Instrukcja obsługi i konserwacji Haier Hrf 246

Instrukcja obsługi i konserwacji Haier Hrf 246 to oficjalny dokument, który zapewnia informacje na temat bezpiecznego użytkowania i konserwacji lodówek Haier. Instrukcja ta zawiera informacje na temat bezpiecznego użytkowania lodówki, czynności konserwacyjnych, które należy wykonać, jak również wskazówki dotyczące czyszczenia, eksploatacji i usuwania lodówki. Instrukcja obsługi i konserwacji Haier Hrf 246 obejmuje również szczegółowe informacje na temat czynności konserwacyjnych i naprawczych, które należy wykonać w celu długotrwałego i bezpiecznego użytkowania lodówki Haier. Instrukcja ta zawiera również wskazówki dotyczące używania i konserwacji, które pomogą zapobiec awariom i usterkom.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i konserwacji Haier Hrf 246

Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

FIRMA

  • O firmie Haier
  • Haier Group
  • Newsletter
  • Investor relations
  • Kodeks Etyki

Candy Hoover Group S. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

Zobacz poniższy poradnik dla Haier HMF-406W. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Haier HMF-406W, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Haier HMF-406W. Upewnij się, że opisujesz trudności z Haier HMF-406W tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Haier HMF-406W

Strona: 1

DECLARATIE DE CONFORMITATEProducatorul acestui aparat, la care face referire prezentul manual de instructiuni, declara pe propriaraspundere ca aparatul intruneste cerintele de siguranta, sanatate si protectie ale ghidurilor UniuniiEuropene si ca rapoartele aferente privind testele efectuate sunt disponibile pentru a fi analizate deautoritatile competente si pot fi solicitate de la magazinul de distributie al aparatului, in special cuprivire la Declaratia de Conformitate a EC emisa de producator sau cu aprobarea producatorului.In plus, producatorul declara faptul ca piesele aparatului descris in acest manual, care intra incontact cu alimentele proaspete, nu contin substante toxice.RODEKLARACJA ZGODNOŚCIProducent produktu (produktów), którego dotyczy niniejsza deklaracja zgodności, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkt(produkty) spełnia właściwe, podstawowe wymogi dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony odpowiedniej dyrektywy WE oraz, żedostępne są odpowiednie wyniki badań, do których wgląd mogą mieć jednostki do tego upoważnione, w szczególności dotyczy todeklaracji zgodności CE wydanej przez producenta lub jego pełnomocnika, i można je uzyskać za pośrednictwem sprzedawcy sprzętu.Ponadto producent zaświadcza, ze części urządzenia opisane w niniejszej instrukcji obsługi, mające kontakt z żywnością, nie zawierająsubstancji szkodliwych dla zdrowia.

