Podstawowe operacje Electrolux Df 1090

Electrolux DF 1090 to profesjonalny odkurzacz przemysłowy, który jest idealny do szerokiego zastosowania w różnych miejscach. Jego głównymi cechami są trwałość, wydajność i łatwość obsługi. Dzięki zastosowaniu technologii bezszczotkowej, DF 1090 jest w stanie wykonać podstawowe operacje sprzątania, takie jak odkurzanie, odkurzanie i zamiatanie. Jego silnik o mocy 1400 W zapewnia wystarczającą siłę odkurzania nawet w trudnych do sprzątania miejscach, takich jak przestrzenie o wysokim ruchu. Dodatkowo, posiada również funkcję automatycznego wyłączania po osiągnięciu określonego poziomu hałasu, co pozwala zmniejszyć poziom hałasu w pomieszczeniu. DF 1090 jest przyjazny dla środowiska, wyposażony w filtr HEPA, który skutecznie usuwa zanieczyszczenia z powietrza.

Ostatnia aktualizacja: Podstawowe operacje Electrolux Df 1090

Ten artykuł dotyczy znaczenia drzewa w informatyce. Zobacz też: inne znaczenia.

Drzewo – struktura danych reprezentująca drzewo matematyczne. W naturalny sposób reprezentuje hierarchię danych (obiektów fizycznych i abstrakcyjnych, pojęć, itp. ) jest więc stosowane głównie do tego celu. Drzewa ułatwiają i przyspieszają wyszukiwanie, a także pozwalają w łatwy sposób operować na posortowanych danych.

Znaczenie tych struktur jest bardzo duże i ze względu na swoje własności drzewa są stosowane praktycznie w każdej dziedzinie informatyki (np. bazy danych, grafika komputerowa, przetwarzanie tekstu, telekomunikacja, serwery).

Budowa drzewa[edytuj | edytuj kod]

Drzewa składają się z wierzchołków (węzłów) oraz łączących je krawędzi. Jeśli drzewo nie jest puste, tzn. liczba wierzchołków jest większa od zera, jeden z nich jest wyróżniony i nazywany korzeniem drzewa; na rysunku jest oznaczony literą F.

Ciąg krawędzi łączących węzły nazywa się ścieżką. Istnieje dokładnie jedna ścieżka łącząca korzeń z każdym pozostałym wierzchołkiem.

Liczba krawędzi w ścieżce od korzenia do węzła jest nazywana długością – liczba ta określa poziom węzła. Wysokością drzewa jest największy poziom istniejący w drzewie. Np. korzeń znajduje się na 0. poziomie, węzły A, D i I na poziomie 2. ; wysokość drzewa to 3.

Wszystkie wierzchołki połączone z danym wierzchołkiem, a leżące na następnym poziomie są nazywane dziećmi tego węzła (np. dziećmi wierzchołka F są B i G, natomiast wierzchołka B: A i D). Wierzchołek może mieć dowolną liczbę dzieci, jeśli nie ma ich wcale nazywany jest liściem. Liśćmi w przykładowym drzewie są A, C, E, H.

Wierzchołek jest rodzicem dla każdego swojego dziecka. Każdy węzeł ma dokładnie jednego rodzica, wyjątkiem jest korzeń drzewa, który nie ma rodzica.

Specjalne znaczenie w informatyce mają drzewa binarne, w których liczba dzieci ograniczona jest do dwóch. Szczególnie popularne są BST i ich różne odmiany, np. org/wiki/Drzewo_AVL" title="Drzewo AVL">drzewa AVL, drzewa czerwono-czarne.

Drzewa które posiadają więcej niż dwoje dzieci są nazywane drzewami wyższych rzędów, np. org/wiki/Drzewo_trie" title="Drzewo trie">drzewo trie, drzewo trójkowe, B-drzewo.

Lista może być rozpatrywana jako szczególny przypadek drzewa, gdzie każdy rodzic ma co najwyżej jedno dziecko (drzewo pierwszego rzędu).

Operacja na drzewach[edytuj | edytuj kod]

Podstawowe operacje na drzewach to:

 • wyliczenie wszystkich elementów drzewa,
 • wyszukanie konkretnego elementu,
 • dodanie nowego elementu w określonym miejscu drzewa,
 • usunięcie elementu.

