Podręcznik procedur regulacji i testowania Frigidaire Fec36c4aca

Podręcznik procedur regulacji i testowania Frigidaire Fec36c4aca został zaprojektowany, aby pomóc użytkownikom w przestrzeganiu wszelkich wymagań dotyczących instalacji i regulacji klimatyzatora. Podręcznik zawiera wyczerpujące wytyczne dotyczące instalacji, testowania i regulacji urządzeń, a także szczegółowe informacje dotyczące elementów składowych i instrukcji czyszczenia. Podręcznik także zawiera szczegółowe informacje na temat regulacji i testowania wymaganych do sprawnego działania tego modelu Frigidaire, w tym wymagania dotyczące napięcia i prądu, kalibracji, sprawdzania szczelności i konfiguracji.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik procedur regulacji i testowania Frigidaire Fec36c4aca

Podstawowe informacje
Poniżej znajdują się podstawowe wiadomości dla zainteresowanych certyfikowaniem urządzeń FSTD. Skrót FSTD oznacza wszystkie szkoleniowe urządzenia symulacji lotu używane do szkolenia pilotów. Różne poziomy kwalifikacji FSTD to FFS, FTD, FNPT i BITD. Te poziomy są przeznaczone do realizacji różnych celów szkoleniowych: inne urządzenia są używane do ćwiczenia umiejętności pilotażowych, inne do nauki latania wg wskazań przyrządów a inne do nauki obsługi systemów statku powietrznego. Potocznie używany termin „symulator” odnosi się tylko do urządzeń kwalifikowanych do poziomu FFS.


Urządzenia FSTD symulują min. awionikę samolotów, przyrządy pokładowe, sterowanie, siły, dźwięki, a często także zapewniają wizualny obraz otoczenia, a nawet systemu ruchu. FSTD są kwalifikowane do różnych poziomów z punktu widzenia standardów technicznych. Do szkolenia w celu otrzymania licencji lub uprawnienia nie wystarczy posiadanie certyfikatu kwalifikacji FSTD, każdy użytkownik urządzenia (np. ATO lub Operator AOC) musi samodzielnie przeanalizować, czy i do jakiego stopnia urządzenie pasuje do opracowanego programu szkoleniowego a następnie uzyskać takie przyzwolenie poprzez wpis w specyfikacji certyfikatu ATO lub w zatwierdzany dokument wykonawczy organizacji AOC. Regulacje dotyczące szkoleń (np. rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011) zawierają informacje na temat tego, jakie szkolenia i w jakim zakresie można przeprowadzić przy użyciu FSTD o danym poziomie kwalifikacji.


ULC przestrzega przepisów UE i EASA w zakresie nadzoru nad FSTD i procesów kwalifikacji FSTD. Urządzenia powinny spełniać te same specyfikacje techniczne, które obowiązywały w momencie pierwszej kwalifikacji urządzenia. Ze względu na inne podstawy regulacyjne dla różnych urządzeń, będą istniały różnice pomiędzy urządzeniami w różnym wieku. Przepisy techniczne FSTD zostały opublikowane w CS-FSTD(A) wydanie 2 i CS-FSTD(H), JAR-FSTD A/H, JAR-STD 1A, JAR-STD 2A, ICAO Doc. 9625, itd. Ważne jest, aby również użytkownicy urządzeń (np. ATO) rozumiały te kwestie by mogli lepiej poznać i zidentyfikować jakie ograniczenia mogą mieć urządzenia w różnym wieku i jak dobrze mogą one służyć w zastosowaniach szkoleniowych. Urządzenia kwalifikowane przez ULC i inne nadzory europejskie można znaleźć w bazie danych EASA pod adresem https://lisstdis.


Bardziej precyzyjne informacje są dostępne w aktualnie obowiązujących przepisach rozporządzenia UE 1178/2011 i w specyfikacjach certyfikacyjnych:
1) Podczęść ORA. GEN – wymagania ogólne dla organizacji ubiegających się o certyfikat w oparciu przedmiotowe rozporządzenie
2) Podczęść ORA. FSTD – wymagania dla organizacji Operatorów FSTD i wymagania kwalifikacyjne dla urządzeń FSTD
3) CS-FSTD(A) wydanie 2 – standardy techniczne dla samolotów
4) CS-FSTD(H) – standardy techniczne dla śmigłowców


Ponadto istnieje wiele publikacji odnoszących się do procesów zarządzania urządzeniami FSTD jak również do procedur kwalifikacyjnych. Są one powszechnie dostępne. Z uwagi na fakt, że znakomita większość dokumentacji urządzeń FSTD, publikacji jak i przepisów w ich zakresie jest opracowywana źródłowo w języku angielskim to aby nie wprowadzać ewentualnych błędnych interpretacji wynikających z trudności tłumaczeniowych również angielskie wersje przepisów powinny być dokumentem odniesienia.


