czyszcz cych w po czeniu
z oddzielnym dozowaniem soli i p ynu
- Podczas krótkich programów
ewentualnie nie dochodzi
do rozwini cia pe nej skuteczno ci
czyszczenia z powodu ró nej zdolno ci
rozpuszczania si tabletek i pozostaj
nierozpuszczone resztki rodka
czyszcz cego. Proszkowe rodki
czyszcz ce s lepiej przystosowane
do tych programów.
- W przypadku programu,, Intensywny"
(przy niektórych modelach) dozowanie
jednej tabletki jest wystarczaj ce.
W razie u ycia proszku istnieje
mo liwo nasypania niewielkiej ilo ci
rodka czyszcz cego na stron
wewn trzn drzwi zmywarki.
- Nawet je li wieci wska nik braku
p ynu nab yszczaj cego i / lub soli, to
w przypadku u ycia zespolonych
rodków czyszcz cych program
zmywania pracuje nienagannie.
- Zastosowanie rodków czyszcz cych
w otoczce ochronnej ulegaj cej
rozpuszczeniu w wodzie: otoczk
dotyka tylko suchymi r kami i wsypa
rodek czyszcz cy tylko do absolutnie
suchego pojemnika na rodek
czyszcz cy. W przeciwnym wypadku
mo e nast pi przyklejenie.
- W razie zmiany rodków czyszcz cych
z zespolonych na pojedy cze, nale y
zwróci uwag na ustawienie w a ciwej
warto ci uk adu zmi kczania wody
i ilo ci p ynu nab yszczaj cego.

16

Przegl d programów
W tym przegl dzie przedstawiono maksymalnie mo liw ilo programów.
Odpowiednie programy stoj ce do dyspozycji w Pa stwa zmywarce zaznaczone
s na pulpicie obs ugi.
Rodzaj naczy

Rodzaj zabrudzenia Program

Mo liwe funkcje
dodatkowe

mocno przyklejone,
przypalone lub
garnki, patelnie,
przyschni te resztki
niewra liwe
potraw, resztki potraw Intensywnie 70°
naczynia i sztu ce
zawieraj ce skrobi
lub bia ko

? /°
Á

wszystkie

Auto 45° - 65°
ró ne naczynia
i sztu ce

lekko przyschni te,
zwyczajne resztki
potraw

á/?
Eco 50°

wra liwe naczynia
i sztu ce, szk o
oraz naczynia
z tworzywa
sztucznego
nieodporne
na oddzia ywanie
termiczne

é/?
lekko przyklejone,
wie e resztki potraw

agodnie 40°

? /?

Strefa intensywna
Skrócenie czasu
Zape nienie
w po owie
Ekstra suszenie

Szybko 45°
wszystkie rodzaje
zimne p ukanie,
naczy
czyszczenie po rednie

? /?
Zmywanie
wst pne

Wybór programu
W zale no ci od rodzaju naczy i stopnia
zabrudzenia mo na wybra odpowiedni
program.

Badawczych

adne

Przebieg programu
Zmywanie wst pne
Zmywanie 70°
P ukanie po rednie
P ukanie
z nab yszczaniem 65°
Suszenie
Podlega optymalizacji
stosownie do stopnia
zabrudzenia za pomoc
czujników.
Zmywanie 50°
Zmywanie 40°
z nab yszczaniem 55°
Zmywanie 45°
Zmywanie wst pne

dishwasher@test-appliances. com.
Wymagany b dzie numer
urz dzenia (E Nr. ) i numer fabrykacyjny
(FD); obydwa numery znajduj si
na tabliczce identyfikacyjnej 92
umieszczonej na drzwiach urz dzenia.

Instytuty Badawcze mog otrzyma
informacj odno nie warunków do bada
porównawczych pod nast puj cym
adresem e-mail:
17

Funkcje dodatkowe
Ustawiane przyciskami funkcji
dodatkowych X.

? Skrócenie fazy programu
(VarioSpeed) *

Skróencifazyrpogramu(VariSoped)
e

Za pomoc funkcji & gt; & gt; Skrócenie fazy & lt; & lt;
programu mo na skróci czas pracy
w zale no ci od wybranego programu
zmywania o ok. 20% do 50%. Ka da
zmiana czasu trwania jest pokazywana
Optymalna skuteczno zmywania przy
skróconym czasie trwania programu jest
osi gana przez zwi kszenie zu ycia wody
i energii.

§ Zape nienie w po owie *

Zapenieniewpoowie

W przypadku ma ej ilo ci naczy
do zmywania (np. szklanek, fili anek,
talerzy) mo na w czy funkcj,, po owa
za adunku". Dzi ki temu oszcz dzana jest
woda, energia i czas. Do zmywania
wsypa nieco mniej rodka czyszcz cego
do pojemnika ni zalecane jest przy
pe nym za adunku zmywarki.

? Higiena *

Hiiegna

Podczas procesu czyszczenia temperatura
jest podwy szona. W wyniku tego
osi ga si wy szy stan higieniczny. Ta
funkcja dodatkowa jest idealna
do zmywania np. desek do krojenia lub
butelek do karmienia niemowl t.

18

? Strefa intensywna *

Strefateinnsywa
n

Idealna dla ró norodnego za adunku.
Mocniej zabrudzone garnki i patelnie
mo na zmywa w koszu dolnym razem
z normalnie zabrudzonymi naczyniami
u o onymi w koszu górnym. Intensywno
natryskiwania w koszu dolnym
jest wzmo ona, temperatura zmywania
troch podwy szona.