Pod pojęciem przechodzenia drzewa rozumie się odwiedzanie kolejnych wierzchołków, zgodnie z zależnościami rodzic-dziecko. Jeśli przy przechodzeniu drzewa na wierzchołkach są wykonywane pewne działania, to mówi się wówczas o przechodzeniu:

 • preorder - gdy działanie jest wykonywane najpierw na rodzicu, następnie na dzieciach;
 • postorder - gdy działanie jest wykonywane najpierw na wszystkich dzieciach, na końcu na rodzicu.

W przypadku drzew binarnych (oraz pewnych innych typów drzew) istnieje jeszcze metoda inorder, gdzie najpierw wykonywane jest działanie na jednym z dzieci, następnie na rodzicu i na końcu na drugim dziecku.

Jeśli działaniem byłoby wypisanie liter przechowywanych w węzłach przykładowego drzewa, to przy przechodzeniu drzewa metodą preorder otrzymamy F, B, A, D, C, E, G, I, H, natomiast przy przechodzeniu drzewa metodą postorder: A, C, E, D, B, H, I, G, F.

Reprezentacja drzew[edytuj | edytuj kod]

Fizycznie drzewa są reprezentowane za pomocą struktur wiązanych – ogólnie pojedynczy wierzchołek przechowuje dane oraz dowiązania do swoich dzieci. W szczególności jeśli drzewo jest zapisane w tablicy (patrz: kopiec), to dzieci są wskazywane przez konkretne indeksy; jeśli drzewo jest budowane na stercie (w językach C, C++, Pascal i podobnych), wówczas dowiązania są wskaźnikami.

Przykład definicji typu drzewa binarnego, w którym dane występują tylko na liściach (OCaml):

type 'a Drzewo = Lisc of 'a | Wezel of 'a Drzewo * 'a Drzewo

Przykład definicji typu drzewa binarnego, w którym dane (napisy) występują w każdym węźle (język C):

struct drzewo { struct drzewo *lewy_syn; struct drzewo *prawy_syn; char *dane;};

Zobacz też[edytuj | edytuj kod]

 • binarne drzewo poszukiwań
 • drzewo przedziałowe
Stosowanie operacji matematycznej - Azure Machine Learning | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 12 min

W tym artykule opisano składnik projektanta Azure Machine Learning.

Użyj operacji Zastosuj operację matematyczną, aby utworzyć obliczenia, które są stosowane do kolumn liczbowych w wejściowym zestawie danych.

Operacje matematyczne obejmują funkcje arytmetyczne, funkcje trygonometryczne, funkcje zaokrąglania i specjalne funkcje używane w nauce o danych, takie jak gamma i funkcje błędów.

Po zdefiniowaniu operacji i uruchomieniu potoku wartości zostaną dodane do zestawu danych. W zależności od sposobu konfigurowania składnika można wykonywać następujące czynności:

 • Dołącz wyniki do zestawu danych (przydatne podczas weryfikowania wyniku operacji).
 • Zastąp wartości kolumn nowymi, obliczonymi wartościami.
 • Wygeneruj nową kolumnę dla wyników i nie pokazuj oryginalnych danych.
 • Wyszukaj operację potrzebną w następujących kategoriach:

 • Podstawowa

  Funkcje w kategorii Podstawowa mogą służyć do manipulowania pojedynczą wartością lub kolumną wartości. Na przykład możesz uzyskać wartość bezwzględną wszystkich liczb w kolumnie lub obliczyć pierwiastek kwadratowy każdej wartości w kolumnie.

 • Compare

  Funkcje w kategorii Porównaj są używane do porównania: można wykonać porównanie parowe wartości w dwóch kolumnach lub porównać każdą wartość w kolumnie z określoną stałą. Można na przykład porównać kolumny, aby określić, czy wartości były takie same w dwóch zestawach danych. Możesz też użyć stałej, takiej jak maksymalna dozwolona wartość, aby znaleźć wartości odstające w kolumnie liczbowej.

 • Operacje

  Kategoria Operacje obejmuje podstawowe funkcje matematyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. Możesz pracować z kolumnami lub stałymi. Możesz na przykład dodać wartość w kolumnie A do wartości w kolumnie B. Możesz też odjąć stałą, taką jak wcześniej obliczona średnia, z każdej wartości w kolumnie A.

