Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Hitachi Dv 14dl

Hitachi DV 14DL Compliance and Safety Manual to podręcznik, który zawiera wszelkie wymagane informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności produktu z odpowiednimi przepisami i wytycznymi. Obejmuje wszelkie wymagania dotyczące projektowania, instalacji, eksploatacji i konserwacji, aby zapewnić bezpieczeństwo i zgodność z przepisami. Podręcznik zawiera również informacje na temat zgodności z przepisami dotyczącymi systemów i urządzeń bezpieczeństwa, instalacji i konserwacji, wszystko wyjaśnione w jasny i zrozumiały sposób. Podręcznik jest ważnym elementem do utrzymania bezpiecznego i zgodnego z przepisami produktu Hitachi DV 14DL.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Hitachi Dv 14dl

Polityka bezpieczeństwa informacji (PBI) – zbiór spójnych, precyzyjnych i zgodnych z obowiązującym prawem przepisów, reguł, procedur i zasad, według których dana organizacja zarządza i udostępnia swoje zasoby informacji[1][2].

Istota PBI[edytuj | edytuj kod]

Podstawą opracowania polityki bezpieczeństwa informacji dla danej organizacji jest zdefiniowanie rozumienia polityki bezpieczeństwa informacji z punktu widzenia priorytetowych interesów tej organizacji.

W tej definicji istotne jest określenie jakie zasoby informacyjne oraz jakie aktywa powinny podlegać ochronie i jakie mają one znaczenie dla organizacji. Innymi bowiem zabezpieczeniami objęte zostaną zasoby, których utrata spowodować może krótkotrwałe zakłócenia w pracy organizacji, a innymi te, których utrata spowoduje utratę ciągłości biznesowej i załamanie się głównych procesów biznesowych lub odpowiedzialność karną[3].

PBI organizacji powinna zawierać ogólne zasady wytwarzania, przechowywania, przetwarzania i przesyłania informacji w kontekście zapewnienia jej bezpieczeństwa oraz organizację i zasady sprawnego zarządzania tym procesem[2].

Podstawą prawną opracowania PBI są obowiązujące ustawy oraz rozporządzenia dotyczące m. in. [2]:

 • ochrony informacji niejawnych,
 • podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych,
 • krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
 • Krajowych Ram Interoperacyjności,
 • ochrony danych osobowych,
 • ochrony praw autorskich[2],
 • normy ISO 27001[3],
 • standardów krajowych i unijnych.

Funkcje PBI[edytuj | edytuj kod]

Polityka bezpieczeństwa informacji spełnia trzy podstawowe funkcje:

 • informacyjną: dostarcza pracownikom organizacji komunikat, że jej władze przykładają wagę do kwestii bezpieczeństwa, co przekłada się na podniesienie ogólnego poziomu świadomości i skłania do odpowiedzialnego postępowania,
 • prewencyjną: chroni organizację przed zagrożeniami wynikającymi z celowych działań intruzów, jak i przypadkowych, wynikających z niewiedzy bądź braku ostrożności działań jej pracowników oraz partnerów biznesowych i klientów niecelowych, wynikających z niewiedzy bądź braku ostrożności działań jej pracowników,
 • dostosowawczą: zapewnia zgodność z przepisami prawa lub standardami, których celem jest ochrona informacji i infrastruktury służącej do ich przetwarzania.

Opracowanie PBI[edytuj | edytuj kod]

Polityka bezpieczeństwa informacji powinna odnosić się do wszystkich:

 • informacji, które zostały sklasyfikowane jako wartościowe i wymagające ochrony,
 • członków organizacji mających dostęp do tych informacji,
 • systemów przetwarzających chronione informacje,
 • miejsc, w których przetwarza się wspomniane informacje,
 • partnerów biznesowych mających dostęp do chronionych informacji,
 • klientów i sytuacje, gdy mają oni dostęp do informacji i przetwarzających je systemów, które podlegają ochronie[4].

Celem działań w zakresie ochrony i zapewnienia bezpieczeństwa informacji w danej instytucji jest osiągnięcie takiego poziomu organizacyjnego i technicznego, który:

 • zagwarantuje zachowanie poufności informacji chronionych,
 • zapewni integralność informacji chronionych i jawnych oraz dostępność do nich,
 • zagwarantuje wymagany poziom bezpieczeństwa przetwarzanych informacji,
 • maksymalnie ograniczy występowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa informacji,
 • zapewni poprawne i bezpieczne funkcjonowanie systemów przetwarzania informacji,
 • zapewni gotowość do podejmowania działań w sytuacjach kryzysowych[2].

PBI powinna uwzględniać i być dopasowana do:

 • specyfiki funkcjonowania organizacji,
 • procesów zachodzących w tej organizacji,
 • charakteru organizacji oraz,
 • struktury organizacyjnej[2].

W trakcie opracowywania PBI należy mieć na uwadze fakt, czy dana organizacja będzie w stanie ponieść koszty finansowe i organizacyjne wynikające z wdrożenia tej polityki w życie. Podwyższanie poziomu bezpieczeństwa zazwyczaj odbywa się kosztem wygody, produktywności i efektywności działania. Konieczne jest zapewnienie warunków przestrzegania i respektowania zasad PBI[5].