? Ekstra suszenie *

kEstrausszenie

Podwy szona temperatura podczas
p ukania z nab yszczaniem i przed u ona
faza suszenia umo liwiaj lepsze
wysuszenie tak e cz ci z tworzywa
sztucznego. Zu ycie energii ulega
niewielkiemu zwi kszeniu.

Zmywanie naczy
Parametry programów
Dane programu (parametry zu ycia)
przedstawiono w krótkiej instrukcji. Dane
odnosz si do warunków normalnych
i warto ci ustawienia twardo ci
wody:. Ró ne czynniki wywieraj ce
wp yw, jak np. temperatura wody lub
ci nienie wodoci gu, mog spowodowa
odchy ki.

Wska nik czasu do ko ca
programu
Podczas wyboru programu pokazywany
jest na wy wietlaczu cyfrowym H
pozosta y czas przebiegu programu.
Czas trwania programu podczas jego
przebiegu jest zale ny od temperatury
wody, ilo ci naczy, jak i stopnia
zabrudzenia i mo e ulega zmianom (w
zale no ci od wybranego programu).

Nastawianie czasu w czenia *

Nastawinaczasuwczenia
ie

Czujnik Aqua (stanu wody) *

CzujnikAquasat( nuwdy)
o

Aquasensor to optyczny przyrz d
pomiarowy (bramka fotokomórkowa),
mierz cy stan zm tnienia wody.
Czujnik Aqua jest u ywany w zale no ci
od specyfiki wybranego programu.
Aktywowanie funkcji Aquasensor polega
na przej ciu,, czystej" wody p ucz cej
do nast pnego zmywania, w wyniku czego
zmniejszeniu ulega zu ycie wody
od 3 do 6 litrów. W przypadku
mocniejszego zabrudzenia nast puje
wypompowanie i zast pienie czyst wod.
W programach automatycznych
dodatkowo dopasowywana jest
temperatura i czas trwania programu
do stopnia zabrudzenia.

W czenie urz dzenia
- Otworzy ca kowicie zawór wody.
- Przekr ci programator 8 na dany
program.
Na wy wietlaczu cyfrowym H miga
przewidywany czas trwania programu.
Przebieg programu startuje.

Start programu mo na opó ni
maksymalnie o 24 godziny, w sposób
stopniowany co jedn godzin.
- Przycisk P tak d ugo naciska,
a wy wietlacz cyfrowy H prze czy
si na:.
- Przycisk P tyle razy nacisn,
a b dzie wy wietlany dany czas.
- Nacisn przycisk START @, funkcja
preselekcji czasu jest aktywowana.
- W celu wy czenia funkcji preselekcji
czasu przycisk P tyle razy nacisn,
a na wy wietlaczu cyfrowym b dzie
pokazany:.
Wybieranie programu mo na dowolnie
zmieni, a do momentu startu
programu.

Koniec programu
Program jest zako czony, gdy
na wy wietlaczu cyfrowym H pojawi si
warto
:.

19

Automatyczne wy czenie
po zako czeniu programu *

Autoamtyczneywczenieopzakoczeiunropgramu

W celu zaoszcz dzenia energii, zmywarka
wy cza si 1 minut po zako czeniu
programu (nastawienie fabryczne).
Automatyczne wy czenie mo na ustawi
od:
do:.
:

Urz dzenie nie wy cza
si automatycznie
:
Koniec po 1 min
:
Koniec po 120 min
a wy wietlacz cyfrowy H wska e
:....
Wy czy urz dzenie
Krótko po zako czeniu programu:
- Wy czy prze cznik W CZ /
- Zamkn kurek dop ywu wody (zb dne
przy Aqua-Stop).
- Wyj naczynia po ich och odzeniu.

20

? =

Po zako czeniu programu - w celu
wyj cia naczy - prosimy o ca kowite
otworzenie drzwi zmywarki, a nie
pozostawienie ich uchylonych.
Ewentualnie uchodz ca jeszcze para
wodna mog aby uszkodzi wra liwe blaty
robocze.

Przerwanie programu
Lampki kontrolne zgasn. Program
pozostaje zapisany w pami ci.
W przypadku otworzenia drzwi
zmywarki pod czonej do zasilania
ciep wod lub ju rozgrzanej
maszyny nale y najpierw na kilka minut
lekko przymkn drzwi, a potem
dopiero ca kowicie zamkn.
W przeciwnym wypadku z powodu
rozszerzalno ci cieplnej (nadci nienie)
mog otworzy si drzwiczki
urz dzenia lub mo e wyp yn woda
z urz dzenia.
- W celu kontynuacji programu znów
w czy prze cznik W CZ /
WY CZ (.

Przerwanie programu (Reset)

Przerwniaerpogrmu
- Przycisk START @ naciska
przez ok. 3 sek.
Wy wietlacz cyfrowy H
przedstawia:.
- Przebieg programu trwa ok. 1 minut.
Na wy wietlaczu cyfrowym H
pojawia si
:.
Zmiana programu
Po naci ni ciu przycisku START @
nie jest mo liwa zmiana programu.
Zmiana programu jest mo liwa tylko
poprzez jego przerwanie (Reset).