 • Zaokrąglanie

  Kategoria Zaokrąglanie obejmuje różne funkcje do wykonywania operacji, takich jak zaokrąglanie, sufit, podłoga i obcinanie do różnych poziomów precyzji. Można określić poziom dokładności dla liczb dziesiętnych i całkowitych.

 • Specjalne

  Kategoria Specjalna obejmuje funkcje matematyczne, które są szczególnie używane w nauce o danych, takie jak wielokropki i funkcja błędu Gaussiana.

 • Trygonometryczne

  Kategoria Trigonometric zawiera wszystkie standardowe funkcje trygonometryczne. Na przykład można przekonwertować radiany na stopnie lub funkcje obliczeniowe, takie jak tangens w radianach lub stopniach.Te funkcje są jednoargumentowe, co oznacza, że przyjmują pojedynczą kolumnę wartości jako dane wejściowe, stosują funkcję trygonometryczną i zwracają kolumnę wartości w wyniku. Upewnij się, że kolumna wejściowa jest odpowiednim typem i zawiera prawidłowy typ wartości dla określonej operacji.

  Jak skonfigurować operację zastosuj operację matematyczną

  Składnik Zastosuj operację matematyczną wymaga zestawu danych zawierającego co najmniej jedną kolumnę zawierającą tylko liczby. Liczby mogą być dyskretne lub ciągłe, ale muszą mieć typ danych liczbowych, a nie ciąg.

  Tę samą operację można zastosować do wielu kolumn liczbowych, ale wszystkie kolumny muszą znajdować się w tym samym zestawie danych.

  Każde wystąpienie tego składnika może wykonać tylko jeden typ operacji naraz. Aby wykonać złożone operacje matematyczne, może być konieczne łączenie kilku wystąpień składnika Apply Math Operation.

  1. Dodaj składnik Zastosuj operację matematyczną do potoku.

  2. Połączenie zestaw danych zawierający co najmniej jedną kolumnę liczbową.

  3. Wybierz co najmniej jedną kolumnę źródłową, na której ma być wykonywane obliczenie.

  4. Dowolna wybrana kolumna musi być typem danych liczbowych.
  5. Zakres danych musi być prawidłowy dla wybranej operacji matematycznej. W przeciwnym razie może wystąpić błąd lub wynik NaN (nie liczba). Na przykład Ln(-1. 0) jest nieprawidłową operacją i powoduje wartość NaN.
  6. Wybierz kategorię, aby wybrać typ operacji matematycznej do wykonania.

  7. Wybierz określoną operację z listy w tej kategorii.

  8. Ustaw dodatkowe parametry wymagane przez każdy typ operacji.

  9. Użyj opcji Tryb danych wyjściowych, aby wskazać sposób generowania operacji matematycznych:

  10. Dołącz. Wszystkie kolumny używane jako dane wejściowe są uwzględniane w wyjściowym zestawie danych, a jedna dodatkowa kolumna jest dołączana, która zawiera wyniki operacji matematycznej.
  11. Miejsce. Wartości w kolumnach używanych jako dane wejściowe są zastępowane nowymi wartościami obliczeniowymi.
  12. ResultOnly. Zwracana jest pojedyncza kolumna zawierająca wyniki operacji matematycznej.
  13. Prześlij potok.

  Wyniki

  Jeśli wyniki są generowane przy użyciu opcji Dołącz lub ResultOnly, nagłówki kolumn zwróconego zestawu danych wskazują operację i użyte kolumny. Jeśli na przykład porównasz dwie kolumny przy użyciu operatora Equals, wyniki będą wyglądać następująco:

 • Equals(Col2_Col1), wskazując, że przetestowano kolumnę Col2 względem kolumny Col1.
 • Equals(Col2_$10), wskazując, że kolumna 2 porównała do stałej 10.
 • Nawet jeśli używasz opcji W miejscu, dane źródłowe nie są usuwane ani zmieniane; kolumna w oryginalnym zestawie danych jest nadal dostępna w projektancie. Aby wyświetlić oryginalne dane, możesz połączyć składnik Dodaj kolumny i dołączyć go do danych wyjściowych operacji zastosuj operację matematyczną.

  Podstawowe operacje matematyczne

  Funkcje w kategorii Podstawowa zwykle przyjmują pojedynczą wartość z kolumny, wykonują wstępnie zdefiniowaną operację i zwracają pojedynczą wartość. W przypadku niektórych funkcji można określić stałą lub kolumnę ustawioną jako drugi argument.