Proces składania wniosków o kwalifikację FSTD
Certyfikat jest przypisany do urządzenia FSTD ale jest on przyznawany organizacji tzw. Operatorowi FSTD, która spełnia wymagania. Jeżeli organizacja ubiega się o pierwszą kwalifikację FSTD, musi najpierw skontaktować się z Sekcją FSTD ULC (email: lub pod numerem telefonu+48 (22) 520 74 43) i dostarczyć dokumentację systemu zarządzania (w tym również podręczniki opisujące procesy obsługi technicznej FSTD) wraz z wypełnionym formularzem oceny systemu monitorowania zgodności. ULC ocenia dokumentację i w razie potrzeby, wnioskuje o stosowne zmiany.

Tematy jakie musi zawierać taka dokumentacja są wyszczególnione w załącznikach:

Organisation Management Manual Content for FSTD Operator 

Ocena_systemu_monitorowania_zgodności_operatora_FSTD_PART. doc


Audyt na miejscu posadowienia urządzenia FSTD przeprowadza się dopiero gdy zawartość dokumentacji opisującej system zarządzania Operatora FSTD zostanie uznana za gwarantującą ciągłe utrzymanie kwalifikacji urządzenia. Proces oceny FSTD rozpoczyna się od audytu systemu zarządzania Operatora FSTD. Po pomyślnym przejściu takiego audytu zespół oceniający zajmuje się samym urządzeniem FSTD. Przepisy, które dotyczą Operatorów FSTD mają na celu zapewnienie ciągłej opieki organizacyjnej nad kwalifikowanym urządzeniem FSTD, tak aby pozostawało ono w dobrym stanie technicznym i niezawodnie umożliwiało szkolenie do uzyskania licencji bądź uprawnienia. Obsługa i utrzymanie FSTD wymaga specjalnych kompetencji ze strony personelu zapewnianego przez Operatora FSTD. Należy przy tym pamiętać, że Operator FSTD nie musi być posiadaczem innego certyfikatu np. ATO a samo ATO nie gwarantuje wymaganych kompetencji.


Ocena początkowa FSTD i kwalifikacja
Organizacja wnioskująca składa wniosek zgodnie z AMC1 ORA. FSTD. 200. Składa się on z trzech części A, B i C. 

part A160. 5 KB

part B126 KB

part C128 KB


Podpisując niniejszy wniosek, wnioskodawca potwierdza, że starannie ocenił i przetestował urządzenie oraz, że spełnia ono obowiązujące wymagania techniczne. Pierwsza (tj. początkowa) ocena FSTD jest procesem znacznie trudniejszym niż ocena okresowa. Prosimy o kontakt z ULC już w momencie planowania zakupu nowego FSTD. Umożliwia to prowadzenie dyskusji między organizacją a Władzą Lotniczą na wczesnym etapie procesu kiedy potencjalny producent jest w stanie w miarę łatwo wprowadzać modyfikacje. Zdecydowanie łatwiej i taniej jest rozwiązywać ewentualne problemy (np. pewne rozwiązania techniczne lub źródła danych walidacyjnych) na etapie planowania nowego urządzenia, a nie dopiero po jego wyprodukowaniu czy też po zakupie.


FSTD są oceniane za pomocą metod subiektywnych i obiektywnych. Badanie subiektywne oznacza oblatywanie urządzenia, tj. ocenę wykonywaną przez pilotów. Testowanie obiektywne oznacza testowanie modelu aerodynamicznego za pomocą tzw. testów QTG. Szczegółowe wymagania dotyczące badań QTG zawarte są w specyfikacjach certyfikacyjnych. Listy kontrolne dla pierwszej oceny QTG (tj. MQTG) znajdują się poniżej. ULC zaleca, aby wnioskodawca skorzystał z odpowiednich dla danego urządzenia list i wypełnił je przed dostarczeniem MQTG do urzędu.