Suszenie intensywne
P ukanie ko cowe jest przeprowadzane
przy podwy szonej temperaturze,
aby polepszy wyniki suszenia. Czas
trwania mo e si nieznacznie przed u y.
(Ostro nie z wra liwymi naczyniami! )
wska e:.
fabrycznie ustawion warto
:
(suszenie intensywne wy czone).
Ustawienie zmieni w nast puj cy sposób:
- Przez przekr canie programatora 8
mo na w czy suszenie
intensywne:
lub wy czy
:.
Warto nastawienia jest zapisana
Przegl d i piel gnacja
Regularna kontrola i konserwacja
zmywarki pomaga zwi kszy
jej niezawodno. To pomaga
w oszcz dzaniu czasu i pieni dzy.

Ogólny stan zmywarki
- Skontrolowa wn trze pod wzgl dem
osadów wapiennych i t uszczu.
W razie stwierdzenia wyst powania takich
osadów:
- Komor rodka czyszcz cego nape ni
rodkiem czyszcz cym. W czy
zmywark bez naczy, nastawiaj c
program z najwy sz temperatur
zmywania.
Do czyszczenia urz dzenia stosowa tylko
specjalne rodki czyszcz ce / preparaty
przeznaczone do czyszczenia zmywarek.
- Regularnie czy ci uszczelk
drzwiczek wilgotn cierk.
Do czyszczenia zmywarki nigdy
nie u ywa myjki parowej (generatora
pary). Producent nie ponosi
odpowiedzialno ci za ewentualne szkody
wynikaj ce z u ycia wytwornicy pary.
Cz
czo ow urz dzenia i przys on
regularnie przemywa lekko wilgotn
cierk; wystarczy woda i troch p ynu
do zmywania. Nie u ywa g bek
do szorowania oraz dodatków oerodków
szoruj cych, bowiem ich stosowanie
powoduje zadrapania powierzchni.
W przypadku urz dze ze stali szlachetnej:
Unika stosowania cierek z materia u
g bczastego lub przed pierwszym
u yciem wyp uka je wielokrotnie,
aby unikn korozji.

? =

Nigdy nie u ywa innych rodków
czyszcz cych dla gospodarstwa
domowego zawieraj cych chlor!
Zagro enie dla zdrowia!

Sól specjalna i p yn
nab yszczaj cy
- Skontrolowa wska niki stanu
nape nienia h i `. W razie
potrzeby nape ni sol i/lub p ynem
nab yszczaj cym.
21

Sitka

Ramiona spryskuj ce

Sitka 1R zatrzymuj du e
zanieczyszczenia znajduj ce si w wodzie
pozosta ej po myciu naczy,
nie dopuszczaj c ich do pompy.
Zanieczyszczenia te mog od czasu
do czasu zatka sitka.
Uk ad filtruj cy sk ada si z sita
zgrubnego, p askiego sita drobnego
i mikrosita.
- Po ka dym zmywaniu skontrolowa filtr
pod k tem osadów.
- Odkr ci cylinder sitowy jak pokazano
na rysunku i wyci gn uk ad filtruj cy.

Wapno i zanieczyszczenia pochodz ce
z wody do zmywania mog zablokowa
dysze i o yska ramion spryskuj cych 1:
- Skontrolowa dysze ramion
spryskuj cych pod wzgl dem zatkania.
- Odkr ci górne ramiona
spryskuj ce 1: (1/4 obrotu).- Wyci gn do góry dolne rami
spryskuj ce 1B.

- Usun ewentualnie wyst puj ce
resztki i oczy ci sita pod bie c
wod.
- Uk ad filtruj cy zamontowa
w chronologicznie odwrotnej
kolejno ci, zwracaj c przy tym uwag,
aby po zamkni ciu strza ki sta y
na przeciwko siebie.

22

- Wymy ramiona spryskuj ce
pod bie c wod.
- Za o y lub ponownie przykr ci
ramiona spryskuj ce.

Usuwanie usterek we
w asnym zakresie
Z do wiadcze wynika, e wi kszo
usterek wyst puj cych w codziennej
eksploatacji, mo na usun we w asnym
zakresie bez wzywania serwisu.
Oszcz dza to naturalnie wydatków
i zapewnia szybkie przywrócenie
sprawno ci maszyny. W niniejszym
przegl dzie usterek przedstawione s
mo liwe przyczyny usterek oraz wskazówki
dotycz ce ich usuni cia.
Je eli urz dzenie nie w czy si lub
zatrzyma si podczas zmywania naczy
z niewiadomych przyczyn, prosz najpierw
przeprowadzi funkcj,, Przerwanie
programu" (Reset).
(patrz rozdzia,, Zmywanie naczy ")

Pompa odp ywu
Du e resztki potraw lub przypadkowe
przedmioty, które nie zosta y zatrzymane
na sitach, mog spowodowa
zablokowanie pompy odp ywu. Lustro
wody p ucz cej jest wtedy nad sitem.
W takim przypadku nale y:
- Generalnie najpierw od czy
urz dzenie od sieci pr dowej.
- Wyj kosz górny 1 " i dolny 1b.
- Wymontowa filtry 1R.
- Czerpakiem usun wod, ewent. za
pomoc g bki.
- Bia pokryw pompy podwa y za
pomoc y eczki (jak pokazano na
rysunku). Pokryw chwyci za
przegródk i podnie j sko nie do
wn trza. Pokryw zdj ca kowicie.