Strona: 2

HAIHR-LINE1PolskiSpis treściStronaDeklaracja zgodności CE.................................................................................................................. Strona tytułowa, wewnętrzna1 Ochrona środowiska i wskazówki dotyczące utylizacji....................................................... 22 Wybór miejsca ustawienia.................................................................................................... 23 Ustawianie urządzenia.......................................................................................................... 2Wskazówki dotyczące zagrożenia.................................................................................... 2 / 3 / 5 / 64 Tabliczka znamionowa.......................................................................................................... 35 Podłączanie do sieci elektrycznej........................................................................................... 36 Obsługa................................................................................................................................. 37 Funkcja superchłodzenia...................................................................................................... 3/48 Oświetlenie wewnętrzne....................................................................................................... 49 Wymiana żarówki................................................................................................................... 410 Zakresy temperatur................................................................................................................ 411 Umieszczanie artykułów spożywczych.................................................................................. 412 Zmiana położenia półek......................................................................................................... 413 Komora zamrażalnika........................................................................................................... 514 Przygotowywanie kostek lodu i lodów................................................................................... 615 Wyłączanie urządzenia na dłuższy czas............................................................................... 616 Czyszczenie i konserwacja................................................................................................... 617 Odszranianie......................................................................................................................... 618 Samodzielne usuwanie usterek............................................................................................. 719 Co zrobić, gdy........................................................................................................................ 7/820 Centrum serwisowe............................................................................................................. 821 Zabudowa w szeregu kuchennym........................................................................................ 822 Warunki gwarancji................................................................................................................. 8Zalecamy uważnie przeczytanie całej instrukcji obsługi, co pozwoli szybciej i lepiej zapoznać się Państwu z nowo nabytym urządzeniem.Można zaznaczyć sobie istotne dla użytkownika fragmenty instrukcji. Instrukcję użytkownika należy zachować, aby móc do niej zajrzeć wkażdej chwili i przekazać ewentualnym kolejnym użytkownikom wraz z urządzeniem.Zdecydowali się Państwo na wybór dobrego urządzenia, które przy prawidłowej obsłudze i konserwacji posłuży wiele lat.Dokładne rysunki urządzenia znajdują się z tyłu instrukcji obsługi.Dane podane na tabliczce znamionowej odnoszą się do temperatury od + 10°C do + 32°C.Ważne!Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku w gospodarstwach domowych. W przypadku stosowania w obszarze komercyjnym należyprzestrzegać przepisów prawnych obowiązujących w danej branży.Urządzenie jest sprawdzone pod względem szczelności zgodnie z odpowiednimi ustawowymi przepisami BHP.Jeżeli urządzenie zostało zakupione w miejsce zużytej chłodziarki lub zamrażarki, przed pozbyciem się starej chłodziarki należy usunąćzamki oraz sworznie zabezpieczające, aby uniknąć przypadkowego zamknięcia w chłodziarce dziecka.Zużyte urządzenie należy koniecznie przekazać do utylizacji specjalistycznej firmie, która zutylizuje ją w sposób bezpieczny dla środowiska,ponieważ czynnik chłodzący może zawierać składniki szkodliwe dla środowiska i musi zostać usunięty za pomocą specjalistycznegowyposażenia. W tym zakresie należy zasięgnąć informacji u sprzedawcy lub w administracji komunalnej.Należy zwrócić uwagę, aby obieg czynnika chłodzącego zużytego urządzenia do momentu odtransportowania do miejsca utylizacji zbiórkiodpadów nie uległ uszkodzeniu, w szczególności dotyczy to wymiennika ciepła z tyłu urządzenia. W ten sposób użytkownik zapewni, żeczynnik chłodzący nie wypłynie w sposób niekontrolowany. Informacje o zastosowanym czynniku chłodzącym oraz środku izolacyjnymznajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.Po podłączeniu urządzenia powinien być zawsze dostęp do wtyczki.Uszkodzone przewody elektryczne można wymienić tylko na odpowiednie przewody, które są dostępne u producenta lub w serwisie.Uwaga: należy zadbać o dostateczną wentylację urządzenia i usunąć wszystkie zabezpieczenia transportowe wewnątrz i na zewnątrz.Uwaga: do usuwania lodu nie wolno używać ostrych ani ostro zakończonych przedmiotów poza zalecanymi przez producenta.Uwaga: przewody chłodzące należy chronić przed uszkodzeniem.Uwaga: nie należy stosować innych urządzeń elektrycznych w chłodziarce poza zalecanymi przez producenta.