Aeroplane_MQTG_checklist_-_CS-FSTDA_Issue_2. pdf2. 69 MB

Helicopter_MQTG_checklist_-_CS-FSTDH. 18 MB

VDR_or_engineering_report_checklist. pdf510. 14 KB

FFS_C_and_D_features_introduced_by_CS-FSTD_A_issue_2_checklist. pdf405. 72 KB


Proszę pamiętać, że im staranniejsza ocena i testowanie FSTD wykonane przez organizację wnioskującą tym większe prawdopodobieństwo, że urządzenie będzie spełniać wymagania narzucone przez specyfikacje techniczne. Z uwagi na ograniczony czas i zasoby ULC testuje urządzenie jedynie wyrywkowo i może okazać się, że wady w nieprzetestowanych obszarach zostaną ujawnione dopiero w przyszłości.
Istotnym jest również aby Organizacja wnioskująca o certyfikat załączyła dowód uiszczenia opłaty lotniczej zgodnie z aktualną tabelą opłat publikowaną okresowo jako załącznik do Obwieszczenia Ministra Infrastruktury.


Utrzymanie certyfikatu kwalifikacji FSTD
Kluczowe dla utrzymania kwalifikacji FSTD jest przeprowadzanie przez Operatora FSTD (tj. posiadacza certyfikatu kwalifikacji FSTD) okresowych testów urządzenia i jego konserwacja. System zarządzania ma zapewnić zgodność i proaktywnie ograniczać ewentualne zagrożenia. ULC sprawuje nadzór nad Operatorami FSTD poprzez przeprowadzanie audytów, inspekcji i ocen FSTD. Certyfikat kwalifikacji FSTD pozostaje ważny tylko wtedy, gdy zostaną przeprowadzone przez ULC okresowe badania FSTD w okresach rocznych od pierwszego wydania certyfikatu. To w interesie Operatora FSTD jest aby do takich badań doszło. W związku z tym Operator FSTD powinien skontaktować się z ULC z wyprzedzeniem gdy zbliża się rocznica wydania certyfikatu w celu uzgodnienia daty przeprowadzenia badań okresowych. Brak kontaktu z ULC, unikanie kontroli będzie traktowane jako brak chęci utrzymania kwalifikacji urządzenia FSTD.


Wprowadzanie zmian w zakresie urządzenia FSTD
Naturalnym jest, że w toku użytkowania urządzenia pojawia się konieczność wprowadzenia zmiany. Zmiana może być mniej lub bardziej istotna. Procesy zarządzania urządzeniem FSTD powinny opisywać kwalifikację zmiany do jednej z tych dwóch kategorii a następnie powinny przedstawiać postępowanie w każdym z tych przypadków. Ważne jest aby każda zmiana była odnotowywana w dokumentacji Operatora FSTD a dokumentacja urządzenia FSTD była na bieżąco aktualizowana.
Poważne zmiany związane z dużą modyfikacją, relokalizacją czy dezaktywacją urządzenia na dłuższy czas powinny być zgłaszane do ULC z wyprzedzeniem celem uzyskania opinii co do dalszego procedowania. Zgłoszenie o zamiarze przeprowadzenia zmiany względem FSTD18. 21 KB


W interesie Operatora FSTD jest aby ULC jako organ dokonujący kwalifikacyjnych badań okresowych posiadał aktualną dokumentację urządzenia FSTD jak i podręcznika systemu zarządzania Operatora FSTD. W zakresie zmian występujących w organizacji Operatora FSTD zmian dokonuje się w oparciu o obowiązującą u Operatora FSTD procedurę wprowadzania zmian wymagających lub niewymagających zatwierdzenia Prezesa ULC.

Metody kontrolowania płodności nazywa się metodami antykoncepcji. Ich skuteczność można porównać przez procent kobiet, które zaszły w ciążę w ciągu roku, pomimo prawidłowego stosowania danej metody. Jest to tzw. wskaźnik Pearla, który w przypadku braku podejmowania współżycia seksualnego wynosi 0, natomiast przy aktywności seksualnej bez stosowania żadnego zabezpieczenia wynosi 85.

Metody kontroli narodzin mogą mieć charakter antykoncepcji naturalnej lub sztucznej. Sztuczne metody regulacji poczęć mogą przybierać różnorodne formy i można je podzielić na cztery podstawowe grupy: hormonalne, mechaniczne, chemiczne i chirurgiczne.

bg‑cyan

Antykoncepcja hormonalna

Działanie antykoncepcji hormonalnej związane jest z dostarczaniem do organizmu kobiety sztucznych hormonów – odpowiedników progesteronuprogesteronu i estrogenówestrogenów. Dzięki temu dochodzi do zahamowania procesu owulacji oraz dodatkowo do zagęszczenia śluzu szyjki macicy, przez co zmniejsza się ruchliwość plemników i możliwość zapłodnienia. Preparaty hormonalne mogą być przyjmowane w różny sposób, przy czym najczęściej stosowane są jedno lub dwuskładnikowe tabletki, plastry i krążki dopochwowe. Ten typ antykoncepcji charakteryzuje się wysoką skutecznością, jego wskaźnik Pearla waha się w granicach 0, 1–0, 9.