? =

W razie wy wietlenia na wy wietlaczu
cyfrowym H kodu
b du (:
do:), generalnie najpierw
od czy urz dzenie od sieci pr dowej
i zamkn zawór kurkowy.
Niektóre usterki (patrz poni szy opis
usterek) mo na usun we w asnym
zakresie, we wszystkich innych
przypadkach nale y zwróci si
do serwisu i poda wy wietlany
kod usterki:XX.

? =

Nale y pami ta o tym, e: Wykonywanie
naprawy jest dozwolone tylko
specjalistom. W razie potrzeby wymiany
cz ci prosz zwróci uwag, by u yto
tylko oryginalnych cz ci zamiennych.
Nieprawid owo wykonane naprawy
lub u ycie innych ni oryginalne cz ci
zamienne mog spowodowa znaczne
szkody i stanowi zagro enie
dla u ytkownika.

- Skontrolowa wirnik skrzyde kowy, czy
znajduj si w nim przypadkowe
przedmioty i w razie wyst powania
usun je.
- Pokryw umie ci w pierwotnej pozycji
i nacisn j w dó w celu zatrza ni cia
zaczepów (klikni cie).. OLFN

23

- Zamontowa filtry.
- W o y znów kosze.

... po w czeniu
Urz dzenie nie zaczyna pracowa.
- Zepsuty bezpiecznik domowy.
- Wtyczka urz dzenia wyj ta z gniazdka.
- Drzwi urz dzenia nie s prawid owo
zamkni te. na urz dzeniu
Dolne rami spryskuj ce obraca si
z oporami.
- Zablokowane rami spryskuj ce.
Drzwi otwieraj si ci ko. *
- Funkcja zabezpieczenia przed
otworzeniem przez dzieci jest aktywna.
Instrukcja deaktywacji znajduje si
z ty u na ok adce.
* W zale no ci od modelu
Drzwi nie mo na zamkn.
- Zamek w drzwiach przeskoczy. eby
przywróci stan poprzedni nale y
jeszcze raz zamkn mocniej drzwi.
Pokrywy komory na rodek czyszcz cy
nie mo na zamkn.
- Pojemnik na rodek czyszcz cy
przepe niony lub mechanizm
zablokowany przez sklejone resztki
Resztki rodka czyszcz cego
w pojemniku na rodek czyszcz cy.
- Komora by a wilgotna podczas
nape niania.

24

Wska nik,, Sprawdzi dop yw wody") "
wieci si.
- Zamkni ty zawór dop ywu wody.
- Przerwany dop yw wody.
- Za amanie w a dop ywu wody.
- Zatkany filtr dop ywu wody.
- Urz dzenie wy czy i wyci gn
wtyczk.
- Zakr ci zawór wody.
- Wyczy ci filtr w w u dop ywu.

- Przywróci zasilanie pr dowe.
- Otworzy zawór wody.
- W czy urz dzenie.
- Po zako czeniu programu woda
pozostaje w urz dzeniu.
- (:) Zatkany lub za amany w
odp ywowy.
Zatkane filtry.
- (:) Pompa odp ywu jest
zablokowana, zaczepy pokrywy
pompy odp ywu nie s zatrza ni te
(patrz Pompa odp ywu).
- Zatkane filtry.
- Program nie jest jeszcze
zako czony. Odczeka koniec
programu (wy wietlacz cyfrowy
przedstawia:) lub wykona
funkcj,, RESET".

Kod b du:
- Filtry 1R zanieczyszczone lub zatkane.
Wska nik braku soli h i/lub p ynu
nab yszczaj cego ` nie wieci si.
- Wy czony/e wska nik/i braku.
- Wystarczaj cy zapas soli/p ynu
Wska nik braku soli specjalnej h
- Brak soli.
Nape ni sol specjaln.
- Czujnik nie rozpoznaje pastylek soli.
Zastosowa inn sól specjaln. podczas zmywania
Nadzwyczajne wydzielanie piany
-
rodek do r cznego mycia naczy
w zbiorniku p ynu nab yszczaj cego.
Rozlany p yn nab yszczaj cy powoduje
nadmierne wydzielanie piany, dlatego
nale y go wytrze cierk.
Podczas zmywania urz dzenie
zatrzymuje si
- Przerwany dop yw pr du.
Odg os uderze zaworu nape niaj cego
- Spowodowany jest poprowadzeniem
ruroci gu wodnego i nie ma wp ywu
na funkcjonowanie maszyny. Brak
rodków zaradczych.
Uderzaj ce / stukaj ce odg osy podczas
zmywania
- Rami spryskuj ce uderza o naczynia.
- Naczynia nieprawid owo u o one. na naczyniach
Resztki potraw na naczyniach.
- Naczynia za ciasno u o one,
przepe niony kosz na naczynia.
- Za ma o rodka czyszcz cego.
- Za s aby program zmywania.
- Utrudniony ruch obrotowy ramienia
spryskuj cego.
- Dysze ramion spryskuj cych zatkane.
- Zatkane sita.
le osadzone sitka.
- Zablokowana pompa odp ywowa.
- Kosz górny nie jest ustawiony na tej
samej wysoko ci po lewej i prawej
stronie.
Nie usuni te do ko ca resztki herbaty
lub szminki.
rodek czyszcz cy ma za s abe
dzia anie wybielaj ce.
- Zbyt niska temperatura zmywania.
- Za ma o/niew a ciwy rodek
czyszcz cy.
Bia e plamy na naczyniach/szklankach
pozostaj mleczne.
W przypadku twardej wody bie cej
i stosowania rodka czyszcz cego
bez zawarto ci fosforanu mo e doj
szybciej do powstania bia ego osadu
na naczyniach i cianach wn trza
zmywarki.
- Wybrano za s aby program.
- Brak/za ma o p ynu nab yszczaj cego.
- Brak/za ma o soli specjalnej.
- Uk ad zmi kczania wody ustawiony
na niew a ciw warto.
- Niedokr cona pokrywa pojemnika
na sól.
Zwróci si z zapytaniem do producenta
rodka czyszcz cego, szczególnie gdy:
- naczynia s bardzo mokre
po zako czeniu programu.
- powstaj osady kamienia wapiennego.

