Podręcznik pomocy online Brother Mfc J4610dw

Podręcznik pomocy online Brother MFC J4610dw to szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia do drukowania, skanowania, kopiowania i faxowania. Umożliwia użytkownikom szybkie i łatwe wyszukiwanie informacji na temat specyfikacji technicznych urządzenia, wskazówek dotyczących instalacji i podłączenia, informacji na temat użytkowania i konserwacji, listy części zamiennej, instrukcji dotyczących konserwacji i wielu innych. Podręcznik pomocy online Brother MFC J4610dw jest dostępny na oficjalnej stronie internetowej Brother i może być wygodnie pobrany w formacie PDF, co czyni go idealnym zasobem dla użytkowników tego urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik pomocy online Brother Mfc J4610dw

Instrukcje i podręczniki

Pobierz najnowsze instrukcje i podręczniki użytkownika dla produktów Brother

Zobacz instrukcje

Nie mogę drukować za pomocą urządzenia Brother w sieci przewodowej. (Windows/MacOS)

Jeśli nie możesz drukować z komputera w sieci przewodowej, wykonaj poniższe czynności.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe czynności.

KROK A: Sprawdzić, czy maszyna Brother jest włączona i czy występuje napięcie brak błędów

  1. Jeśli wyświetlacz urządzenia (zwany dalej LCD) jest pusty, oznacza to, że urządzenie Brother nie jest włączone lub znajduje się w trybie uśpienia. Naciśnij dowolny przycisk na panelu, aby sprawdzić czy urządzenie wybudza się z trybu uśpienia. Jeśli nic się nie dzieje, sprawdź czy urządzenie jest podłączone do gniazdka elektrycznego oraz czy bezpieczniki nie są wyłączone.

    INFORMACJA: Jeśli nie można włączyć urządzenia, rozwiązanie to nie ma zastosowania. Przejdź do sekcji Rozwiązywanie problemów z tym sprzętem.

  2. Sprawdź, czy na ekranie LCD nie są wyświetlane żadne komunikaty o błędach. Przykładem może być „Zacięcie papieru” lub „Brak atramentu/tonera”. Jeśli na ekranie LCD zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, który może uniemożliwić drukowanie, należy usunąć problem przed kontynuowaniem rozwiązywania problemów z drukowaniem na komputerze.

KROK B: Sprawdź połączenie między komputerem a urządzeniem Brother

Wyłącz urządzenie Brother. Odczekaj kilka sekund, włącz ponownie urządzenie.
Odczekaj co najmniej trzy minuty, aż urządzenie połączy się z siecią.
Jeśli problem nadal występuje, przejdź do KROKU 2.
Sprawdź następujące 4 punkty.
    Sprawdź, czy kabel sieciowy i przewód zasilający urządzenia Brother są prawidłowo podłączone. Jeśli przewód zasilający jest podłączony do filtra przeciwprzepięciowego lub przełącznika zasilania, odłącz go od urządzenia i podłącz bezpośrednio do gniazdka elektrycznego.
    Upewnij się, że komputer Brother i komputer są podłączone za pomocą środowiska równorzędnego. Nie ma centralnego serwera kontrolującego dostęp do plików lub udostępnianie drukarki.

    Sprawdź, czy lampka łącza routera lub koncentratora jest WŁĄCZONA.
W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek zmian w konfiguracji spróbuj ponownie uruchomić komputer. A następnie upewnij się, że można drukować.
Jeśli możliwe jest prawidłowe drukowanie, problem został rozwiązany.

Jeśli problem nadal występuje, przejdź do KROKU C.

> KROK C (Windows): Użyj narzędzia do naprawy połączeń sieciowych
> KROK C (Mac): Sprawdź adres IP

KROK C (Windows): Skorzystaj z narzędzia do naprawy połączenia sieciowego.

Użyj narzędzia do naprawy połączeń sieciowych, które umożliwia automatyczne zlokalizowanie i aktualizację adresu IP urządzenia Brother w sterowniku drukarki.

> kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak korzystać z narzędzia do naprawy połączeń sieciowych.

Jeśli można drukować prawidłowo za pomocą przycisku Drukuj stronę testową, problem został rozwiązany.

Jeśli narzędzie do naprawy połączeń sieciowych nie może rozwiązać problemu, przejść do KROKU D (Windows).

KROK D (Windows): Odinstaluj i zainstaluj ponownie sterownik Brother.

Odinstaluj sterownik Brother. (kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak odinstalować sterownik).
Pobierz najnowszy pełny pakiet sterowników i oprogramowania i zainstaluj go ponownie. Instrukcje instalacji są dostępne na stronie pobierania.
> Kliknij tutaj, aby pobrać Pełny pakiet sterowników i oprogramowania w sekcji Downloads.