  Azure Machine Learning obsługuje następujące funkcje w kategorii Podstawowa:

  Abs

  Zwraca wartość bezwzględną wybranych kolumn.

  Atan2

  Zwraca odwrotną tangens cztery ćwiartki.

  Wybierz kolumny zawierające współrzędne punktu. Dla drugiego argumentu, który odpowiada współrzędnej x, można również określić stałą.

  Odpowiada funkcji ATAN2 w narzędziu MATLAB.

  Conj

  Zwraca sprzężenie wartości w wybranej kolumnie.

  CubeRoot

  Oblicza katalog główny modułu dla wartości w wybranej kolumnie.

  DoubleFactorial

  Oblicza podwójny współczynnik wartości w wybranej kolumnie. Dwuskładnikowy jest rozszerzeniem normalnej funkcji czynnikowej i jest oznaczona jako x!! .

  Eps

  Zwraca rozmiar luki między bieżącą wartością a następną największą, podwójną dokładnością. Odpowiada funkcji EPS w programie MATLAB.

  Exp

  Zwraca wartość e podniesioną do potęgi wartości w wybranej kolumnie. Ta funkcja jest taka sama jak funkcja EXP Excel.

  Exp2

  Zwraca wykładnik base-2 argumentów, rozwiązując wartość y = x * 2t, gdzie t jest kolumną wartości zawierających wykładniki.

  W obszarze Zestaw kolumn wybierz kolumnę zawierającą wartości wykładnicze t.

  W polu Exp2 można określić drugi argument x, który może być stałą lub inną kolumną wartości. W polu Drugi typ argumentu wskaż, czy podasz mnożnik x jako stałą, czy wartość w kolumnie.

  Jeśli na przykład wybierzesz kolumnę z wartościami {0, 1, 2, 3, 4, 5} mnożnika i wykładnika, funkcja zwróci wartość {0, 2, 8, 24, 64 160).

  ExpMinus1

  Zwraca wykładnik ujemny dla wartości w wybranej kolumnie.

  Silnia

  Zwraca współczynnik wartości w wybranej kolumnie.

  Hipotenuza

  Oblicza hipotezę trójkąta, w którym długość jednej strony jest określona jako kolumna wartości, a długość drugiej strony jest określana jako stała lub dwie kolumny.

  Logarytm naturalny

  Zwraca logarytm naturalny dla wartości w wybranej kolumnie.

  LnPlus1

  Zwraca logarytm naturalny plus jeden dla wartości w wybranej kolumnie.

  Dziennik

  Zwraca dziennik wartości w wybranej kolumnie, biorąc pod uwagę określoną bazę.

  Możesz określić bazę (drugi argument) jako stałą lub wybierając inną kolumnę wartości.

  Log10

  Zwraca podstawowe wartości 10-logarytmowe dla wybranej kolumny.

  Dziennik2

  Zwraca podstawowe wartości 2-logarytmowe dla wybranej kolumny.

  NthRoot

  Zwraca n-ty element główny wartości przy użyciu n, który został określony.

  Wybierz kolumny, dla których chcesz obliczyć katalog główny przy użyciu opcji ColumnSet.

  W polu Drugi typ argumentu wybierz inną kolumnę zawierającą katalog główny lub określ stałą, która ma być używana jako główny.

  Jeśli drugi argument jest kolumną, każda wartość w kolumnie jest używana jako wartość n dla odpowiedniego wiersza. Jeśli drugi argument jest stałą, wpisz wartość n w polu tekstowym Drugi argument.

  Pow

  Oblicza wartość X podniesioną do potęgi Y dla każdej z wartości w wybranej kolumnie.

  Najpierw wybierz kolumny zawierające bazę, która powinna być zmienną, przy użyciu opcji ColumnSet.

  W polu Drugi typ argumentu wybierz kolumnę zawierającą wykładnik lub określ stałą, która ma być używana jako wykładnik.

  Jeśli drugi argument jest kolumną, każda wartość w kolumnie jest używana jako wykładnik odpowiedniego wiersza. Jeśli drugi argument jest stałą, wpisz wartość wykładnika w polu tekstowym Drugi argument.

  Sqrt

  Zwraca pierwiastek kwadratowy wartości w wybranej kolumnie.