25

Matowe, zafarbowane szklanki, osady
niedaj ce si sp uka.
- Nieodpowiedni rodek czyszcz cy.
- Szk o nie nadaje si do zmywania
w zmywarkach mechanicznych.
Smugi na szklankach i sztu cach,
szklanki wygl daj metalicznie.
- Za du a ilo p ynu nab yszczaj cego.
Zafarbowanie cz ci z tworzywa
sztucznego.
lady rdzy na sztu cach.
- Sztu ce nie s nierdzewne.
- Za wysokie st enie soli w wodzie
do zmywania z powodu niedokr conej
pokrywy pojemnika na sól
lub wysypana sól podczas nape niania.
Naczynia nie s wysuszone.
- Drzwi urz dzenia za wcze nie
otworzone i za wcze nie wyj te
naczynia.
- Wybrano program bez suszenia.
- Za ma o / niew a ciwy p yn
nab yszczaj cy.
- Aktywowa suszenie intensywne.
- Z a skuteczno suszenia u ywanego
zespolonego produktu czyszcz cego.
Zastosowa p yn nab yszczaj cy
(nastawienie - patrz rozdzia,, P yn
nab yszczaj cy").

26

Serwis
Je li nie uda o si Pa stwu usun usterki,
prosimy zwróci si do serwisu.
Informajce dotycz ce najbli szego
autoryzowanego serwisu, znajduj si na
tylniej stronie instrukcji obs ugi lub w
za czonym wykazie placówek
serwisowych. Prosimy o telefoniczne
podanie numeru
urz dzenia (E Nr. = 1) i numeru
fabrykacyjnego FD (FD = 2), znajduj ce
si na tabliczce identyfikacyjnej 92

)'
Prosz zaufa kompetencji producenta.
W razie usterki prosz zwróci si do nas.
Tym samym zapewnicie Pa stwo, e
naprawa zostanie przeprowadzona przez
profesjonalny serwis dysponuj cy
oryginalnymi cz ciami zamiennymi.

Instalacja
W a ciwa eksploatacja zmywarki wymaga
jej prawid owego pod czenia. Parametry
dop ywu i odp ywu, a tak e dane przy cza
elektrycznego musz spe nia wymagane
kryteria, które przedstawiono
w nast pnych rozdzia ach
wzgl. w instrukcji monta u.
Podczas monta u przestrzega podanej
kolejno ci wykonywania czynno ci:
- Kontrola przy dostawie
- Ustawienie
- Pod czenie do odp ywu
- Pod czenie do wody bie cej
- Pod czenie elektryczne.

Przepisy bezpiecze stwa pracy
- Ustawienie i pod czenie
przeprowadzi zgodnie z instrukcj
instalacji i monta u.
- Podczas instalacji zmywarka musi by
od czona od sieci.
- Upewni si, e uk ad przewodów
ochronnych domowej instalacji
elektrycznej jest przepisowo wykonany.
- Parametry przy cza elektrycznego
musz by zgodne z danymi
- W przypadku uszkodzenia sieciowego
przewodu pod czeniowego, ten
musi zosta wymieniony na specjalny
przewód.
W celu unikni cia zagro e, wymiana
przewodu jest dozwolona tylko
autoryzowanemu serwisowi.
- Je li zmywarka ma by zabudowana
w szafie stoj cej, konieczne jest
prawid owe przymocowanie.

- Urz dzenia przeznaczone
do zabudowania lub zintegrowane
instalowa tylko pod ci g ym blatem
roboczym, który jest przykr cony
do s siednich szafek, celem
zapewnienia stateczno ci ustawienia.
- Nie instalowa urz dzenia w pobli u
róde ciep a (grzejników, pieców
akumulacyjnych, pieców lub innych
urz dze wydzielaj cych ciep o) i nie
zabudowywa pod p yt grzejn.
- Po ustawieniu zmywarki wtyczka
sieciowa musi by swobodnie
dost pna.
(patrz Pod czenie elektryczne)
- W niektórych modelach:
W obudowie przy cza wody
z tworzywa sztucznego znajduje si
elektryczny zawór, w w u
dop ywowym znajduj si przewody
cz ce. Nie przecina tego w a,
nie zanurza obudowy z tworzywa
sztucznego w wodzie.