W przypadku wykrycia zapory sieciowej wybierz opcję Zmień ustawienia portu zapory, aby włączyć połączenie sieciowe i kontynuuj instalację (zalecane). Aby kontynuować, może być konieczne kliknięcie przycisku Dalej.

(W przypadku użytkowników oprogramowania antywirusowego)
w przypadku korzystania z oprogramowania antywirusowego podczas instalacji może zostać wyświetlone okno dialogowe z ostrzeżeniem, a następnie wybierz opcję Zezwalaj na kontynuowanie.
Jeśli okno dialogowe z ostrzeżeniem nie zostało zaakceptowane, funkcja zapory lub oprogramowanie zabezpieczające może odmawiać dostępu.
Niektóre programy zabezpieczające mogą blokować dostęp bez wyświetlania ostrzeżenia o zabezpieczeniach. Aby uzyskać dostęp, zapoznaj się z instrukcjami oprogramowania zabezpieczającego lub skontaktuj się z producentem.

Jeśli zapoka blokuje komunikację sieciową, zaleca się dodanie następujących portów wewnętrznych/zewnętrznych w zaporze:

W przypadku skanowania w sieci należy dodać port 54925 protokołu UDP. W przypadku drukowania/skanowania w sieci należy dodać porty 137 i 161 protokołu UDP.

KROK C (MacOS): Sprawdź adres IP

Sprawdź, czy oba adresy IP komputera i komputera Brother są prawidłowe i znajdują się w tej samej segmentacji, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami:

I: Sprawdzanie adresu IP komputera
Kliknij opcję Apple Menu i wybierz opcję Preferencje systemowe...

Kliknij Network (Sieć).

Kliknij Zaawansowany.

Kliknij TCP/IP i sprawdź Adres IPv4 oraz Maskę podsieci.

Upewnij się, że Maska podsieci jest następująca "255. 255. 0".
Jeśli maska podsieci jest inna, skontaktuj się z administratorem sieci w celu rozwiązania problemu. (To często zadawane pytania nie dotyczy Twojego środowiska sieciowego).
Jeśli maska podsieci ma wartość 255. 0, przejdź do poniższych instrukcji.

II: Jak sprawdzić adres IP komputera Brother
Jeśli urządzenie Brother zostało zakupione w trybie gotowości do pracy w sieci, adres IP można określić za pomocą panelu sterowania urządzenia Brother lub poprzez wydrukowanie strony raportu o nazwie Raport konfiguracji sieci. Więcej informacji na temat wyszukiwania adresu IP na panelu sterowania urządzenia lub drukowania strony raportu można znaleźć w Podręczniku użytkownika online lub Podręczniku użytkownika oprogramowania i sieci lub Podręczniku użytkownika sieci dla danego urządzenia. aspx? content=ml">> najnowszy internetowy podręcznik użytkownika lub Podręcznik użytkownika oprogramowania i siecilub sieciowy podręcznik użytkownika są dostępne w sekcji Podręczniki.

III: Jak sprawdzić, czy oba adresy IP komputera i komputera Brother są prawidłowe i znajdują się w tej samej segmentacji.
III-1: Upewnij się, że wszystkie poniższe punkty od A do c dotyczą zarówno adresów IP komputera, jak i komputera Brother.

Adresy (wytłuszczone teksty) są takie same jak poniżej:
Adres IP komputera: 192. 168. 1. 2
adres IP urządzenia Brother: 192. 199Adresy końcowe są różne, a adres mieści się w zakresie 2-254. Adresy są unikatowe dla wszystkich podłączonych urządzeń w środowisku sieciowym. III-2: Sprawdź poniższą tabelę.

Jeśli oba adresy IP są następujące po wszystkich powyższych punktach, sprawdź przypadek A.
Jeśli którykolwiek z powyższych adresów IP nie odpowiada jednemu z powyższych punktów, sprawdź przypadek B.

Można sprawdzić metodę uruchamiania lub konfigurację IP , które są wymienione w sekcji Ustawienia użytkownika lub Raport konfiguracji sieci.

Przypadek A: Adresy IP są prawidłowePrzypadek B: Adresy IP są nieprawidłowe
Metoda rozruchu lub konfiguracja IP: AutoMetoda rozruchu lub konfiguracja IP: StatycznyZresetuj wszystkie ustawienia sieciowe urządzenia Brother. Zresetuj wszystkie ustawienia sieciowe urządzenia Brother i ręcznie zresetuj adres IP. Zresetuj wszystkie ustawienia sieciowe urządzenia Brother.
Jeśli adres IP jest nadal nieprawidłowy, ustaw go ręcznie. (Spowoduje to zmianę opcji Boot Method (Metoda uruchamiania) lub IP Config (Konfiguracja IP) na „Stat” (St
Ręczne resetowanie adresu IP.
> kliknij tutaj, aby dowiedzieć się, jak zresetować ustawienia sieciowe urządzenia Brother. Przed zresetowaniem upewnij się, że maszyna nie pracuje, a następnie odłącz wszystkie kable od maszyny (z wyjątkiem kabla zasilającego).