Strona: 3

Instrukcja obsługi2Instrukcja obsługiInstrukcja obsługi obowiązuje dla kilku modeli urządzeń,dlatego mogą wystąpić odchylenia pod względem szczegółóww zależności od typu urządzenia.1 Wskazówki dotyczące ochrony środowiska i utylizacjiOpakowaniesłuży jako zabezpieczenie transportowe i poszczególne częścisą wykonane materiałów nadających się do powtórnegoprzetworzenia:- tektury falistej / tektury (w przeważającej części zmakulatury)- formy wytłaczane ze styropianu (polistyrenupiankowego niezawierającegochlorofluorowęglowodorów)- folii i torebek z PE (polietylenu)- taśm opasających z PP (polipropylenu)■ Wszystkie te materiały można przekazać do punktu zbiórkiodpadów, gdzie zostaną ponownie odpowiednioprzetworzone. Wszystkich materiałów odpadowych należypozbyć się w prawidłowy sposób.2 Wybór miejsca ustawieniaAby uniknąć uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała, chłodziarkępowinny rozpakować dwie osoby po uprzednim ustawieniu jej wwybranym miejscu!Przed rozpoczęciem instalacji należy sprawdzić, czychłodziarka nie ma widocznych uszkodzeń powierzchnizewnętrznych. Pod żadnym pozorem nie należy uruchamiaćchłodziarki, jeśli jest uszkodzona.Należy dokładnie sprawdzić, czy nie ma:■ uszkodzonego opakowania wynikającego z nieprawidłowegoobchodzenia się z chłodziarką podczas transportu■ uszkodzenia obudowy■ uszkodzenia przewodu zasilającego / wtyczkiW przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy skontaktowaćsię z punktem obsługi klienta w celu dokonania dokładnej kontroliurządzenia.Należy przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, by niedopuścić do wycieku czynnika chłodniczego podczasuruchamiania chłodziarki, co mogłoby spowodowaćzanieczyszczenie środowiska.3 Ustawianie urządzeniaa) Rozpakować urządzenieb) Aby nie marnować cennych surowców, w poszczególnychtypach urządzenia uchwyty drzwi nie są zamontowane.(Dzięki temu możliwe jest użycie mniejszego opakowania. )Należy zamontować uchwyty drzwi i ewentualnie innedołączone części zgodnie z oddzielną dołączoną instrukcjąobsługi.c) Wyjąć wszystkie przedmioty z wnętrza urządzenia.d) Starannie usunąć folię i taśmę samoprzylepną z obudowy idrzwi.e) Usunąć elementy ze styropianu znajdujące się w komorzesprężarki (jeżeli są).f) Wyjąć ze środka akcesoria i broszury.g) Umyć wnętrze chłodziarki letnią wodą z octem i wytrzećmiękką szmatką.Do mycia chłodziarki nie należy stosować detergentów,ostrych ani ostro zakończonych przedmiotów.■ Przed zainstalowaniem chłodziarki, należy się upewnić, żeukład chłodniczy nie ma żadnych uszkodzeń.■ Chłodziarkę należy stosować jedynie do celów, do którychjest przeznaczona.■ Chłodziarkę należy ustawić na mocnej i równejpowierzchni, by zapewnić prawidłowy obieg czynnikachłodniczego i parametry chłodzenia.■ Jeśli to możliwe, chłodziarkę należy ustawić wchłodnym, suchym i dobrze wentylowanympomieszczeniu.■ Chłodziarki nie należy ustawiać w miejscu narażonym nabezpośrednie działanie promieni słonecznych.■ Chłodziarki nie należy ustawiać blisko źródeł ciepła, takichjak układ ogrzewania, piekarnik lub kuchenka. (Jeżeli tak sięstanie, sprężarka będzie za często pracować, co spowodujenadmierne zużycie energii elektrycznej).Jeżeli chłodziarka zostanie ustawiona blisko źródła ciepła,zaleca się zainstalować osłonę termiczną między chłodziarką, aźródłem ciepła (zabronione są osłony azbestowe) lub zachowaćodpowiednią odległość między chłodziarką, a źródłem ciepła:■ Kuchenka gazowa lub elektryczna 3 cm■ Grzejnik lub piec itp. 30 cm■ Inna chłodziarka 2 cm■ Na chłodziarce nie wolno ustawiać żadnych urządzeńbędących źródłem promieniowania, jak kuchenkimikrofalowe lub piekarniki.Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych.Nie wolno wyjmować wtyczki ciągnąc za przewód zasilający.Należy zawsze chwytać mocno za wtyczkę i ciągnąć ją na wprost zgniazdka.UWAGA!Po ustawieniu chłodziarki, należy ją pozostawić bezuruchamiania przez co najmniej 2 godziny, by ustabilizował sięobieg czynnika chłodniczego i zapewniona została jejbezawaryjna pracaPrzed uruchomieniem chłodziarki należy sprawdzić, czy komorajest wewnątrz sucha - zwłaszcza w narożach.Wskazówki dotyczące bezpieczeństwaZależnie od składu chemicznego, czynnik chłodniczy może byćłatwopalny. Szczelność układu obiegu czynnika chłodniczegojest potwierdzona badaniami. Nieuprawnione ingerowanie wukład obiegu czynnika chłodniczego może spowodować pożar.Nie należy manipulować przy układzie obiegu czynnikachłodniczego ani przy częściach zewnętrznych sprężarki

