Podręcznik instalacji i konserwacji sprzętu Beko Cfd6914apw

Podręcznik instalacji i konserwacji sprzętu Beko Cfd6914apw jest przydatnym narzędziem, które pozwala użytkownikom dowiedzieć się, jak poprawnie zainstalować i utrzymać swój sprzęt Beko Cfd6914apw. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i konserwacji, a także wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby użytkownicy mogli wykonywać wszystkie czynności zgodnie z zaleceniami producenta. Podręcznik zawiera także szczegółowe informacje dotyczące części i akcesoriów Beko Cfd6914apw, w tym opisy, jak poprawnie je wymieniać i instalować. Dzięki temu podręcznikowi można łatwo i szybko zainstalować i utrzymać sprzęt Beko Cfd6914apw.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji i konserwacji sprzętu Beko Cfd6914apw

4. 1. 4 Uppgift att målsäganden inte haft något emot att bilden spreds

I praxis har det ansetts att en nedsättande uppgift kan vara uppgiften att målsägandeninte haft något emot att bilden spridits till andra. Ett prejudicerande avgörande påområdet är NJA 1992 s. 594. I målet hade en man i hemlighet filmat ett samlagmellan honom och en kvinna. Filmen hade han sedan visat upp för runt 30 personer.

154 Falu tingsrätts dom 16 oktober 2012 i mål B 1219-12 (grovt förtal, kränkningsersättning 15 000 kr). 155 Ibid. s. 6 f.

156 Hovrätten för nedre Norrlands dom 6 maj 2013 i mål B 304-13 (förtal, kränkningsersättning 5 000 kr). Bilddagboken (www. dayviews. se) är ett svenskt socialt nätverk där användare kan dela och kommentera bilder.

157 Södertälje tingsrätts dom 9 januari 2012 i mål B 3052-11 (förtal, kränkningsersättning 5 000 kr). 158 Svea hovrätts dom 1 september 2010 i mål B 6098-10.

Frågan som Högsta domstolen hade att ta ställning till var i huvudsak om videofilmenkunde sägas lämna sådana uppgifter om kvinnan att det utgjorde förtal att sprida dem.Domstolen konstaterade att uppgifter om att kvinnan haft sex med mannen och hurdetta gått till i sig inte kunde anses nedsättande för henne. Men för den som sågfilmen var det lätt att få intrycket att kvinnan visste om att samlaget filmades och detlåg då, konstaterade Högsta domstolen, nära till hands att tro att hon inte hade någotemot att filmen visades för andra. Denna uppgift ansågs vara nedsättande för kvinnanoch mannen dömdes för grovt förtal. Högsta domstolens prejudicerande avgörandeanvänds ofta som utgångspunkt i bedömningen gällande förtal och

integritetskränkande bilder. 159

Ett exempel är mål B 2417-13 där en 16-åring lade ut

en bild föreställande en annan flicka på Facebook. 160

På bilden hade flickan endasttrosor på sig. Tingsrätten ogillade åtalet och uttalade att en lättklädd bild i sig inteförmedlar någon nedsättande uppgift. Hovrätten fällde dock 16-åringen för förtal dåbilden hade tydlig sexuell prägel som gav intryck av att flickan var sexuelltutagerande och hade ett behov av att visa sig naken för andra. Liknande bedömningarhar gjorts i ett flertal mål, bland annat Svea hovrätts dom i mål B 4297-13 där en man, såvitt nu aktuellt, lagt upp nakenbilder föreställande en minderårig flicka på internetoch Göta hovrätts dom i mål B 1468-13 där en 16-årig pojke lagt upp en nakenbild föreställande en flicka tillsammans med uppgifter om hennes namn och bostadsort på

internetforumet Flashback och skickat den till minst tolv personer. 161

Det bör understrykas att Högsta domstolens avgörande inte medför att en uppgift om att någon låtit sig fotograferas eller filmas i en intim situation utgör en nedsättandeuppgift i förtallagstiftningens mening. Den nedsättande uppgiften är intrycket att