KROK D (MacOS): Upewnij się, że router umożliwia komunikację w sieci za pośrednictwem usługi Bonjour.

Czy router obsługuje komunikację Bonjour?
Router może być ustawiony tak, aby blokować komunikację Bonjour. Zapoznaj się z dokumentacją pomocy technicznej routera i sprawdź ustawienia routera.
Jeśli nie wiesz, czy router obsługuje Bonjour, czy metodę zmiany ustawień, skontaktuj się z producentem routera.

KROK E (MacOS): Uruchom ponownie router lub koncentrator.

Spróbuj ponownie uruchomić router lub koncentrator.
Jeśli problem nadal występuje, przejdź do PUNKTU F.

KROK F (MacOS): Odinstaluj i zainstaluj ponownie sterownik Brother. aspx? faqid=faq00000314">kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak odinstalować sterownik).
Pobierz najnowszy pełny pakiet oprogramowania i zainstaluj go ponownie.

Powiązane modele

DCP-365CN, DCP-375CW, DCP-395CN, DCP-540CN, DCP-560CN, DCP-585CW, DCP-6690CW, DCP-7045N, DCP-7065DN, DCP-7070DW, DCP-770CW, DCP-8065DN, DCP-8085DN, DCP-8110DN, DCP-8250DN, DCP-9010CN, DCP-9020CDW, DCP-9040CN, DCP-9042CDN, DCP-9045CDN, DCP-9055CDN, DCP-9270CDN, DCP-J4110DW, DCP-J715W, DCP-J925DW, DCP-L2520DW, DCP-L2540DN, DCP-L2560DW, DCP-L5500DN, DCP-L6600DW, DCP-L8400CDN, DCP-L8410CDW, DCP-L8450CDW, HL-3170CDW, HL-4040CN, HL-4050CDN, HL-4070CDW, HL-4140CN, HL-4150CDN, HL-4570CDW, HL-5250DN, HL-5270DN, HL-5280DW, HL-5450DN, HL-5470DW, HL-6180DW, HL-L2360DN, HL-L2365DW, HL-L5100DN(T), HL-L5200DW(T), HL-L6250DN, HL-L6300DW(T), HL-L6400DW(T), HL-L6450DW, HL-L8250CDN, HL-L8260CDW, HL-L8350CDW, HL-L8360CDW, HL-L9200CDWT, HL-L9310CDW(T), HL-S7000DN, MFC-295CN, MFC-440CN, MFC-465CN, MFC-490CW, MFC-5490CN, MFC-5895CW, MFC-6490CW, MFC-6890CDW, MFC-7360N, MFC-7440N, MFC-7460DN, MFC-7840W, MFC-7860DW, MFC-790CW, MFC-795CW, MFC-8370DN, MFC-8380DN, MFC-8460N, MFC-8510DN, MFC-8520DN, MFC-8860DN, MFC-8880DN, MFC-8950DW, MFC-9120CN, MFC-9140CDN, MFC-9320CW, MFC-9440CN, MFC-9450CDN, MFC-9460CDN, MFC-9840CDW, MFC-9970CDW, MFC-J4410DW, MFC-J4510DW, MFC-J4620DW, MFC-J5320DW, MFC-J5620DW, MFC-J5720DW, MFC-J5910DW, MFC-J615W, MFC-J6510DW, MFC-J6520DW, MFC-J6910DW, MFC-J6920DW, MFC-J825DW, MFC-L2700DN, MFC-L2700DW, MFC-L2720DW, MFC-L2740DW, MFC-L5700DN, MFC-L5750DW, MFC-L6800DW(T), MFC-L6900DW(T), MFC-L6950DW, MFC-L8650CDW, MFC-L8690CDW, MFC-L8850CDW, MFC-L8900CDW, MFC-L9550CDW(T), MFC-L9570CDW(T), MFC-T910DW

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

Instrukcje i podręczniki

Pobierz najnowsze instrukcje i podręczniki użytkownika dla produktów Brother

Zobacz instrukcje

Podręcznik pomocy online Brother Mfc J4610dw

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik pomocy online Brother Mfc J4610dw

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik pomocy online Brother Mfc J4610dw