Struktura dokumentu PBI[edytuj | edytuj kod]

W dokumentach normatywnych związanych z zagadnieniem polityki bezpieczeństwa informacji nie wskazano konkretnego układu, czy też konkretnych treści, które polityka bezpieczeństwa informacji instytucji ma zawierać. W obowiązującej normie krajowej przedstawiono jedynie minimum zawartości dokumentu, zgodnie z którym PBI musi zawierać:

 • definicję bezpieczeństwa informacji, jego cele i zakres oraz znaczenie bezpieczeństwa informacji jako mechanizmu współużytkowania informacji,
 • oświadczenie o intencji kierownictwa instytucji, potwierdzające cele i zasady bezpieczeństwa informacji w instytucji,
 • krótkie wyjaśnienie PBI, zasad, standardów i wymagań dotyczących zgodności, mających szczególne znaczenie dla instytucji,
 • definicje ogólnych i szczegółowych obowiązków w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, w tym zgłaszania przypadków naruszenia bezpieczeństwa,
 • odsyłacze do dokumentacji, stanowiące uzupełnienie PBI[2].

Dokument PBI powinien być kompletny i w pełni zrozumiały oraz dostępny dla każdego pracownika danej instytucji oraz osób korzystających z jej informatycznych zasobów. Zapis ten powinien również dotyczyć partnerów biznesowych, jeśli również partycypują w korzystaniu z zasobów informatycznych tej instytucji[5].

Dokument PBI nie może być ona dokumentem zamkniętym, gdyż powinien być ciągle uaktualniany, modyfikowany i dostosowywany do zmieniających się potrzeb danej organizacji.

Dokument PBI stanowi podłoże do tworzenia innych dokumentów, zawierających specyficzne i szczegółowe wymagania dla konkretnych grup informacji, a także określających warunki, jakie muszą spełniać systemy informatyczne i papierowe je przetwarzające, z uwzględnieniem aspektów prawnych ochrony informacji i systemów informatycznych[2].

Korzyści z wdrożenia PBI[edytuj | edytuj kod]

Pierwszą kategorią korzyści płynących z wdrożenia w organizacji polityki bezpieczeństwa informacji jest:

 • minimalizacja strat z powodu naruszenia bezpieczeństwa przetwarzanych informacji,
 • minimalizacja ryzyka wystąpienia zdarzeń związanych z naruszeniem bezpieczeństwa informacji,
 • minimalizacja ryzyka naruszenia ochrony danych osobowych, w tym kar wynikających z przepisów RODO,
 • przygotowanie organizacji na potencjalne wystąpienie incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji,
 • opracowanie scenariuszy działań na wypadek naruszeń bezpieczeństwa[6]

Drugą kategorią korzyści jest:

 • podniesienie wiarygodności organizacji w oczach klientów, inwestorów i udziałowców,
 • zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku jako firmy dbającej o ochronę praw i interesów partnerów biznesowych i klientów[6].

Przypisy[edytuj | edytuj kod]

 1. Polityka bezpieczeństwa informacji – Encyklopedia Zarządzania, mfiles. pl [dostęp 2020-04-13] (pol. ).
 2. a b c d e f g h M.  Kowalewski, A.  Ołtarzewska, Polityka bezpieczeństwa informacji instytucji na przykładzie Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego.
 3. a b Opensecurity: szablon polityki bezpieczeństwa informacji.
 4. Dawid Mrowiec, Polityka bezpieczeństwa – Czym jest i co decyduje o jej skuteczności, „B-secure”, 9 września 2018.
 5. a b Marcin Bieńkowski, Jak zdefiniować firmową politykę bezpieczeństwa, „ComputerWorld”, 14 lutego 2019.
 6. a b Wdrożenie polityki bezpieczeństwa informacji.

System bezpieczeństwa narodowego tworzą podmioty, środki i zasoby, które zostały wyznaczone przez państwo do realizacji różnorodnych zadań w dziedzinie bezpieczeństwa. Profesjonalne przygotowanie, odpowiednie zorganizowanie pracy i właściwa koordynacja są niezbędne dla zapewnienia ich skutecznego działania.

Już wiesz

 • w jaki sposób Rzeczpospolita Polska realizuje ochronę obywateli przed zagrożeniami w czasie pokoju i w czasie wojny;

 • z jakich podsystemów składa się system bezpieczeństwa narodowego RP;

 • że podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym odgrywa istotną rolę w realizacji zadań RP w obszarze bezpieczeństwa narodowego.

Nauczysz się

 • charakteryzować specyfikę podsystemu kierowania bezpieczeństwem narodowym;

 • wymieniać kompetencje najwyższych organów państwa w zakresie bezpieczeństwa narodowego;

 • przedstawiać zależności najwyższych władz RP uczestniczących w kierowaniu bezpieczeństwem państwa;

 • wymieniać organy doradcze instytucji tworzących podsystem kierowania.

iBY0QEVOG6_d5e204

Podsystem kierowania jest podstawowym i zasadniczym elementem systemu bezpieczeństwa narodowego. W jego skład wchodzą instytucje władzy publicznej i kierownicy jednostek organizacyjnych, którzy wykonują zadania związane z bezpieczeństwem narodowym, wraz z organami doradczymi i aparatem administracyjnym oraz procedurami i stosowną infrastrukturą. Podstawą jego funkcjonowania są trwałe zasady ustrojowe. Szczególną rolę w podsystemie kierowania bezpieczeństwem narodowym pełnią: Parlament RP, Prezydent RP i Rada Ministrów.