  SqrtPi

  Dla każdej wartości w wybranej kolumnie mnoży wartość pi, a następnie zwraca pierwiastek kwadratowy wyniku.

  Square

  Kwadraty wartości w wybranej kolumnie.

  Operacje porównania

  Użyj funkcji porównania w projektancie Azure Machine Learning w dowolnym momencie, aby przetestować dwa zestawy wartości względem siebie. Na przykład w potoku może być konieczne wykonanie następujących operacji porównania:

 • Oceń kolumnę wyników prawdopodobieństwa model pod kątem wartości progowej.
 • Ustal, czy dwa zestawy wyników są takie same. Dla każdego wiersza, który jest inny, dodaj flagę FALSE, która może być używana do dalszego przetwarzania lub filtrowania.
 • EqualTo

  Zwraca wartość True, jeśli wartości są takie same.

  GreaterThan

  Zwraca wartość True, jeśli wartości w zestawie kolumn są większe niż określona stała lub większa niż odpowiednie wartości w kolumnie porównania.

  GreaterThanOrEqualTo

  Zwraca wartość True, jeśli wartości w zestawie kolumn są większe lub równe określonej stałej lub większe niż lub równe odpowiadających im wartości w kolumnie porównania.

  LessThan

  Zwraca wartość True, jeśli wartości w zestawie kolumn są mniejsze niż określona stała lub mniejsza niż odpowiadające im wartości w kolumnie porównania.

  LessThanOrEqualTo

  Zwraca wartość True, jeśli wartości w zestawie kolumn są mniejsze lub równe określonej stałej lub mniejsze niż lub równe odpowiadających wartościom w kolumnie porównania.

  NotEqualTo

  Zwraca wartość True, jeśli wartości w zestawie kolumn nie są równe stałej lub kolumnie porównania, i zwraca wartość False, jeśli są równe.

  PairMax

  Zwraca wartość większą — wartość w polu Kolumna ustawiona lub wartość w kolumnie stałej lub porównania.

  PairMin

  Zwraca wartość mniejszą — wartość w polu Kolumna ustawiona lub wartość w kolumnie stałej lub porównania

  Operacje arytmetyczne

  Obejmuje podstawowe operacje arytmetyczne: dodawanie i odejmowanie, dzielenie i mnożenie. Ponieważ większość operacji jest binarnych, wymagając dwóch liczb, należy najpierw wybrać operację, a następnie wybrać kolumnę lub liczby do użycia w pierwszych i drugich argumentach.

  Kolejność dzielenia i odejmowania jest następująca:

 • Odejmowanie(Arg1_Arg2) = Arg1 — Arg 2
 • Divide(Arg1_Arg2) = Arg1 / Arg 2
 • W poniższej tabeli przedstawiono kilka przykładów

  OperacjaLiczba1Liczba2Kolumna wynikówWartość wyniku
  Znak dodawania15Add(Num2_Num1)6Znak mnożeniaWiele (Num2_Num1)OdejmowanieOdejmowanie(Num2_Num1)40-1DziałDivide(Num2_Num1)Nieskończoność

  Dodaj

  Określ kolumny źródłowe przy użyciu zestawu kolumn, a następnie dodaj do tych wartości liczbę określoną w drugim argumencie.

  Aby dodać wartości w dwóch kolumnach, wybierz kolumnę lub kolumny przy użyciu zestawu kolumn, a następnie wybierz drugą kolumnę przy użyciu drugiego argumentu.

  Dzielenie

  Dzieli wartości w kolumnie ustawionej przez stałą lub według wartości kolumn zdefiniowanych w drugim argumencie. Innymi słowy, najpierw wybierasz dzielnika, a następnie dywidendę. Wartość wyjściowa jest ilorazem.

  Mnożenie

  Mnoży wartości w kolumnie ustawionej przez określoną stałą lub wartości kolumny.

  Odejmowanie

  Określ kolumnę wartości do działania ( minuend), wybierając inną kolumnę przy użyciu opcji Zestaw kolumn. Następnie określ liczbę do odejmowania ( odejmowanego) przy użyciu listy rozwijanej Drugi argument. Możesz wybrać stałą lub kolumnę wartości.