159 Se t. ex. Göta hovrätts dom 15 november 2010 i mål B 1598-10 (grovt förtal, kränkningsersättning 50 000 kr), där en man bland annat hade spridit nakenbilder och filmer på en 16-årig flicka genom att göra dem tillgängliga för nedladdning via ett fildelningsprogram; Göta hovrätts dom 25 juni 2013 i mål B 2081-12 (grovt förtal, kränkningsersättning 15 000 kr), där en man spred en film på ett samlag mellan honom och en kvinna genom att spela upp den för minst fyra personer; Göteborgs tingsrätts dom 20 december 2010 i mål B 3511-09 (grovt förtal, kränkningsersättning 15 000 kr), där en man lade ut nakenbilder på en kvinna på internetsidan bilddagboken. se; Malmö tingsrätts dom 22 maj 2008 i mål B 8207-07 (förtal), där en pojke spred en film föreställande en flicka som onanerade; Luleå tingsrätts dom 14 november 2013 i mål B 563-13 (förtal, kränkningsersättning 20 000 kr), där en man spred en film föreställande ett samlag; Svea hovrätts dom 21 mars 2011 i mål B 704-11 (grovt förtal, kränkningsersättning 40 000 kr), där en man lade ut bilder och filmer föreställande en kvinna på hemsidor med pornografisk inriktning.

160 Göta hovrätts dom 18 februari 2014 i mål B 2417-13 (förtal, kränkningsersättning 5 000 kr). 161 Svea hovrätts dom 24 juni 2013 i mål B 4297-13 (grovt förtal, kränkningsersättning 17 000 kr); Göta hovrätts dom 12 juli 2013 i mål B 1468-13 (grovt förtal, kränkningsersättning 10 000 kr).

personen inte har något emot att bilden eller filmen sprids till andra. Detta betonadesav Högsta domstolen i ett senare avgörande, NJA 2008 s. 946. Frågan i Högstadomstolen rörde ansvar för ofredande vid spridning av en film föreställande sexuelltumgänge och refereras nedan (avsnitt 4. 2. 1) men domstolen valde även i ett obiter

dictum och med hänvisning till NJA 1992 s. 594 påpeka att inte alla filmer

föreställande ett sexuellt umgänge förmedlar sådana uppgifter som medför ansvar förförtal.

I mål B 4611-11 dömde Svea hovrätt en kvinna för grovt förtal för att ha spridit bilder

på sin ex-pojkväns nya flickvän då hon hade sex med en annan kvinna. 162

Honskickade bilderna till kvinnans släktingar och vänner på Facebook tillsammans medtexten “hon kallar mig hora, jag skulle bara bevisa vem som är hora här”. Tingsrätten,i vars bedömning hovrätten instämde, uttalade följande.

“För att straffbarhet skall föreligga krävs dock att uppgifterna om[målsäganden] varit ägnade att utsätta henne för andras missaktning. Viddenna bedömning är Högsta domstolens uttalanden i rättsfallet NJA 1992s. 594 av intresse. Av detta rättsfall framgår enligt tingsrättens mening attdet utslagsgivande i förevarande fall är om fotografierna ger intryck av att[målsäganden] inte skulle ha något emot att de visades för andra. Attfotografierna kan ge detta intryck står klart för tingsrätten. Den bild av[målsäganden] som fotografierna sålunda förmedlar måste ansesnedsättande för henne, vilket bekräftas av de reaktioner och attityder somhon mött i sin omgivning sedan fotografierna skickats. De uppgifter somgenom visandet av fotografierna lämnats om [målsäganden] har alltsåvarit ägnade att utsätta henne för andras missaktning. [Gärningspersonen]

har därför gjort sig skyldig till förtal. ”163

Hovrätten för Nedre Norrland ansåg i mål B 340-12 att det faktum att en film kunde ge intryck av att målsäganden ville bli filmad utgjorde en sådan nedsättande uppgift

som medför ansvar för förtal. 164 I domen utelämnade man därmed diskussionen om

162 Svea hovrätts dom 28 oktober 2011 i mål B 4611-11 (grovt förtal, kränkningsersättning 100 000 kr). 163 Ibid. 7

164 Hovrätten för nedre Norrlands dom 25 juni 2012 i mål B 340-12 (förtal, kränkningsersättning 5 000 kr).

filmen även kunde ge intryck av att målsäganden inte hade något emot att filmenvisades. I ett annat mål dömde Svea hovrätt tre 17-åriga pojkar för förtal för att hasmygfilmat en 15-årig flicka när hon onanerade och sedan lagt ut filmen på

Youtube. 165

Hovrätten uttalade med hänvisning till NJA 1992 s. 594 att uppgiften attnågon onanerar i sig inte kan vara en nedsättande uppgift men att många människor ipraktiken torde uppfatta sådana uppgifter som i vart fall pinsamma. Med hänsyn tillatt flickan var ung och att filmen spritts bland ungdomar i hennes umgängeskretsansåg hovrätten att pojkarna gjort sig skyldiga till grovt förtal.