bg‑cyan

Dwuskładnikowa tabletka antykoncepcyjna

Preparaty tego typu zawierają dwa syntetyczne hormony płciowe, będące pochodnymi estradioluestradiolu oraz progesteronu. Pierwszy z nich hamuje wydzielanie przez przysadkę hormonu folikulotropowego, co uniemożliwia dojrzewanie pęcherzyka Graafapęcherzyka Graafa, natomiast drugi zatrzymuje proces owulacji. Dodatkowo, obecne w tabletkach dwuskładnikowych pochodne progesteronu, prowadzą do zagęszczenia śluzu szyjkowego co znacząco ogranicza ruchliwość plemników. Tabletki takie stosuje się przez 21 dni, po czym następuje siedmiodniowa przerwa, w czasie której pojawia się krwawienie. Do wad tej metody antykoncepcyjnej należy zaliczyć zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpienia zakrzepicy naczyniowej i niektórych nowotworów (np. piersi). Mogą pojawić się nerwowość, huśtawka nastrojów, epizody depresyjne. Przy prawidłowym stosowaniu wskaźnik Pearla tej metody antykoncepcji wynosi 0, 1–0, 8.

bg‑cyan

Jednoskładnikowa tabletka antykoncepcyjna

Tabletki jednoskładnikowe określane są czasem jako mikropigułki. Preparaty tego typu zawierają jedynie niskie dawki syntetycznej pochodnej jednego hormonu – progesteronu. Mechanizm ich działania polega przede wszystkim na silnym zagęszczeniu śluzu szyjki macicy, co uniemożliwia wnikanie plemników do dróg rodnych. Przy wyższych dawkach progesteronu tabletki te mogą również hamować proces owulacjiowulacji. Jednoskładnikowe tabletki antykoncepcyjne stosuje się bez tygodniowych przerw, w pełnych 28‑dniowych cyklach. Podobnie jak tabletki dwuskładnikowe, preparaty zawierające jedynie progesteron, zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia zakrzepów. Skuteczność tej metody antykoncepcji wyrażona wskaźnikiem Pearla wynosi ok. 0, 9.

RL6POhIqrv1Qf

Warunkiem skuteczności tabletek antykoncepcyjnych jest ich systematyczne przyjmowanie.

Źródło: Reproductive Health Supplies Coalition, unsplash.

bg‑cyan

Inne metody antykoncepcji hormonalnej

Jedną z hormonalnych metod sterowania płodnością są plastry antykoncepcyjne naklejane na skórę. Zawierają one dwie substancje czynne, te same, które obecne są w dwuskładnikowych tabletkach antykoncepcyjnych. Stąd mechanizm ich działania jest identyczny jak w przypadku tabletek – hamują dojrzewanie pęcherzyków Graafa, zatrzymują owulację i zmieniają parametry śluzu szyjki macicy. Pojedynczy plaster nakleja się na 7 dni, a po zastosowaniu trzech następuje tygodniowa przerwa, podczas której dochodzi do menstruacji. Niebezpieczeństwa związane ze stosowaniem plastrów są podobne do obserwowanych przy tabletkach dwuskładnikowych. Współczynnik Pearla tej metody waha się w granicach 0, 5–0, 9. Antykoncepcja hormonalna może być również stosowana w postaci zastrzyków, implantów podskórnych, wkładek domacicznych czy krążków dopochwowych.

R15dcXLVoaxRa

Plaster antykoncepcyjny należy nakleić na czystą, suchą, nieowłosioną i nieuszkodzoną zdrową skórę okolicy pośladków, brzucha lub górnej zewnętrznej części ramienia.

Źródło: Blausen.

bg‑cyan

Antykoncepcja mechaniczna

Ten rodzaj sterowania płodnością określa się czasem jako antykoncepcję barierową. Polega on na wytworzeniu mechanicznej bariery uniemożliwiającej plemnikom dotarcie do komórki jajowej. Podstawową zaletą metod mechanicznych jest to, że nie wpływają na proces krzepnięcia krwi, nie zwiększają ryzyka występowania nowotworów i nie zakłócają naturalnego cyklu miesiączkowego.