? =

Je li urz dzenie nie jest wsuni te do niszy,
a tym samym jedna ze cian bocznych
jest dost pna, wtedy, ze wzgl du
na bezpiecze stwo, konieczne jest
obudowanie obszaru zawiasów
(niebezpiecze stwo skaleczenia).
Obudowy te mo na naby jako
wyposa enie dodatkowe w punkcie
serwisowym oraz w handlu
specjalistycznym.

Dostawa
Zmywarka zosta a fabrycznie poddana
gruntownej kontroli prawid owo ci
dzia ania. W wyniku tego pozosta y lady
wody, które znikn po pierwszym procesie
zmywania.

27

Dane techniczne

Pod czenie do odp ywu

Waga:
maks. 45 kg
Napi cie:
220-240 V, 50 Hz lub 60 Hz
Warto pod czenia:
2, 0-2, 4 kW
Bezpiecznik:
10 / 16 A
Ci nienie wody:
przynajmniej 0, 05 MPa (0, 5 bar),
maksymalnie 1 MPa (10 bar).
W przypadku wy szego ci nienia wody:
zainstalowa zawór redukcyjny ci nienia.
Ilo dop ywu:
minimalnie 10 litrów / minut
Temperatura wody:
woda zimna; przy wodzie ciep ej maks.
temp. 60 °C.

- Konieczne czynno ci robocze
przedstawiono w instrukcji monta u,
w razie potrzeby zamontowa syfon
z kró cem odp ywu.
- W odp ywu po czy z kró cem
odp ywu za pomoc dostarczonych
cz ci.
Zwróci uwag, eby w odp ywowy
nie by za amany, zgnieciony
lub skr cony i eby pokrywa
zamykaj ca w odp ywie nie utrudnia a
odp ywu cieków!

Ustawienie
Konieczne wymiary monta owe
przedstawiono w instrukcji monta u.
Zmywark nale y wypoziomowa
przy pomocy nóg ze rubami
regulacyjnymi. Upewni si
co do pewno ci ustawienia.
- Urz dzeniom przeznaczonym
do zabudowania pod blatem roboczym
lub do zintegrowania, które zostan
pó niej ustawione jako wolnostoj ce,
nale y zapewni odpowiedni
stateczno ustawienia
np. przez przykr cenie do ciany
albo zamontowanie ci g ego blatu
roboczego, przykr conego
do s siednich szafek.
- Zabudowanie urz dzenia w bloku
kuchennym pomi dzy cianami
drewnianymi lub z tworzywa
sztucznego jest dozwolone.

28

Pod czenie do wody bie

cej

wykona zgodnie z instrukcj monta u
za pomoc dostarczonych cz ci
do zaworu kurkowego wody.
Zwraca uwag, eby przy cze
wie ej wody nie by o za amane,
zgniecione lub skr cone.
- W przypadku wymiany urz dzenia
nale y zawsze zainstalowa nowy w
dop ywu wody.
Przynajmniej 0, 05 MPa (0, 5 bar),
Preferowana woda zimna; przy wodzie
ciep ej maks. temp.

Pod czenie do zasilania ciep
wod *
Podczeniedozasilniaacipewod

Zmywark mo na pod czy do zimnej lub
do ciep ej wody do maks.
Pod czenie do ciep ej wody zaleca si
wtedy, gdy woda pochodzi z energetycznie
korzystnego pod czenia
przy odpowiedniej instalacji, np.
pod czenie do kolektorów s onecznych
z obiegiem przep ywowym.
Dzi ki temu oszcz dzana jest energia
i czas.
Poprzez nastawienie zasilania ciep
wod
:
mo na optymalnie nastawi
urz dzenie na eksploatacj ciep wod.
Zalecana temperatura wody (temperatura
wody wp ywaj cej) wynosi od co najmniej
40 °C do maksymalnie 60 °C.
Nie zaleca si pod czenia do eksploatacji
ciep wod, je li woda pochodzi z bojlera
elektrycznego.
Nastawienie zasilania ciep wod:
fabrycznie ustawion warto
:
.
mo na wy czy
:
lub
w czy
:
nastawienie zasilania
ciep wod.
Pod czenie elektryczne
- Urz dzenie pod czy tylko do sieci
pr du zmiennego w zakresie od 220 V
do 240 V oraz 50 Hz lub 60 Hz,
poprzez przepisowo zainstalowane
gniazdko wtykowe z przewodem
ochronnym. Konieczne bezpieczniki -
patrz tabliczka identyfikacyjna 92.
- Gniazdko wtykowe musi znajdowa si
w pobli u urz dzenia i musi by wolno
dost pne tak e po zabudowaniu.
Je li po zabudowaniu wtyczka nie jest
wolno dost pna, wtedy spe nienie
w a ciwych przepisów bezpiecze stwa
pracy wymaga zainstalowania
od cznika wszystkich biegunów
z rozwarciem styków co najmniej
3 mm.
- Przerabianie przy cza dozwolone jest
tylko uprawnionym specjalistom.
- Przed u acz dla sieciowego przewodu
zasilaj cego mo na naby tylko
w autoryzowanym serwisie.
- W przypadku zastosowania wy cznika
ochronnego pr du up ywowego wolno
u ywa tylko wy cznika opatrzonego
znakiem,. Tylko on gwarantuje
spe nienie aktualnie obowi zuj cych
przepisów.
- Urz dzenie jest wyposa one w system
zabezpieczaj cy przed wyp ywem
wody. Prosimy o zwrócenie uwagi
na to, e system ten dzia a tylko przy
pod czonym zasilaniu pr dowym.