RX0MKvuW0DrrV1

W Sejmie zapadają najważniejsze decyzje dotyczące bezpieczeństwa naszego państwa

Podsystem kierowania ma fundamentalne znaczenie dla całego systemu bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju, kryzysu i w czasie wojny. Zapewnia on uzyskiwanie informacji o zagrożeniach i ich analizę, planowanie przygotowania i działania pozostałych podsystemów oraz zarządzanie (dowodzenie) nimi w trakcie działań.

W związku z tym można zidentyfikować 4 strategiczne obszary zadań podsystemu kierowania:

 • monitorowanie zagrożeń (z uwzględnieniem ich skali, rodzaju i miejsca występowania),

 • zapobieganie powstawaniu zagrożeń (zarówno na terytorium kraju, jak i poza jego granicami),

 • działania związane z usuwaniem skutków katastrof (gdy nie udało się im zapobiec),

 • kierowanie obroną państwa w razie bezpośredniej agresji militarnej.

iBY0QEVOG6_d5e262

Konstytucyjna zasada podziału i równowagi władz stanowi, że władzę ustawodawczą pełnią w Polsce Sejm i Senat, władzę wykonawczą sprawują Prezydent RP i Rada Ministrów, zaś władzę sądowniczą – niezależne i niezawisłe sądy oraz trybunały. Podstawowe znaczenie w kwestii kształtowania rozwiązań w systemie bezpieczeństwa mają organy władzy ustawodawczej i wykonawczej.

2. 1. Sejm

Kompetencje Sejmu w odniesieniu do systemu bezpieczeństwa narodowego wynikają z funkcji pełnionych przez ten organ w systemie politycznym RP (ustawodawczej, kontrolnej i kreacyjnej). Najważniejsze z nich prezentuje poniższa grafika interaktywna.

R1UzBOixS9M2b1
Aplikacja składa się z 9 niebieskich kół ułożonych w okrąg. W centralnej części okręgu niebieskie koło z informacją: Funkcje Sejmu w systemie bezpieczeństwa narodowego. Pierwsze koło na 12-tej: Ustanowienie prawa. Następne piktogramy z godnie z kierunkiem wskazówek zegara. Koło nr 2 to kształtowanie na przykład poprzez działalność. Koło nr 3 to określenie w ustawie zasad. Koło nr 4 to decydowanie w imieniu RP. Koło nr 5 to akceptacja lub uchylenie. Koło nr 6 to wyrażanie zgody na przedłużenie... Koło nr 7 to nadzór nad podsystemami operacyjnymi. Koło nr 8 to upoważnianie prezydenta.. Koło nr 9 to korzystanie z możliwości...

Źródło: Tomorrow Sp. z o. o., licencja: CC BY 3. 0.

2. 2. Senat

Podobnie jak w przypadku Sejmu, kompetencje Senatu w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego wynikają z funkcji pełnionych przez ten organ w systemie politycznym RP. Są one tożsame z funkcjami Sejmu i dotyczą aktywności ustawodawczej, kontrolnej i kreacyjnej.

Wypełniając funkcję ustawodawczą, Senat RP ma możliwość wpływania na ustrój państwa i dokonywania zmian w obowiązującej konstytucji. Nie uchwala on jednak ustaw, lecz jedynie inicjuje proces ustawodawczy i opiniuje ustawy uchwalone przez Sejm. Ponadto Senat RP wyraża zgodę na zarządzenie przez prezydenta referendów ogólnokrajowych w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa, które mogą dotyczyć również kwestii związanych z bezpieczeństwem narodowym.

Funkcja kontrolna Senatu nie ma charakteru bezpośredniego. Może on wykonywać czynności sprawdzające lub też formułować wnioski na temat uchybień i potrzebnych zmian. W tym zakresie marszałek Senatu lub 30 senatorów mogą wystąpić z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie: zgodności ustaw i umów międzynarodowych z Konstytucją, zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie), zgodności przepisów prawa wydawanych przez centralne organy państwowe z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi i ustawami oraz zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii politycznych.

R6IJlt7mwGS1U1

Senat RP jest izbą wyższą Parlamentu i liczy stu senatorów

Pełniąc funkcję kreacyjną, Senat RP uczestniczy w powoływaniu i ewentualnie odwoływaniu organów państwa stojących na straży praw i wolności obywatelskich oraz dbających o inne istotne sfery bezpieczeństwa. Należą do nich: Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Dziecka, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Ponadto Ponadto Senat powołuje jednego członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, dwóch senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa oraz trzech członków Rady Polityki Pieniężnej.

2. 3. Prezydent RP

Pozycję Prezydenta w systemie bezpieczeństwa narodowego określają przepisy Konstytucji RP, zgodnie z którymi:

 • pełni on funkcję głowy państwa, będąc najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej,

 • czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji RP,

 • stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

Większość kompetencji głowy państwa jest ściśle związana z Radą Ministrów, która wnioskuje o podjęcie konkretnych czynności przez prezydenta. Funkcje i kompetencje Prezydenta RP w odniesieniu do systemu bezpieczeństwa narodowego zostały ujęte poniżej.