  Operacje zaokrąglania

  Azure Machine Learning projektant obsługuje różne operacje zaokrąglania. W przypadku wielu operacji należy określić ilość dokładności do użycia podczas zaokrąglania. Możesz użyć statycznego poziomu dokładności określonego jako stała lub zastosować dynamiczną wartość precyzji uzyskaną z kolumny wartości.

 • Jeśli używasz stałej, ustaw wartość Typ dokładności na Stałą, a następnie wpisz liczbę cyfr jako liczbę całkowitą w polu tekstowym Stała precyzja. Jeśli wpiszesz wartość nieintegrową, składnik nie zgłasza błędu, ale wyniki mogą być nieoczekiwane.

 • Aby użyć innej wartości dokładności dla każdego wiersza w zestawie danych, ustaw wartość Typ dokładności na KolumnaSet, a następnie wybierz kolumnę zawierającą odpowiednie wartości dokładności.

  Ceiling

  Zwraca limit wartości w zestawie kolumn.

  CeilingPower2

  Zwraca kwadratowy sufit dla wartości w zestawie kolumn.

  Floor

  Zwraca podłogę dla wartości w zestawie Kolumna do określonej precyzji.

  Mod

  Zwraca część ułamkową wartości w zestawie kolumn na określoną precyzję.

  Iloraz

  Reszta

  Zwraca resztę wartości w zestawie kolumn.

  RoundDigits

  Zwraca wartości w zestawie kolumn zaokrąglone przez regułę 4/5 do określonej liczby cyfr.

  RoundDown

  Zwraca wartości w zestawie kolumn, zaokrąglone w dół do określonej liczby cyfr.

  RoundUp

  Zwraca wartości w zestawie kolumn, zaokrąglone w górę do określonej liczby cyfr.

  ToEven

  Zwraca wartości w zestawie kolumn, zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej, parzysłej.

  ToOdd

  Zwraca wartości w zestawie kolumn, zaokrąglone do najbliższej liczby całkowitej, nieparzyste.

  Truncate

  Obcina wartości w kolumnie ustawionej przez usunięcie wszystkich cyfr niedozwolonych przez określoną precyzję.

  Specjalne funkcje matematyczne

  Ta kategoria obejmuje wyspecjalizowane funkcje matematyczne często używane w nauce o danych. Jeśli nie określono inaczej, funkcja jest jednoargumentowa i zwraca określone obliczenie dla każdej wartości w wybranej kolumnie lub kolumnach.

  Beta

  Zwraca wartość funkcji beta Eulera.

  EllipticIntegralE

  Zwraca wartość niekompletnej całki wielokropkowej.

  EllipticIntegralK

  Zwraca wartość pełnej wielokropkowej całkowitej (K).

  Erf

  Zwraca wartość funkcji error.

  Funkcja błędu (nazywana również funkcją błędu Gauss) jest specjalną funkcją kształtu sigmoidu, który jest używany w prawdopodobieństwie do opisywania dyfuzji.

  Erfc

  Zwraca wartość funkcji błędu uzupełniającego.

  Erfc jest definiowany jako 1 – erf(x).

  ErfScaled

  Zwraca wartość funkcji błędu skalowanego.

  Skalowana wersja funkcji błędu może służyć do uniknięcia podpełnienia arytmetycznego.

  ErfInverse

  Zwraca wartość funkcji odwrotnej erf.

  ExponentialIntegralEin

  Zwraca wartość całkowitej liczby wykładniczej Ei.

  Gamma

  Zwraca wartość funkcji gamma.

  GammaLn

  Zwraca logarytm naturalny funkcji gamma.

  GammaRegularizedP

  Zwraca wartość nieu regularyzowanej niekompletnej funkcji gamma.

  Ta funkcja przyjmuje drugi argument, który można podać jako stałą lub kolumnę wartości.

  GammaRegularizedPInverse

  Zwraca wartość odwrotnej, nieukończonej funkcji gamma.

  GammaRegularizedQ

  GammaRegularizedQInverse

  Zwraca wartość odwrotnej uogólnionej, nieukończonej funkcji gamma.

  PolyGamma

  Zwraca wartość funkcji polygamma.

  Trygonometrycznych

  Ta kategoria iIncludes najważniejsze funkcje trygonometryczne i odwrotne trygonometryczne. Wszystkie funkcje trygonometryczne są jednoargumentowe i nie wymagają dodatkowych argumentów.

  Acos

  Oblicza arckosinus dla wartości kolumn.