Europadomstolen har i ett flertal rättsfall tagit ställning till hur det nationellaintegritetsskyddet bör vara utformat. Som framgått ovan kräver medlemsstaternaspositiva skyldigheter enligt artikel 8 ett rättsligt ramverk för att skydda enskilda frånangrepp av tredje man. Denna skyldighet omfattar med största sannolikhet ävenspridning av nakenbilder på internet. Då skyddet innebär en inskränkning avyttrandefriheten måste det även uppfylla kraven i artikel 10. 2 för att utgöra en tillåteninskränkning.

3. 3. 2. 1 Förpliktelser enligt artikel 8

Ramverkets karaktär varierar beroende på situationen. Vid mycket allvarliga angreppsåsom våldtäkt och sexuella övergrepp på barn har Europadomstolen slagit fast att det

krävs ett straffrättsligt skydd. 116

Vid mindre allvarliga angrepp på enskildas privatlivhar det ansetts räcka med ett civilrättsligt ramverk som ger de drabbade rätt tillskadestånd. Utgångspunkten är således att det krävs en möjlighet för den som blivitutsatt för en konventionskränkning att få skadestånd. Europadomstolen har emellertidaldrig avgjort ett mål gällande just spridning av integritetskänsliga bilder på internet.Det finns därför en möjlighet att domstolen skulle anse att dessa fall kräver ett visststraffrättsligt skydd.

Genom att studera Europadomstolens resonemang i ovan refererade Söderman mot

Sverige får man en överblick över hur domstolen bedömer rättsliga ramverk i

situationer som den aktuella. I Söderman hade ingen bild spridits på internet.

114 Hachette Filipacchi Associés mot Frankrike, punkt 36; Tammer mot Estland, dom 6 februari 2001, målnr 41205/98.

115 Se till exempel Lingens mot Österrike, dom 8 juli 1986, målnr 9815/82; Schwabe mot Österrike, dom 28 augusti 1992, målnr 13704/88.

116 Se M. C. mot Bulgarien, dom 4 december 2003, målnr 39272/98, punkt 150 och X och Y mot

Klagandens situation var dock på många sätt jämförbar då det rörde en film avintegritetskänslig natur som tagits utan hennes samtycke. Kränkningen hon utsatts förförvärrades av det faktum att hon endast var fjorton år gammal samt att det var hennesstyvpappa som filmade. Filmen förstördes dock innan någon såg den och spredsdärmed inte till andra. Sammantaget kan den kränkning som klaganden utsattes för istor utsträckning jämföras med den kränkning en person upplever varsintegritetskänsliga bild spridits på internet. Europadomstolen tar i domen inteuttrycklig ställning till vilket sorts rättsligt skydd som krävs för denna typ avkränkningar utan nöjer sig med att påpeka att det svenska skyddet inte är tillräckligt.Klart är att en straffrättslig reglering i kombination med en möjlighet för offret attutkräva skadestånd skulle erbjuda ett tillfredställande skydd. Att Europadomstolen,efter att ha konstaterat att det inte fanns ett sådant straffrättsligt skydd, valde att ävenundersöka det civilrättsliga ramverket tyder även på att enbart ett civilrättsligt skydd

kan vara tillräckligt för denna typ av situationer. 117

Av domstolens resonemang kan man dock dra slutsatsen att möjligheten att kräva

skadestånd på grund av oaktsamhet inte är tillräcklig. 118

I K. U. mot Finland119

hade det

funnits möjlighet att föra både en straffrättslig och en skadeståndsrättslig talan motden internetoperatör som drev webbplatsen där annonsen lagts ut. Europadomstolenansåg dock inte att detta varit tillräckligt då man menade att det i både samhällets ochoffrets intresse krävdes att den som faktiskt utfört handlingen blev identifierad och

fick svara för sina gärningar. 120

Enligt Europadomstolen resonemang innebär etttillräckligt skydd för ett offer inte bara en ekonomisk kompensation utan även attdenna kompensation kommer ifrån personen som utfört den kränkande handlingen.Domstolen tycks i de båda målen ha lagt vikt vid dels den upprättelse en drabbad kanfå genom just erkännandet av ansvar, dels den bestraffande och avskräckande effektskadeståndsskyldighet kan innebära för gärningspersoner. Slutsatsen blir därmed attdet torde fordras en möjlighet för den drabbade att kräva ersättning för kränkning på

117 Se dock domaren Pinto del Albuquerques tillägg till domen där han argumenterade för egen del för att konventionsrättigheten medför att olovligt fotograferande av både barn och vuxna bör vara straffrättsligt sanktionerat.