R1EOCFP7yzptg1
Aplikacja składa się z 8 niebieskich kół ułożonych w okrąg. W centralnej części okręgu niebieskie koło z informacją: funkcje i kompetencje prezydenta RP w odniesieniu do systemy bezpieczeństwa narodowego. Pierwsze koło na 12-tej: stoi na straży podstawowych.... Koło nr 2: jest najważniejszym zwierzchnikiem. Koło nr 3: zatwierdza na wniosek prezesa.... Koło nr 4: na wniosek Prezesa Rady Ministrów.... Koło nr 5: na wniosek ministra obrony narodowej... Koło nr 6: na wniosek Rady Ministrów... Koło nr 7: wprowadza stan wojenny. Koło nr 8: wprowadza stan wyjątkowy.

Polecenie 1

Po wejściu w życie Konstytucji RP z 1997 r. urząd prezydenta RP sprawowały 4 osoby: Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski i Andrzej Duda. Odszukaj w Internecie lub w innych źródłach informacje na temat podejmowanych przez nich inicjatyw w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i opisz wybrane z nich.

Organem doradczym Prezydenta RP w sprawach wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa jest Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Pełni ona funkcje doradcze, zatem nie ma prawa podejmowania jakichkolwiek decyzji. Jednak w zakresie swoich kompetencji może rozpatrywać i opiniować założenia polityki zagranicznej, strategicznych problemów bezpieczeństwa narodowego i projektów jego strategii, doktryny obronnej, kierunki rozwoju sił zbrojnych, a także problemy pozamilitarne dotyczące przygotowania systemu bezpieczeństwa narodowego.

R1aexnBKoLOyp1

Źródło: Lukas Plewnia (http://flickr.

2. 4. Rada Ministrów

Zdecydowanie najważniejszą funkcję w systemie bezpieczeństwa narodowego pełni Rada Ministrów, która jest liderem administracji publicznej i kieruje jej działalnością. Taką szczególna pozycję nadają Radzie Ministrów przepisy Konstytucji, zgodnie z którymi odpowiada ona za prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej kraju. Zgodnie z ustawą zasadniczą Rada Ministrów w zakresie bezpieczeństwa państwa:

 • zapewnia wewnętrzne bezpieczeństwo państwa oraz porządek publiczny,

 • zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa,

 • sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju,

 • określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej.

Polecenie 2

Na czele Rady Ministrów stoi prezes (premier). Odszukaj w Internecie i w innych źródłach (np. Konstytucji RP) informacje na temat realizowanych przez niego zadań związanych z pełnioną funkcją.

W Radzie Ministrów szczególną pozycję w systemie bezpieczeństwa narodowego pełnią minister obrony narodowej i minister spraw wewnętrznych i administracji. Pierwszy z nich stoi na czele Ministerstwa Obrony Narodowej (które zapewnia jego obsługę), a jego główne zadania zostały przedstawione poniżej.

Rd6h0fZJt3mHs1
Aplikacja składa się z 8 niebieskich kół ułożonych w okrąg. W centralnej części okręgu niebieskie koło z informacją: główne zadania ministra obrony narodowej. Pierwsze koło na 12-tej:tworzenie organizacji i kierowanie.... Koło nr 2:kierowanie w czasie pokoju... Koło nr 3:zawieranie umów międzynarodowych.... Koło nr 4:sprawowanie ogólnego kierownictwa.... Koło nr 5:sprawowanie ogólnego nadzoru... Koło nr 6:realizowanie generalnych założeń... Koło nr 7:przygotowywanie założeń obronnych. Koło nr 8:zapenianie odpowiednich warunków.

Zgodnie z przepisami ustawy o działach administracji rządowej, dział kierowany przez ministra spraw wewnętrznych i administracji obejmuje sprawy m. in. :

 • ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,

 • ochrony granicy państwa, kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców oraz koordynacji działań związanych z polityką migracyjną państwa,

 • zarządzania kryzysowego,

 • obrony cywilnej,

 • ochrony przeciwpożarowej,

 • nadzoru nad ratownictwem górskim i wodnym.

Ponadto organami podległymi ministrowi spraw wewnętrznych lub nadzorowanymi przez niego są:

 • Dyrektor Zakładu Emerytalno‑Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

 • Komendant Główny Policji,

 • Komendant Główny Straży Granicznej,

 • Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej,

 • Szef Obrony Cywilnej Kraju,

 • Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

iBY0QEVOG6_d5e646
 • Podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym ma duże znaczenie dla całego systemu bezpieczeństwa narodowego w czasie pokoju, kryzysu i wojny.

 • Podsystem kierowania zapewnia uzyskiwanie informacji o zagrożeniach oraz ich analizę, planowanie przygotowania i działania podsystemów operacyjnych oraz wsparcia, a także zarządzanie (dowodzenie) nimi w trakcie działań.

 • Szczególna rola w kierowaniu bezpieczeństwem narodowym przypada Parlamentowi RP, Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i Radzie Ministrów.

 • Pozycję Prezydenta RP w systemie bezpieczeństwa narodowego określają przepisy Konstytucji RP, zgodnie z którymi pełni on funkcję głowy państwa, będąc najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Czuwa również nad przestrzeganiem Konstytucji RP, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.

 • Najważniejszą funkcję w systemie bezpieczeństwa narodowego pełni Rada Ministrów, która w systemie politycznym RP jest liderem administracji publicznej i kieruje jej działalnością.