Najczęściej stosowanym mechanicznym rodzajem antykoncepcji jest prezerwatywa nakładana na prącie przed odbyciem stosunku płciowego. Jej niewątpliwą zaletą, oprócz wymienionych wcześniej, jest to, że w przeciwieństwie do innych omawianych metod, stosowanie prezerwatyw chroni przed chorobami przenoszonymi droga płciową (np. kiłąkiłą, rzeżączkąrzeżączką czy zakażeniem wirusami HIVHIV i HCVHCV). Wskaźnik Pearla tego rodzaju antykoncepcji jest wyższy niż w przypadku metod hormonalnych i wynosi ok 7 – 14, co oznacza znacznie niższą skuteczność.

RhhBmvpwPprPe

Prezerwatywy męskie jako jedyne chronią przed chorobami przenoszonymi drogą płciową.

Na podobnej zasadzie jak prezerwatywy, działa błona dopochwowakapturek naszyjkowy. Umieszcza się je przed stosunkiem płciowym głęboko w pochwie, tak aby stanowiły mechaniczną barierę dla plemników, uniemożliwiając im przedostanie się do macicy. Należy pamiętać, że błony i kapturki nie chronią przed chorobami przenoszonymi droga płciową, a ich skuteczność mierzona wskaźnikiem Pearla wynosi od 6 do 20.

RLjRo0EDvOIqk

Skuteczność błony dopochwowej (diafragmy) można zwiększyć poprzez równoczesne stosowanie środków plemnikobójczych.

Do mechanicznych metod sterowania płodnością należy również zaliczyć wkładki (spirale) domaciczne. Wkładki mają niewielkie rozmiary, są wykonane z tworzywa sztucznego z dodatkiem miedzi, srebra lub cynku, a czasem również syntetycznego progesteronu (tzw. spirala antykoncepcyjna hormonalna). Spiralę zakłada i wyjmuje lekarz ginekolog w ciągu 7 dni od wystąpienia krwawienia miesiączkowego, kiedy szyjka macicy jest w naturalny sposób otwarta, co może wiązać się z pewnymi dolegliwościami bólowymi. Raz wprowadzana wkładka działa przez wszystkie dni cyklu miesiączkowego i może spełniać swoje funkcje od 5 do 10 lat. Mechanizm działania wkładki domacicznej związany jest z kilkoma czynnikami. Obecność spirali w macicy prowadzi do zmiany konsystencji śluzu, co utrudnia ruch plemników. Dodatkowo, jony miedzi działają plemnikobójczo, a wkładka wywołuje niewielki stan zapalny w macicy, co uniemożliwia zagnieżdżenie się komórki jajowej, o ile dojdzie do zapłodnienia. W niektórych przypadkach stosowane tej metody antykoncepcyjnej może wywoływać ból lub prowadzić do zbyt obfitego krwawienia miesiączkowego. Wskaźnik Pearla dla wkładek domacicznych wynosi od 1 do 2, a przy wkładkach zawierających progesteron spada do ok 0, 2.

RH7tJIz6v8Spz

Stosowania wkładki domacicznej nie zaleca się kobietom cierpiącym na ostre stany zapalne dróg rodnych, zmagającym się z mięśniakami macicy lub wadami wrodzonymi tego narządu, a także kobietom z bardzo obfitymi i bolesnymi krwawieniami menstruacyjnymi.

R1AHNqa85veXq

Umiejscowienie wkładki domacicznej

Źródło: EnglishSquare.

bg‑cyan

Antykoncepcja chemiczna

Ten typ antykoncepcji polega na stosowaniu różnorodnych chemicznych środków plemnikobójczych. Ograniczają one ruchliwość plemników i ich żywotność, ale nie prowadzą do uszkodzenia materiału genetycznego. Zaletą takiej metody jest niewątpliwa łatwość jej stosowania. Najczęściej wykorzystywanymi środkami są żele, kremy i pianki plemnikobójcze oraz globulki i gąbki dopochwowe. Niezależnie od postaci w jakiej występują, wszystkie takiego typu środki wprowadza się do pochwy tuż przed stosunkiem płciowym. Wadą tego rodzaju antykoncepcji jest możliwość występowania reakcji alergicznych i stosunkowo niska skuteczność (wskaźnik Pearla od 6 do 25). Substancje plemnikobójcze stosowane są często, jako dodatkowy środek zabezpieczający w antykoncepcji mechanicznej (są nimi pokryte prezerwatywy i kapturki na szyjkowe).