29

Demonta

Transport

Zachowa tak e tutaj kolejno
toku post powania.
- Od czy urz dzenie od sieci
pr dowej.
- Zakr ci dop yw wody.
- Od czy przy cza odp ywu i wody
bie cej.
- Wykr ci ruby mocuj ce urz dzenie
do mebli.
- Zdemontowa panel coko owy - o ile
jest.
- Wyci gn urz dzenie, ostro nie
poci gaj c przy tym za w e.

Opró ni zmywark i zabezpieczy lu ne
Opró nienie zmywarki wymaga
wykonania ni ej wymienionych
czynno ci:
- Wybra program z najwy sz
temperatur.
Na wy wietlaczu cyfrowym H pojawi
si przypuszczalny czas trwania
programu.
- Po up ywie ok. 4 minut przycisk
START @ tak d ugo przytrzyma
wci ni ty, a wy wietlacz cyfrowy
Po oko o 1 min. poka e si
na wy wietlaczu cyfrowym:.
- Wy czy urz dzenie ( i zamkn
kurek dop ywu wody.
Urz dzenie transportowa tylko w pozycji
pionowej.
(Chroni to przed wnikni ciem reszty wody
do sterownika maszyny i spowodowaniem
b dnego przebiegu programu).

mrozu
Zabezpiceenziprzedskutkammuz(Oróniniaeurzdzenia)
e i ro p

Je li urz dzenie stoi w pomieszczeniu
nara onym na mróz (np. domek
letniskowy), nale y je ca kowicie opró ni
(patrz transport).
- Zamkn zawór wody, od czy
w dop ywowy i opró ni.

30

Usuwanie odpadów
Zarówno opakowanie nowego urz dzenia,
jak i stare urz dzenia zawieraj cenne
surowce wtórne i materia y do ponownego
przetworzenia.
Prosimy o utylizowanie poszczególnych
cz ci wed ug rodzaju materia u.
Prosimy o poinformowanie si u
sprzedawcy lub lokalnej administracji
o aktualnym sposobie usuwania
opakowania.

Opakowanie
Wszystkie cz ci z tworzywa sztucznego
opatrzone s mi dzynarodowymi
oznaczeniami skrótowymi
(np. & gt; PS & lt; polistyrol). Umo liwia to
utylizacj urz dzenia z dok adnym
sortowaniem odpadów z tworzywa
sztucznego wed ug rodzaju.
zamieszczonych w,, Podczas dostawy".

Stare urz dzenia
zamieszczonych w,, Wprzypadku usuni cia
wys u onego urz dzenia".

To urz dzenie jest oznaczone
zgodnie z Dyrektyw Europejsk
2002/96/WE oraz polsk Ustaw z
dnia 29 lipca 2005 r.,, O zu ytym
sprz cie elektrycznym i
elektronicznym" (Dz. U. z 2005 r. Nr
180, poz. 1495) symbolem
przekre lonego kontenera na
odpady. Takie oznakowanie
informuje, e sprz t ten, po okresie
jego u ytkowania nie mo e by
umieszczany cznie z innymi
odpadami pochodz cymi z
gospodarstwa domowego.
U ytkownik jest zobowi zany do
oddania go prowadz cym
zbieranie zu ytego sprz tu
elektrycznego i elektronicznego.
Prowadz cy zbieranie, w tym
lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz
gminne jednostki, tworz
odpowiedni system umo liwiaj cy
oddanie tego sprz tu. W aciwe
post powanie ze zu ytym
sprz tem elektrycznym i
elektronicznym przyczynia si do
unikni cia szkodliwych dla zdrowia
ludzi i rodowiska naturalnego
konsekwencji, wynikaj cych z
obecno ci skadników
niebezpiecznych oraz
niew a ciwego sk adowania i
przetwarzania takiego sprz tu.

=PLDQ\]DVWU]HşRQH
=DEH]SLHF]HQLH GRVW? SX G]LHFL EORNDGD GU]ZL â

 $NW\ZDFMD]DEH]SLHF]HQLD SU]HG G]LHúPL
 2WZRU]\ú GU]ZLF]NL SU]\ DNW\ZQ\P
]DEH]SLHF]HQLX SU]HG G]LHúPL
 'HDNW\ZDFMD]DEH]SLHF]HQLD SU]HG G]LHúPL

3R]RVWDZLDM? F XU]? G]HQLH EH]âQDG]RUX]DZV]H
FD? NRZLFLH]DP\NDú GU]ZLF]NL XU]? G]HQLD
7\ONR ZâWHQ VSRVyE PRşQD FKURQLú G]LHFL
SU]HG PRşOLZ\PL QLHEH]SLHF]H? VWZDPL