 • Szczególną pozycję w systemie bezpieczeństwa narodowego pełnią minister obrony narodowej i minister spraw wewnętrznych.

Praca domowa

Polecenie 3. 1

Przygotuj krótką wypowiedź pisemną, w której odpowiesz na następujące pytanie: W jaki sposób podsystem kierowania bezpieczeństwem państwa zapewnia odpowiednie funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa narodowego RP?

iBY0QEVOG6_d5e708
podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym

Definicja: podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym

podsystem systemu bezpieczeństwa narodowego RP zapewniający uzyskiwanie wiedzy o zagrożeniach i ich analizę, planowanie przygotowania i działania podsystemów operacyjnych oraz wsparcia, a także zarządzanie (dowodzenie) nimi w trakcie działań

iBY0QEVOG6_d5e1079

Ćwiczenie 1

RmdmNKdG011Dg1
zadanie interaktywne

Wskaż, które zdania są prawdziwe, a które – fałszywe.

PrawdaFałszDo podsystemu kierowania bezpieczeństwem narodowym nie zalicza się aparatu administracyjnego oraz kierowników jednostek organizacyjnych wykonujących zadania związane z bezpieczeństwem narodowym.□ Strategiczne obszary zadań podsystemu kierowania to m. monitorowanie zagrożeń, zapobieganie powstawaniu zagrożeń oraz działania związane z usuwaniem skutków zagrożeń.Władzę ustawodawczą pełnią w Polsce Sejm i Senat, władzę wykonawczą – Prezydent RP i Rada Ministrów, zaś władzę sądowniczą – niezależne i niezawisłe sądy i trybunały.Dla kształtowania rozwiązań w systemie bezpieczeństwa podstawowe znaczenie mają organy władzy wykonawczej i sądowniczej.Funkcje i kompetencje instytucji władzy publicznej w odniesieniu do sfery bezpieczeństwa określane są przez Konstytucję RP oraz odpowiednie ustawy.

Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 2

R14NXWF5ryzDZ1
zadanie interaktywne

Połącz nazwy organów z pasującymi do nich opisami.

Kompetencje tego organu w odniesieniu do systemu bezpieczeństwa narodowego wynikają z funkcji pełnionych w systemie politycznym RP., Odpowiada za prowadzenie polityki wewnętrznej i zagranicznej kraju., Jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej., Opiniuje m. założenia polityki zagranicznej, strategicznych problemów bezpieczeństwa narodowego i doktryny obronnej., Podlega mu Szef Obrony Cywilnej Kraju., Kieruje Siłami Zbrojnymi RP w czasie pokoju.

Sejm Prezydent RPRada Bezpieczeństwa NarodowegoRada Ministrówminister obrony narodowejminister spraw wewnętrznych

Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 3

Rd2AhkG1NGRvm1

Zaznacz zadania Prezydenta RP w dziedzinie bezpieczeństwa.

 • Stanie na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.
 • Pełnienie funkcji najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych RP.Wprowadzanie stanu wojennego i wyjątkowego.Zatwierdzanie Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP.Wydawanie (w drodze postanowienia) Polityczno-Strategicznej Dyrektywy Obronnej RP.Wydawanie postanowienia o użyciu polskich kontyngentów wojskowych w operacjach poza granicami kraju.Określanie głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP.Ustanawianie prawa.Kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności Sił Zbrojnych RP.Sprawowanie ogólnego nadzoru nad realizacją zadań obronnych.Zawieranie umów międzynarodowych.Sprawowanie ogólnego kierownictwa w sprawach wykonywania powszechnego obowiązku obrony.Sprawowanie ogólnego kierownictwa w dziedzinie obronności kraju.Decydowanie w imieniu Rzeczypospolitej o stanie wojny i zawarciu pokoju.

Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 4

R1NMreDlLW4Kr1

Zaznacz zadania Sejmu RP w dziedzinie bezpieczeństwa.

Decydowanie o stanie wojny i zawarciu pokoju.Wyrażanie zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej.Akceptacja rozporządzenia Prezydenta RP o wprowadzeniu stanu wojennego.Wyrażanie zgody na zarządzenie przez Prezydenta referendów ogólnokrajowych.Przygotowywanie założeń obronnych państwa.Nadzorowanie działalności Komendanta Głównego Policji.Zapewnianie porządku publicznego.Nadzór nad ratownictwem górskim i wodnym.Sprawowanie ogólnego nadzoru nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji rządowej.

Źródło: Michał Banaś, licencja: CC BY 3.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i zgodności dla Echo Connect

Używaj odpowiedzialnie. Przeczytaj wszystkie instrukcje i informacje dotyczące bezpieczeństwa przed użyciem.

NIEPRZESTRZEGANIE NINIEJSZYCH INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA MOŻE SPOWODOWAĆ POŻAR, PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM LUB INNE OBRAŻENIA LUB USZKODZENIA.

911 Ograniczenia

To urządzenie bazuje na tradycyjnej usłudze telefonicznej i nie zastępuje jej. To urządzenie nie będzie działać w przypadku zasilania lub połączenia szerokopasmowegotage lub inne problemy z łącznością. Jeśli to urządzenie jest używane do dzwonienia na numery alarmowe, takie jak 911, informacje o lokalizacji przekazane służbie ratunkowej, jeśli takie istnieją, mogą być adresem powiązanym z linią telefoniczną podłączoną do urządzenia, która może nie być taka sama jak lokalizacja Twojego Echo urządzenie.