bg‑cyan

Chirurgiczne metody antykoncepcji

Chirurgiczną metodą antykoncepcji w przypadku kobiet jest podwiązanie jajowodów, czyli przerwanie ich ciągłości, a więc uniemożliwienie dostępu plemników do komórki jajowej. Jest to najskuteczniejsza metoda zapobiegania ciąży, jednak w większości przypadków niemożliwe jest przywrócenie płodności. W Polsce nie można wykonać tego zabiegu legalnie, za wyjątkiem sytuacji, kiedy ewentualna ciąża stanowiłaby bardzo duże zagrożenie dla życia matki lub gdy istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo wystąpienia bardzo ciężkich wad genetycznych u płodu. W przypadku mężczyzn, analogiczny zabieg, polegający na przerwaniu ciągłości nasieniowodów jest nazywany wazektomiąwazektomią. Również jest to wysoce skuteczna metoda, którą, w przeciwieństwie do poprzedniej, można wykonać legalnie w Polsce. Wazektomia jest odwracalna, ale ponowne odtworzenie ciągłości nasieniowodów jest procesem bardzo skomplikowanym, drogim i niegwarantującym przywrócenia płodności.

Słownik

estradiol

estradiol

żeński hormon płciowy należący do estrogenów; wywołuje cykliczne zmiany czynności narządów rozrodczych, powoduje powstawanie drugorzędowych cech płciowych i popędu płciowego, wzrost gruczołów mlecznych, wywiera wpływ na ogólną przemianę materii

estrogeny

estrogeny

żeńskie hormony płciowe, do których należą: estron, estradiol i estriol

HCV

HCV

wirus zapalenia wątroby typu C

HIV

HIV

ludzki wirus upośledzenia odporności, nieleczone zakażenie HIV prowadzi do wystąpienia AIDS (zespołu nabytego niedoboru odporności)

hormon folikulotropowy (FSH)

hormon folikulotropowy (FSH)

jeden z hormonów gonadotropowych przysadki, pobudzający dojrzewanie pęcherzyków Graafa i syntezę estrogenów

kiła

kiła

bakteryjna choroba przenoszona drogą płciową, wywoływana przez krętek blady

owulacja

owulacja

jeden z etapów cyklu miesiączkowego, podczas którego dochodzi do pęknięcia pęcherzyka Graafa i uwolnienia oocytu II rzędu do jajowodu

pęcherzyk Graafa

pęcherzyk Graafa

komórka jajowa otoczona komórkami odżywczymi i płynem pęcherzykowym

progesteron

progesteron

żeński hormon płciowy wytwarzany przez ciałko żółte oraz przez łożysko (w późniejszych etapach ciąży, od 8–12 tygodnia); hormon kluczowy w utrzymaniu ciąży

rzeżączka

rzeżączka

bakteryjna choroba przenoszona drogą płciową, wywoływana przez dwoinkę rzeżączki

wazektomia

wazektomia

zabieg przerwania ciągłości nasieniowodów, poprzez ich przecięcie i podwiązanie, co powoduje stałe ograniczenie płodności


Nie znalazłeś odpowiedniego terminu, miasta i masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zamów wycenę szkolenia zamkniętego

Opis szkolenia


Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: Eksploatacja i utrzymanie obiektów budowlanych w praktyce. Kompendium regulacji prawnych i procedur. 2-dniowe szkolenie z omawianiem kluczowych kwestii problemowych. Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.

Pliki do pobrania


 • Formularz zgłoszenia na szkolenie stacjonarne
 • Formularz zgłoszenia na szkolenie on-line
 • Program szkolenia
 • Oświadczenie dot. podatku VAT

Grupa docelowa


Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy: pracowników administracji publicznej, właścicieli nieruchomości, rzeczoznawców, zarządców i administratorów nieruchomości, pracowników spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, osoby prowadzące kontrole techniczne i okresowe utrzymania budynków, pracowników nadzoru technicznego i inwestorskiego, projektantów, kierowników budowy oraz wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