Strona: 4

Instrukcja obsługi3Każda interwencja w układ chłodniczy musi byćprzeprowadzona przez wykwalifikowany personel.Uwaga!Jeżeli rozpryskujący się czynnik chłodniczy dostanie się do oczu,może spowodować poważne uszkodzenie wzroku. W takimprzypadku należy wypłukać oczy pod bieżącą wodą i natychmiastposzukać porady lekarza (okulisty).Chłodziarka powinna pracować w określonej temperaturzeotoczenia zależnie od klasy klimatycznej danego modelu. Wartośćtemperatury nie powinna być niższa ani wyższa! Należystosować się do wymagań odnośnie temperatury otoczenia dlaokreślonej klasy klimatycznej. Klasa klimatyczna urządzeniapodana jest na tabliczce znamionowej:Klasa klimatyczna Temperatura pomieszczeniaSN +10°C do +32°CN +16°C do +32°CST +18°C do +38°CT + 18°C do +43°C4 Tabliczka znamionowaTabliczka znamionowa znajduje się na panelu bocznym lubtylnym chłodziarki i są na niej podane ważne dane techniczne.Należy zapisać dane techniczneDane techniczne należy zapisać, aby w przyszłości nie trzeba byłoprzesuwać chłodziarki, gdyby dane te były potrzebne.Nr modelu / typu..........................................Pojemność brutto........................... litryPojemność netto............................ litryNapięcie robocze............................. V 50 HzWartości przyłączeniowe (W)........ watyBezpieczniki (A)............................. amperyZużycie energii............................... kWh/24hWydajność chłodzenia................... kg/24h5 Podłączenie do sieci elektrycznejChłodziarkę należy podłączyć do prawidłowo uziemionegogniazdka, które musi być sprawdzone przez wykwalifikowanegoelektryka.Przed podłączeniem wtyczki urządzenia do gniazdka należykoniecznie sprawdzić, czy podana na tabliczce znamionowejwartość napięcia (V) i bezpieczników (A) jest zgodna zparametrami elektrycznymi w Państwa domu.W przeciwnym razie należy niezwłocznie zgłosić się do serwisulub sprzedawcy i pod żadnym pozorem nie podłączaćurządzenia do sieci elektrycznej.■ Nie należy stosować przedłużaczy do podłączania urządzenia.■ Chłodziarki nie należy podłączać za pośrednictwemprzetwornicy (np. ogniwo słoneczne).6 Obsługaa) Włączanie i wyłączanie oraz wybór temperaturyRegulator temperatury (termostat)Regulator temperatury stosowany jest do włączania i wyłączaniachłodziarki oraz do wyboru ustawień temperatury.b) Uruchomienie:Należy obrócić regulator temperatury w prawo, by uruchomićchłodziarkę. (Należy obrócić nie dalej niż do wyznaczonegoogranicznikiem położenia, gdyż inaczej można go uszkodzić)■ Włącza się oświetlenie wewnątrz chłodziarki (nie występujewe wszystkich modelach)■ Zaczyna działać sprężarka i pozostaje włączona dopókiwnętrze nie ochłodzi się do żądanej temperatury, zgodnie zustawieniem.■ Temperatura wewnątrz chłodziarki jest wyświetlana nawyświetlaczu (nie występuje we wszystkich modelach).c) Ustawienie temperatury:Regulator obrócony w lewo do położenia minimalnego =najsłabsze chłodzenieRegulator obrócony w prawo do położenia maksymalnego =najniższa temperaturaUstawienie temperatury powinno być dostosowane donastępujących warunków:■ temperatury otoczenia■ ilości przechowywanej żywności■ częstotliwości otwierania drzwiZalecamy średnie ustawienia. Obserwując pracę chłodziarkimożna się szybko nauczyć, jak należy właściwie ustawiaćtemperaturę.Właściwe ustawienie temperatury jest ważne dlaprzechowywania żywności. Artykuły spożywcze ulegają szybkozepsuciu na skutek działania mikroorganizmów. Można temuzapobiec lub odwlec ten proces poprzez właściwą temperaturęprzechowywania. Temperatura wpływa na szybkość wzrostumikroorganizmów. Wraz z obniżaniem temperatury spowalniasię ten proces.Z tego względu zalecamy ustawienie regulatora w położeniuśrodkowym (ok. 5°C lub niżej).d) Wyłączanie: należy obrócić regulator temperatury w lewo dokońca.■ Zgaśnie oświetlenie wewnątrz chłodziarki■ Przestanie pracować sprężarka■ Zgaśnie wskazanie temperatury (w modelachwyposażonych)7 Funkcja superchłodzenia(nie występuje we wszystkich modelach):Dzięki funkcji superchłodzenia można bardzo szybko schłodzićkomorę chłodziarki do temperatury ok. 2 ° C.Zalecamy wałczanie przycisku funkcji superchłodzenia, gdyużytkownik chce szybko schłodzić dużą ilość świeżych artykułówżywnościowych.■ Nacisnąć przycisk funkcji superchłodzenia.Zaświeci się lampka kontrolna. Urządzenie pracuje zmaksymalną wydajnością chłodzenia i temperatura spada.16