Konserwacja Echo Połącz

Nie używaj tego urządzenia w deszczu, w pobliżu zlewów lub innych mokrych lub bardzo wilgotnych miejsc. Uważaj, aby nie rozlać żywności ani płynów na to urządzenie. Czyść urządzenie miękką szmatką i unikaj używania płynów lub żrących chemikaliów, które mogą je uszkodzić.

Używaj tylko dołączonego zasilacza i innych akcesoriów w skrzynce odbiorczej z urządzeniem Echo Connect. Korzystanie z akcesoriów innych firm może mieć wpływ na wydajność urządzenia Echo Connect. W ograniczonych okolicznościach korzystanie z akcesoriów innych firm może unieważnić ograniczoną gwarancję Echo Connect. Przeczytaj wszystkie instrukcje bezpieczeństwa dotyczące akcesoriów przed użyciem z Echo Connect.

Twój Echo Connect nie ma przycisku włączania/wyłączania. Jeśli chcesz zatrzymać dopływ prądu do urządzenia, odłącz zasilacz. Nie wkładaj zasilacza na siłę do gniazdka elektrycznego. Jeśli zasilacz lub inne akcesoria w skrzynce odbiorczej wyglądają na uszkodzone, należy natychmiast zaprzestać używania. Nie podłączaj wielu urządzeń elektrycznych do tego samego gniazdka ściennego. Przeciążenie gniazdka może spowodować jego przegrzanie i może spowodować pożar.

Urządzenie Echo Connect może się nagrzewać podczas normalnego użytkowania. Aby zmniejszyć efekt ocieplenia, umieść Echo Connect na powierzchni odpornej na ciepło.

Serwisowanie urządzenia

Jeśli Twoje urządzenie wymaga serwisu, skontaktuj się z Obsługą Klienta Amazon. Dane kontaktowe można znaleźć na https://www. amazon. com/devicesupport.

Wadliwy serwis może unieważnić gwarancję.

Inne względy bezpieczeństwa

 • Urządzenie jest dostarczane z zasilacza sieciowego. Twoje urządzenie Echo Connect powinno być ładowane tylko za pomocą zasilacza sieciowego i kabla USB dołączonego do urządzenia lub innego kabla USB zatwierdzonego do użytku z urządzeniem Echo Connect, z kompatybilnym zasilaczem sieciowym.
 • Nie narażaj zasilacza, kabli ani innych akcesoriów w skrzynce odbiorczej na działanie płynów.
 • Jeśli zasilacz, kabel lub inne akcesoria w skrzynce odbiorczej wyglądają na uszkodzone, należy natychmiast zaprzestać używania.
 • Zasilacz przeznaczony wyłącznie do użytku z Echo Connect.
 • Nie dotykaj Echo Connect ani żadnych przewodów podłączonych do Echo Connect podczas burzy z piorunami.
 • Małe części znajdujące się w urządzeniu i jego akcesoriach mogą stwarzać ryzyko zadławienia się małych dzieci.

Korzystanie z Echo Connect w pobliżu innych urządzeń elektronicznych

Echo Connect generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej (RF), a jeśli nie jest używane zgodnie z instrukcjami, może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej i sprzęcie elektronicznym. Zewnętrzne sygnały RF mogą wpływać na nieprawidłowo zainstalowane lub nieodpowiednio ekranowane elektroniczne systemy operacyjne, systemy rozrywkowe i osobiste urządzenia medyczne. Chociaż większość nowoczesnych urządzeń elektronicznych jest ekranowana przed zewnętrznymi sygnałami RF, w razie wątpliwości skontaktuj się z producentem. W przypadku osobistych urządzeń medycznych (takich jak rozruszniki serca i aparaty słuchowe) należy skonsultować się z lekarzem lub producentem, aby ustalić, czy są one odpowiednio chronione przed zewnętrznymi sygnałami RF.

Oświadczenie o zgodności FCC i inne informacje

Echo Connect i związane z nim akcesoria („Produkty”) są zgodne z częścią 15 Przepisów FCC. Działanie każdego Produktu podlega następującym dwóm warunkom: (1) ten Produkt nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) ten Produkt musi akceptować wszelkie otrzymywane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: Ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B lub zewnętrznego zasilacza impulsowego, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. Urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić wyłączając urządzenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków:

-Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą.

-Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.

-Podłącz urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

-Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy.

Zmiany lub modyfikacje Produktu dokonane przez użytkownika, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować, że Produkt nie będzie już zgodny z Zasadami FCC.

Echo Connect spełnia wytyczne FCC dotyczące emisji częstotliwości radiowych i posiada certyfikat FCC. Informacje o tych Produktach są włączone file z FCC i można go znaleźć, wprowadzając identyfikator FCC takiego Produktu (który można znaleźć na dole Echo Connect) w formularzu wyszukiwania identyfikatorów FCC dostępnym pod adresem transition. fcc. gov/oet/ea/fccid.

Informacje dotyczące narażenia na energię o częstotliwości radiowej

Moc wyjściowa technologii radiowej zastosowanej w Produktach jest poniżej limitów narażenia na częstotliwości radiowe określone przez FCC. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z zachowaniem minimalnej odległości 20 cm między promiennikiem a ciałem.