Cel szkolenia


W pierwszych, średnio ok. 20 latach trwania obiektu budowlanego następuje jego ok. 30% zużycie techniczne a po dalszych 20 latach obiekt budowlany przy braku odnowy technicznej w 100% zatraca techniczne bezpieczeństwo eksploatacji. Taki właśnie jest rezultat niedoceniania zagadnień prawidłowej eksploatacji i utrzymania w dobrym stanie technicznym obiektu budowlanego. Prawo Budowlane dużo miejsca poświęca problematyce utrzymania obiektu budowlanego oraz elementom jego eksploatacji, ale samą eksploatacją się nie zajmuje. Nie doczekaliśmy, również tego, aby przy wydawania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego żądano od nas, posiadania dokumentacji eksploatacyjnej.
Dlatego sensem i głównym celem tego szkolenia jest pokazanie na konkretnych przykładach, w jaki sposób, wykorzystując obowiązujące regulacje prawne zmienić ten stan rzeczy. Jak przygotować się do przeprowadzenia analizy stanu technicznego obiektu budowlanego i w oparciu o jej rezultaty opracować plany eksploatacyjne, remontowe i konserwacyjne a następnie z wykorzystaniem procedur PZP, zadbać o dobrą, jakość i bezpieczeństwo naszych obiektów budowlanych?
W tym celu, szkolenie będzie skoncentrowane na dokładnym zapoznaniu uczestników z aktualnymi regulacjami prawnymi i praktycznymi procedurami, dotyczącymi prowadzenia procesu eksploatacji, utrzymania obiektów budowlanych, które są zawarte w przepisach ustaw; PZP, Prawa Budowlanego oraz aktach wykonawczych.

Korzyści dla uczestników


Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość ugruntowania swojej wiedzy w zakresie praktycznych umiejętności przygotowania dokumentacji, zaplanowania remontów i konserwacji instalacji technicznych oraz w sprawowaniu kontroli nad przebiegiem procesu przygotowania i realizacji umów dotyczących tych planów.
Na każdym etapie szkolenia omawiane zasady i techniki procedur stosowania prawa będą odnoszone do krajowych regulacji prawnych - w szczególności do prawa zamówień publicznych i kodeksu cywilnego. Uczestnicy szkolenia otrzymają w tym zakresie szczegółowe wyjaśnienia poparte konkretnymi przykładami.

Metodologia


Szkolenie stacjonarne


Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

Szkolenie on-line


Metody pracy podczas szkolenia on-line:

 • wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel
 • szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
 • bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
 • pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
 • podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
 • otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
 • masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
 • otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
 • Trenerzy


  Włodzimierz Gawroński

  Zobacz specjalizację trenerską

  Adam Kudyk

  Zobacz specjalizację trenerską

  Michał Substyk

  Zobacz specjalizację trenerską

  Program szkolenia


  I. Techniczna eksploatacja i utrzymanie budynków i instalacji
  1. Podstawowe pojęcia i podstawy prawne dotyczące eksploatacji i utrzymania budynków
  2. Przegląd rodzajów dokumentacji technicznej obiektu budowlanego
  3. Procedury oceny zużycia technicznego obiektu uwarunkowania wyboru technik diagnostycznych
  4. Regulacje w zakresie eksploatacji i utrzymania obiektów budowlanych studia przypadków.
  5. Zasady i procedury organizacyjne dotyczące prawidłowej eksploatacji obiektu studia przypadków.

  II. Obowiązki właściciela lub zarządcy nieruchomości
  1. Obowiązki właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego wynikające z przepisów prawa budowlanego zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego - ćwiczenie
  2. Przeglądy - kontrole techniczne obiektów budowlanych (przykładowe zapisy w protokołach kontroli) ćwiczenie.

  III. Eksploatacja instalacji i urządzeń technicznych
  1. Działania eksploatacyjne i remontowe w odniesieniu do instalacji i urządzeń w obiektach budowlanych wersja minimum/max.
  2. Przeglądy konserwacyjne planowanie i zlecania usług dotyczących napraw lub wymiany.
  3. Przygotowanie umów na usługi konserwacyjne, serwisowanie, naprawy instalacji i urządzeń technicznych - przykłady
  4. Wymogi prawne w zakresie uprawnień do wykonywania działań konserwacyjno - serwisowych instalacji i urządzeń problematyka tzw. uprawnień
  5. Procedura oceny i wyboru ofert
  6. Przygotowanie umów konserwacyjno serwisowych - przykłady umów
  7. Procedury przygotowania umów na dostawy i instalowanie urządzeń, na co zwrócić szczególną uwagę?

  IV. Planowanie, przygotowanie i organizacja remontów, adaptacji, modernizacji, rozbiórek
  1. Metodyka oceny trwałości obiektów budowlanych i ustalenie ich zużycia
  2. Praktyczne wskazówki dotyczące planowania remontów, robót budowlanych i usług konserwatorsko eksploatacyjnych. Procedura przygotowania do zlecenia prac projektowych lub robót budowlanych wzory dokumentów studia przypadków
  5. Wzory umów dotyczących prac projektowych i robót budowlanych analiza w kontekście prawa autorskiego, prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego
  6. Szacowanie kosztów wybór metody praktyczne wskazówki
  7. Przykłady wyceny projektu budowlanego, robót budowlanych i usług konserwatorsko eksploatacyjnych.