  AcosDegree

  Oblicza arckosinus wartości kolumn w stopniach.

  Acosh

  Oblicza arckosinus hiperboliczny wartości kolumn.

  Acot

  Oblicza arckotangent wartości kolumn.

  AcotDegrees

  Oblicza arckotangent wartości kolumn w stopniach.

  Acoth

  Oblicza arckotangent hiperboliczny wartości kolumn.

  Acsc

  Oblicza arckosecant wartości kolumn.

  AcscDegrees

  Oblicza arckosecant wartości kolumn w stopniach.

  Asec

  Oblicza arcsecant wartości kolumn.

  AsecDegrees

  Oblicza arcsecant wartości kolumn w stopniach.

  Asech

  Oblicza arcsecant hiperboliczny wartości kolumn.

  Asin

  Oblicza arcyinę wartości kolumn.

  AsinDegrees

  Oblicza arcyinę wartości kolumny w stopniach.

  Asinh

  Oblicza arcykasinę hiperboliczną dla wartości kolumn.

  Atan

  Oblicza arcygent wartości kolumn.

  AtanDegrees

  Oblicza arcygent wartości kolumn w stopniach.

  Atanh

  Oblicza arctangent hiperboliczny wartości kolumn.

  Cos

  Oblicza cosinus wartości kolumn.

  CosDegrees

  Oblicza cosinus dla wartości kolumn w stopniach.

  Cosh

  Oblicza cosinus hiperboliczny dla wartości kolumn.

  Cot

  Oblicza cotangent dla wartości kolumn.

  CotDegrees

  Oblicza cotangent wartości kolumny w stopniach.

  Coth

  Oblicza cotangent hiperboliczny dla wartości kolumn.

  Csc

  Oblicza cosecant dla wartości kolumn.

  CscDegrees

  Oblicza cosecant wartości kolumn w stopniach.

  Csch

  Oblicza cosecant hiperboliczny dla wartości kolumn.

  StopnieToRadian

  Konwertuje stopnie na radiany.

  S

  Oblicza secant wartości kolumn.

  aSecDegrees

  Oblicza secant wartości kolumn w stopniach.

  aSech

  Oblicza sektę hiperboliczną wartości kolumn.

  Znak

  Zwraca znak wartości kolumny.

  Sin

  Oblicza sinus wartości kolumn.

  Sinc

  Oblicza wartość sinusu-cosinus wartości kolumny.

  SinDegrees

  Oblicza sinus wartości kolumn w stopniach.

  Sinh

  Oblicza sinus hiperboliczny wartości kolumn.

  Tan

  Oblicza tangens wartości kolumn.

  TanDegrees

  Oblicza tangens argumentu w stopniach.

  Tanh

  Oblicza tangens hiperboliczny wartości kolumn.

  Uwagi techniczne

  Zachowaj ostrożność podczas wybierania więcej niż jednej kolumny jako drugiego operatora. Wyniki są łatwe do zrozumienia, czy operacja jest prosta, na przykład dodanie stałej do wszystkich kolumn.

  Załóżmy, że zestaw danych ma wiele kolumn i dodasz zestaw danych do siebie. W wynikach każda kolumna jest dodawana do siebie w następujący sposób:

  Liczba 3Add(Num1_Num1)Add(Num2_Num2)Add(Num3_Num3)2103-2

  Jeśli musisz wykonać bardziej złożone obliczenia, możesz połączyć wiele wystąpień operacji matematycznej Zastosuj operację matematyczną. Możesz na przykład dodać dwie kolumny przy użyciu jednego wystąpienia operacji zastosuj operację matematyczną, a następnie użyć innego wystąpienia operacji zastosuj operację matematyczną, aby podzielić sumę przez stałą w celu uzyskania średniej.

  Alternatywnie użyj jednego z następujących składników, aby wykonać wszystkie obliczenia jednocześnie przy użyciu skryptu SQL, R lub Python:

 • Wykonywanie skryptu języka R
 • Wykonywanie skryptu w języku Python
 • Stosowanie przekształcenia SQL
 • Następne kroki

  Zobacz zestaw składników dostępnych do Azure Machine Learning.

Dodatkowe zasoby

Podstawowe operacje Electrolux Df 1090

Bezpośredni link do pobrania Podstawowe operacje Electrolux Df 1090

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podstawowe operacje Electrolux Df 1090