FCC część 68 ACTA

To urządzenie jest zgodne z częścią 68 przepisów FCC i wymaganiami przyjętymi przez ACTA. Na spodzie tego sprzętu znajduje się etykieta zawierająca m. in. identyfikator produktu w formacie US:V64W404AA05B83. Na żądanie należy podać ten numer firmie telekomunikacyjnej. To urządzenie wykorzystuje następujący standardowy typ gniazda do połączenia sieciowego: RJ11C.

To urządzenie zawiera gniazdo modułowe zgodne z FCC. Jest przeznaczony do podłączenia do sieci telefonicznej lub okablowania lokalu za pomocą kompatybilnych wtyczek modułowych i okablowania, które są zgodne z obowiązującymi przepisami FCC Part 68 i wymaganiami przyjętymi przez ACTA. Numer REN (Ringer Equivalence Number) służy do określenia liczby urządzeń, które można podłączyć do linii telefonicznej. Nadmierne REN na linii telefonicznej mogą spowodować, że urządzenie nie będzie dzwonić w odpowiedzi na połączenie przychodzące. W większości, ale nie we wszystkich obszarach, suma REN wszystkich urządzeń na linii nie powinna przekraczać pięciu (5. 0). Aby mieć pewność co do liczby urządzeń, które mogą być podłączone do linii, zgodnie z łączną liczbą REN, skontaktuj się z lokalną firmą telekomunikacyjną. Numer REN tego produktu jest częścią identyfikatora produktu w formacie US:AAAEQ##TXXXX. W przypadku, gdy ten sprzęt spowoduje uszkodzenie sieci telefonicznej, firma telekomunikacyjna może tymczasowo odłączyć usługę. Firma telekomunikacyjna spróbuje ostrzec Cię z wyprzedzeniem o takim rozłączeniu, ale jeśli wcześniejsze powiadomienie nie jest praktyczne, może najpierw rozłączyć usługę, a następnie powiadomić Cię tak szybko, jak to możliwe. W przypadku, gdy takie odłączenie zostanie uznane za konieczne, zostaniesz poinformowany o swoim prawie do: file skarga do FCC.

Od czasu do czasu firma telekomunikacyjna może wprowadzać zmiany w swoich obiektach, sprzęcie lub operacjach, które mogą mieć wpływ na działanie tego sprzętu. W takim przypadku firma telekomunikacyjna powiadomi Cię z wyprzedzeniem, abyś mógł wprowadzić modyfikacje niezbędne do uzyskania nieprzerwanej usługi. W tym urządzeniu nie ma elementów, które mogłyby być serwisowane przez użytkownika. Odwiedź stronę www. com/devicesupport, aby uzyskać informacje dotyczące naprawy lub gwarancji. Jeśli sprzęt powoduje szkody w sieci telefonicznej, firma telekomunikacyjna może zażądać odłączenia sprzętu do czasu rozwiązania problemu. Jeśli Twój dom ma specjalnie podłączony sprzęt alarmowy podłączony do linii telefonicznej, upewnij się, że instalacja tego produktu nie spowoduje wyłączenia sprzętu alarmowego. Jeśli masz pytania dotyczące tego, co spowoduje wyłączenie urządzeń alarmowych, skonsultuj się z firmą telekomunikacyjną lub wykwalifikowanym instalatorem.

Ustawa o Ochronie Konsumentów Telefonicznych z 1991 r. zabrania korzystania przez jakąkolwiek osobę z komputera lub innego urządzenia elektronicznego, w tym urządzeń FAC, do wysyłania wiadomości przez telefon, chyba że taka wiadomość wyraźnie zawiera na marginesie na górze lub na dole każdej przesyłanej wiadomości. stronę lub na pierwszej stronie przekazu, datę i godzinę jej wysłania oraz oznaczenie firmy, innego podmiotu lub osoby wysyłającej wiadomość oraz numer telefonu automatu nadawczego lub takiej firmy, innego podmiotu lub osoby fizycznej. Podany numer telefonu nie może być numerem 900 ani żadnym innym numerem, za który opłaty przekraczają opłaty za transmisję lokalną lub międzymiastową. Tego urządzenia nie można używać w ramach publicznej usługi telefonicznej na monety oferowanej przez firmę telekomunikacyjną. Połączenie z usługą Party Line podlega taryfom stanowym. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze stanową komisją użyteczności publicznej, komisją ds. usług publicznych lub komisją korporacyjną.

Odwiedź następujące strony webmiejsce na kopię Deklaracji Zgodności Dostawcy filed z Radą Administracyjną ds. Załączników Terminalowych: https://www. part68. org/tteDetails. aspx? id=97409

Recykling Echo Connect Prawidłowo

W niektórych obszarach utylizacja niektórych urządzeń elektronicznych jest regulowana. Upewnij się, że usuwasz lub poddajesz recyklingowi Produkty zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami. Aby uzyskać informacje na temat recyklingu, przejdź do https://www.

Specyfikacja produktu

porty: 3. 5mm wyjście audio Złącze.

Audio: MP3, AAC (AAC, HE-AACv1/v2), Vorbis, FLAC, PCM.

Power: 5. 25 V DC, 1 A.

Łączność: Dwuzakresowe Wi-Fi (2. 4/5 GHz); 802. 11a/b/g/n/ac; BT LE 4. 1.

Temperatura robocza: 32°F do 95°F (0°C do 35°C).