  V. Zarządzanie umową w zakresie usług/ robót związanych z eksploatacją obiektu budowlanego
  1. Przygotowanie umowy warunki możliwych zmian przed jej podpisaniem
  2. Warunki prawne określające wprowadzanie istotnych i nieistotnych zmian do umowy
  3. Zamiany niemożliwe do wprowadzenia
  4. Procedury odbiorów przedmiotu umowy
  5. Rękojmia, gwarancja za wady przedmiotu umowy
  6. Możliwości i ograniczenia w zakresie wprowadzania do umowy kar zasada miarkowania kar w umowie
  8. Warunki i konsekwencje odstąpienia od umowy.
  9. Najczęściej popełniane błędy.

  VI. Podsumowania szkolenia.

  W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

  Informacje organizacyjne


  Szkolenie stacjonarne

   Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

 • szkolenie trwa 2 dni (16h)
 • zajęcia odbywają się w godzinach 10. 00-18. 00 pierwszego dnia oraz 09. 00- 17. 00 drugiego dnia
 • ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
 • w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad


  Dzień I
  Godz. 10:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz. 12:00 -przerwa kawowa
  Godz. 14. 00 -przerwa obiadowa
  Godz. 16. 00 -przerwa kawowa
  Godz. 18:00 -zakończenie szkolenia
  Dzień II
  Godz. 09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz. 11:00 -przerwa kawowa
  Godz. 13. 00 €“ przerwa obiadowa
  Godz. 15. 17:00 -zakończenie szkolenia

  Szkolenie on-line

  Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

  Harmonogram zajęć

 • szkolenie trwa 2 dni (łącznie 12h) i możesz w nim uczestniczyć z dowolnego miejsca dołączając do wirtualnego pokoju konferencyjnego wykorzystując urządzenie z dostępem do internetu
 • zajęcia odbywają się w godzinach 09. 00-15. 00 każdego dnia według harmonogramu:

 • Dzień I
  Godz. 09:00-10. 30-szkolenie
  Godz. 10:30 -10. 40 -przerwa
  Godz. 10. 40-12. 00 -szkolenie
  Godz. 12. 00-12. 15 -przerwa
  Godz. 12:15-13. 30 -szkolenie
  Godz. 30-13. 40-15. 00 -szkolenie
  Dzień II
  Godz. 40 -przerwa
  Godz. 15 -przerwa
  Godz. 00 -szkolenie

  Dostęp do wirtualnego pokoju konferencyjnego zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika szkolenia na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

  Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek.

  Inwestycja


  Szkolenie stacjonarne

  1290. 00zł netto (+23% VAT)

  Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu,
  -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
  -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
  -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
  -konsultacje poszkoleniowe
  -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

  Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
  Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1740 zł netto (+23% Vat)

  Szkolenie on-line

  1190.
  -cena zawiera:
  -uczestnictwo w szkoleniu on-line
  -materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
  -renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
  -10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.

  Zgłoszenie


  Szkolenie stacjonarne

  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper. pl).

  FORMULARZ ZGŁOSZENIA
 • UZUPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE: formularz zgłoszenia online
 • POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA PDF: karta zgłoszenia do pobrania
 • OŚWIADCZENIE DOT. PODATKU VAT
 • POBIERZ OŚWIADCZENIE: oświadczenie do pobrania
 • Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

  Szkolenie on-line

  Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu on-line prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (). 

 • UZUPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE:  formularz zgłoszenia online
 • POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA PDF: karta zgłoszenia do pobrania
 • Kontakt


  Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
  Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

  Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
  SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
  ul. Libelta 1a/2
  61-706 Poznań

  Godziny pracy biura: Pn-Pt 08. 00 - 18. 00

  Departament szkoleń otwartych:
  tel. 690 059 155
  tel. 508 393 926
  tel. 577 177 547
  tel. 733 544 190
  tel. 570 590 060
  tel. (61) 3070303
  tel. (61) 8102194
  tel. (61) 4152036
  tel. (61) 4152810
  tel. (61) 4152820

  fax. (61) 6 247 936
  fax. (61) 2 786 300

  info@szkolenia-semper. pl
  www. pl

  Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
  1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
  4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

  POLITYKA RABATOWA

  Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
  Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

  Uwagi


  Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper. pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Podręcznik procedur regulacji i testowania Frigidaire Fec36c4aca

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik procedur regulacji i testowania Frigidaire Fec36c4aca

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik procedur regulacji i testowania Frigidaire Fec36c4aca