118 Söderman mot Sverige, punkt 112-114. 119 Se avsnitt 3. 2 vi).

grund av uppsåtligt handlande samt att skadeståndet ska kunna utkrävas direkt frångärningspersonen.

Europadomstolen har även understrukit vikten av att möjligheten till skadestånd ärpraktiskt genomförbar. I Delfi AS antydde domstolen att de positiva förpliktelserna under artikel 8 medför ett krav på att en person som utsatts för enkonventionskränkning på internet även kan driva en skadeståndstalan mot

webbplatsens operatör om den faktiska gärningspersonen inte går att identifiera. 121

Detta avgörande, som vid en första anblick tycks stå i strid med resonemanget i K. U., tyder på att Europadomstolen anser att man i första hand bör kunna utkräva ansvarfrån gärningspersonen och att internetoperatören har en skyldighet att hjälpa till idenna identifiering - en skyldighet som blir större ju allvarligare brottet är. Ominternetoperatören tillåtit anonyma inlägg på ett sätt som gör identifiering omöjlig kandet istället bli aktuellt att kräva operatören på skadestånd.

Europadomstolen har även haft skäl att ta ställning till frågan om vad som är enacceptabel ersättningsnivå. I målen Biriuk och Armonie, båda mot Litauen, hade en

dagstidning publicerat uppgifter om klagandenas respektive status som HIV-positiv. 122

Klagandena hade i en nationell skadeståndsprocess tillerkänts ett skadestånd fråndagstidningen motsvarande 2 900 euro. De klagade ändå inför Europadomstolen då demenade att detta skadeståndsbelopp var för lågt. Europadomstolen påpekade attmedlemsstaterna har en prövningsmarginal när det gäller att bestämma vilken sortskompensation som är lämplig i ett specifikt fall men när det rör sig om en sådantallvarligt missbruk av pressfriheten som det nu aktuella krävs en kompensationmotsvarande kränkningens allvar. Skadeståndet som klagandena tillerkändes av delitauiska domstolarna gav inte den kompensation som de hade rätt att förvänta sig.Europadomstolen fann därmed att Litauen inte fullgjort sina förpliktelser enligt artikel8.

Sammanfattningsvis är det troligt att medlemsstaternas positiva förpliktelser omfattarspridning av nakenbilder på internet. Ett sätt för medlemsstaterna att uppfylla dessa

121 Se avsnitt 3. 2 vii).

122 Biriuk mot Litauen, dom 25 november 2008, målnr 23373/03; Armoniene mot Litauen, dom 25 november 2008, målnr 36919/02.

förpliktelser är att kriminalisera sådan spridning. Troligen kan även en möjlighet förden drabbade att utkräva skadestånd från gärningspersonen vara tillräckligt om detgrundas i uppsåtlig gärning. Med hänsyn till prövningsmarginalen torde det finnas ettutrymme för staterna att själva välja den lösning som de anser är bäst lämpad.

3. 2 Förhållande till yttrandefriheten

Sanktionen måste även uppfylla kraven på en tillåten inskränkning i artikel 10. 2.

Dessa rekvisit har redovisats ovan. 123

Det är framför allt kravet på att en åtgärd ska hastöd i lag som måste beaktas vid utformandet av en sanktion. Det rättsliga ramverket

måste därmed ha stöd i en nationell rättskälla av tillräcklig dignitet. 124

De enskilda skai rimlig utsträckning kunna förutse vilka regler som är tillämpliga. Även omdomstolarna ges visst utrymme för flexibel tillämpning av rättskällorna måste de

enskilda skyddas mot godtycklig maktutövning. 125

Den svenska civil- ochstraffrättsliga lagstiftningen på området måste därmed vara tydlig och tillämpas på ettförutsägbart vis av domstolarna.

4 SVENSKA RÄTTSMEDEL VID SPRIDANDE AV INTEGRITETSKÄNSLIGA

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Podręcznik instalacji i konserwacji sprzętu Beko Cfd6914apw

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji i konserwacji sprzętu Beko Cfd6914apw

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji i konserwacji sprzętu Beko Cfd6914apw