Temperatura przechowywania: 14°F do 113°F (10°C do 45°C).

Warunki prawne

Prosimy o zapoznanie się z warunkami znajdującymi się na https://www.

Roczna ograniczona gwarancja

Niniejsza gwarancja na Echo Connect („Urządzenie”) jest udzielana przez Amazon Fulfillment Services, Inc., 410 Terry Ave. North, Seattle, WA 98109-5210, Stany Zjednoczone. Dostawca tej gwarancji jest czasami określany jako „my”.

Gwarantujemy Urządzenie na wady materiałowe i wykonawcze w zwykłym użytkowaniu konsumenckim przez okres jednego roku od daty pierwotnego zakupu detalicznego. W okresie gwarancyjnym, jeśli w Urządzeniu wystąpi wada, a Użytkownik zastosuje się do instrukcji zwrotu Urządzenia, wedle naszego uznania, w zakresie dozwolonym przez prawo, albo (i) naprawimy Urządzenie przy użyciu nowych lub odnowionych części, (ii) wymienić Urządzenie na nowe lub odnowione Urządzenie, które jest równoznaczne z urządzeniem, które ma zostać wymienione, lub (iii) zwrócić użytkownikowi całość lub część ceny zakupu Urządzenia. Niniejsza ograniczona gwarancja ma zastosowanie, w zakresie dozwolonym przez prawo, do dowolnej naprawy, części zamiennej lub urządzenia zastępczego przez pozostały okres pierwotnej gwarancji lub przez dziewięćdziesiąt dni, w zależności od tego, który okres jest dłuższy. Wszystkie wymienione części i Urządzenia, za które zostanie zwrócony zwrot, stają się naszą własnością. Niniejsza ograniczona gwarancja dotyczy wyłącznie elementów sprzętowych Urządzenia, które nie podlegają wypadkowi, niewłaściwemu użyciu, zaniedbaniu, pożarowi lub innym przyczynom zewnętrznym, modyfikacjom, naprawom lub komercyjnemu wykorzystaniu.

Instrukcje. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące sposobu uzyskania serwisu gwarancyjnego dla urządzenia, skontaktuj się z działem obsługi klienta, korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej. Ogólnie rzecz biorąc, musisz dostarczyć swoje Urządzenie w oryginalnym opakowaniu lub w równie ochronnym opakowaniu na adres wskazany przez Dział Obsługi Klienta. Przed dostarczeniem Urządzenia do serwisu gwarancyjnego, Twoim obowiązkiem jest wykonanie kopii zapasowej wszelkich danych, oprogramowania lub innych materiałów przechowywanych lub zachowanych na Urządzeniu. Istnieje możliwość, że takie dane, oprogramowanie lub inne materiały zostaną utracone lub sformatowane podczas usługi, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek takie uszkodzenia lub straty.

Ograniczenia. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO GWARANCJA I ŚRODKI PRAWNE OKREŚLONE POWYŻEJ SĄ WYŁĄCZNE I ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE GWARANCJE I ŚRODKI PRAWNE, A W SZCZEGÓLNOŚCI ZRZEKAMY SIĘ WSZELKICH GWARANCJI USTAWOWYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI RĘKOJMI W SZCZEGÓLNYM CELU I PRZECIW UKRYTYM LUB UKRYTYM WADAM. JEŚLI NIE MOŻEMY W PRAWO ZRZECZĆ SIĘ GWARANCJI USTAWOWYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, WSZELKIE TAKIE GWARANCJE BĘDĄ OGRANICZONE W OKRESIE TRWANIA NINIEJSZEJ WYRAŹNEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI ORAZ DO USŁUGI NAPRAWY LUB WYMIANY.

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZENIA CZASU TRWANIA GWARANCJI USTAWOWEJ LUB DOROZUMIANEJ, WIĘC POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA GWARANCJI LUB INNEJ TEORII PRAWNEJ. W NIEKTÓRYCH JURYSDYKCJACH POWYŻSZE OGRANICZENIE NIE MA ZASTOSOWANIA DO ROSZCZEŃ O ŚMIERĆ LUB USZKODZENIA CIAŁA LUB JAKIEJKOLWIEK ODPOWIEDZIALNOŚCI USTAWOWEJ Z TYTUŁU CZYNNOŚCI I/LUB RAŻĄCEGO BŁĘDU, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE SZKÓD BEZPOŚREDNICH, PRZYPADKOWYCH LUB WYNIKOWYCH, WIĘC POWYŻSZE WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. NINIEJSZY SEKCJA „OGRANICZENIA” NIE DOTYCZY KLIENTÓW W UNII EUROPEJSKIEJ.

Niniejsza ograniczona gwarancja przyznaje Ci określone prawa. Użytkownikowi mogą przysługiwać dodatkowe prawa na mocy obowiązującego prawa, a niniejsza ograniczona gwarancja nie wpływa na takie prawa.

Dodatkowe informacje

Warunki użytkowania, roczna ograniczona gwarancja, instrukcje dotyczące korzystania z Urządzenia, dane kontaktowe działu obsługi klienta oraz inne obowiązujące warunki i informacje o Urządzeniu można znaleźć na stronie https://www.

Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Hitachi Dv 14dl

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Hitachi Dv 14dl

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik zgodności z przepisami i informacji o bezpieczeństwie Hitachi Dv 14dl