1DWU\VN GRâ]P\ZDQLD EODFK GRâSLHF]HQLDâ

:L? NV]H EODFK\ NUDWNL F]\ WDOHU]H RâłUHGQLF\ ZL? NV]HM QLş  FP ZL? NV]H HOHPHQW\
]DVWDZ\ VWR? RZHM PRşQD F]\łFLú]D SRPRF? WHM J? RZLF\ UR]SU\VNRZHM
:âW\P FHOX Z\M? ú NRV]âJyUQ\ LâZ? Rş\ú QDWU\VN ZâVSRVyE SU]HGVWDZLRQ\ QDâU\VXQNX
%ODFK\ QDOHş\ XVWDZLú ZâVSRVyE SU]HGVWDZLRQ\ QDâU\VXQNX DE\âVWUXPLH? ZRG\
PyJ? GRMłú GRâZV]\VWNLFK F]? łFL PDNV\PDOQLH âEODFK\ GRâSLHF]HQLD OXE âUXV]W\ 
=P\ZDUN? Xş\WNRZDú]DZV]H]âNRV]HP JyUQ\P OXE J? RZLF? QDWU\VNRZ? GRâEODFK

âZâQLHNWyU\FK PRGHODFK

*ZDUDQFMD $TXD6WRS

=OHFHQLH QDSUDZ\ RUD] SRPRF Z UD]LH XVWHUNL

5REHUW%RVFK +DXVJHUlWH *PE+

ZZZERVFKKRPHFRP

*9000595984*
9000595984 pl (9104) 440EG

Nie czekaj! Przygotuj się na sezon ogrodowy.

Skorzystaj z bezpłatnego przeglądu elektronarzędzi ogrodowych.

Dzięki współpracy z wiodącymi producentami na całym świecie tworzymy jeden z największych systemów akumulatorów 18V. Bateria dla Twojego domu. com/images/bosch-pt_lab_advanceddrill-case_rgb-1920x1080px--74410b9c780c431c8f3264b6d5e64201. com/images/bosch-pt_lab_advanceddrill-case_rgb-1920x1080px--e0577a2b1c7b44959e95d45500be5244. jpg? imgWidth=7680&imgHeight=3072&scale=1 4x" alt="Każdy mały krok się liczy, gdy chodzi o ochronę naszego środowiska" role="img" aria-label="Każdy mały krok się liczy, gdy chodzi o ochronę naszego środowiska"/>

Żyj w sposób zrównoważony #LikeABosch 

z wieloma rozwiązaniami dla domu i ogrodu dla lepszej przyszłości. com/images/hmuniversalpump_001_3200x2400px--59cfb4940e3846da8466ae444fd7762b. com/images/hmuniversalpump_001_3200x2400px--f41100d84cb94621be3360abcd955886. jpg? imgWidth=7680&imgHeight=3072&scale=1 4x" alt="UniversalPump" role="img" aria-label="UniversalPump"/>

Łatwe pompowanie: Błyskawicznie napompuj opony i piłki przy użyciu akumulatorowego modelu UniversalPump 18V. com/images/universalimpact_18v-60_006_3200x1800px--500553aeaa234c7db806b0f8bfa7862c. com/images/universalimpact_18v-60_006_3200x1800px--d6c670235e2343028024e07d56a191ad. jpg? imgWidth=7680&imgHeight=3072&scale=1 4x" alt="UniversalDrill" role="img" aria-label="UniversalDrill"/>

Mocne i trwałe - niezawodny partner w trudnych pracach związanych z wkręcaniem i wierceniem. 

Akumulator dla Twojego domu.

Oszczędzasz pieniądze i dłużej pracujesz na jednym cyklu ładowania akumulatora: nowy wydajny system akumulatorowy Bosch „POWER FOR ALL“ pasuje do wielu elektronarzędzi Bosch przeznaczonych do pracy w domu i ogrodzie.

UniversalAquatak 135

Szybkie, wszechstronne i łatwe czyszczenie podczas wykonywania różnego rodzaju prac porządkowych. com/pl/pl/p/universalgardentidy-2300-06008b1002-v52755">

Universal GardenTidy 

Wszechstronne narzędzie do prac porządkowych w ogrodzie bez hałasu przeszkadzającego sąsiadom. com/pl/pl/landing/cleaning/cleanit_loveit_boschit">

Clean it, Love it, BOSCH IT!

Elektronarzędzia do czyszczenia Bosch: Połącz porządki z przyjemnością.

AdvancedShear 18V-10

Kompaktowe, wszechstronne i wydajne nożyce do trawy i krzewów. com/pl/pl/p/universalchain-18-06008b8000-v45687">

UniversalChain 18

Akumulatorowa piła łańcuchowa 18 V – lekkie i wszechstronne narzędzie do łatwego przycinania gałęzi i cięcia drewna. com/pl/pl/elektronarzedzia/elektronarzedzia-akumulatorowe/system-akumulatorowy-power-for-all-18-v">

 EasyDrill 18V-40 and EasyImpact 18V-40

Wszechstronne narzędzia dla początkujących i majsterkowiczów, którzy od czasu do czasu wykonują prace związane z wkręcaniem i wierceniem.

Bosch Support

Znajdź różne opcje kontaktu, aby porozmawiać z pomocą techniczną Bosch:

Infolinia serwisowa i porady aplikacyjne

W przypadku pytań dotyczących zastosowania naszych produktów lub serwisu napraw i części zamiennych.

Poniedziałek – piątek:

8. 30 – 16. 30

*koszt połączenia wg taryfy lokalnej

Dealerzy w pobliżu

Wprowadź kod pocztowy, ulicę lub miasto, aby szybko znaleźć najbliższego dealera Bosch.

Ustawienie Bosch Bioentry Plus

Bezpośredni link do pobrania Ustawienie Bosch Bioentry Plus

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ustawienie Bosch Bioentry Plus