Strona: 5

Instrukcja obsługi4Po ok. 4 - 6 godzinach należy wyłączyć przycisk funkcjisuperchłodzenia. W niektórych modelach funkcjasuperchłodzenia wyłącza się automatycznie.■ Nacisnąć przycisk funkcji superchłodzenia, aby zgasłalampka kontrolna (modele wyposażone).Urządzenie będzie pracować z normalną wydajnościąchłodzenia.8 Oświetlenie wnętrza chłodziarki(nie występuje we wszystkich modelach)W urządzeniach wyposażonych w oświetlenie wbudowany jestwłącznik.Gdy następuje włączenie chłodziarki za pomocą regulatoratemperatury, oświetlenie włącza się automatycznie przyotwieraniu drzwi i wyłącza się automatycznie po zamknięciuŻarówka jest osłonięta przezroczystą osłoną.Należy stosować tylko żarówki zastępcze pasujące do oprawkiE14 o maks. mocy 15 W.W celu wymiany żarówki należy postępować zgodnie z osobnąinstrukcją i/lub kami na ilustracji w tylnej części niniejszejinstrukcji obsługi.9 Wymiana żarówki:■ Wyjąć wtyczkę z gniazdka lub wyciągnąć bezpiecznik.■ Zdjąć przezroczystą osłonę lampy.■ Wykręcić żarówkę i wymienić na nową.■ Ponownie zamontować przezroczystą osłonę lampy.Pod żadnym pozorem nie należy stosować żarówek o mocywiększej niż podana powyżej. Napięcie podane na żarówce (V)musi być zgodne z odpowiednimi parametrami na tabliczceznamionowej urządzenia.10 Zakres temperaturPod wpływem naturalnej cyrkulacji powietrza w komorzechłodzącej panują różne zakresy temperatur, które są korzystnedla przechowywania różnych artykułów żywnościowych.Bezpośrednio nad pojemnikiem (pojemnikami) na warzywa, czyliw najniższym obszarze chłodziarki i na tylnej ścianie jestnajchłodniej (miejsce dobre np. do przechowywania wędlin imięsa); w przednim górnym obszarze i na drzwiach jestnajcieplej (miejsce dobre do przechowywania masła i żółtegosera).Artykuły żywnościowe należy rozmieścić zgodnie zprzedstawionym wykazem przechowywania w taki sposób, abyzapewnić dobrą cyrkulację powietrza – niezbyt ciasno.W normalnym trybie pracy chłodziarki wyświetlacz temperatury(modele wyposażone) wskazuje aktualną temperaturę wśrodkowym obszarze wnętrza urządzenia.Jeżeli temperatura urządzenia jest poza możliwym zakresemtemperatur (2 - 8 ° C), wówczas wskazanie temperatury mapostać tylko jednej kreski.11 Rozmieszczanie artykułów spożywczych (od góry do dołu)1. Przegrody na drzwiacha) masło, ser żółtyb) jajkac) małe słoiczki lub butelki, puszki, przyprawyd) duże butelki z napojami, puszki2. Komora chłodnicza (półka kratkowa / szklana)a) konserwyb) pieczywo, gotowe potrawyc) produkty mleczarskie / mięso i wędlinyd) mięso i wędlinye) owoce, warzywa, sałatki12 Zmiana położenia półekW zależności od modelu urządzenia półki można przestawiaćdostosowując do wysokości przechowywanej żywności.■ Pociągnąć półkę do ogranicznika do przodu i wyjąć lekkounosząc.■ Włożyć półkę tylną krawędzią w pożądanym miejscu. Tylnakrawędź musi być skierowana w górę, aby artykułyżywnościowe nie stykały się z tylną ścianą i do niej nieprzymarzały.Półka dzielona (modele wyposażone)W przypadku dzielonej półki przednią część można wyjąć.Dzięki temu na półce poniżej można ustawiać wysokieartykuły spożywcze.Zmiana położenia przegródek / półek na butelki na drzwiach(możliwe nie we wszystkich modelach)■ Wyjąć przegródki / półki na butelki zwalniając jednocześnieboczne zaczepy i wyciągając je do przodu.■ Umieścić przegródki / półki na butelki w pożądanym miejscu.Należy zwrócić uwagę na pewne zablokowanie zaczepów.Przesuwanie przytrzymywacza do butelekPrzytrzymywacz do butelek można przesuwać w prawo i w lewo.Dzięki temu pojedyncze butelki pozostają bardziej stabilnepodczas otwierania i zamykania drzwi.Wskazówka■ Artykuły spożywcze, które łatwo uwalniają i przyjmujązapach lub smak oraz ciecze należy zawsze przechowywaćw zamkniętych naczyniach lub odpowiednim opakowaniu.■ Owoce, warzywa, sałaty można przechowywać bezopakowania w pojemniku (pojemnikach) na warzywa.■ Materiałem właściwym do przechowywania żywności folieplastikowe i aluminiowe oraz pojemniki szklane i metalowe.■ Artykuły spożywcze nie mogą stykać się z tylną ścianąurządzenia. W przeciwnym razie mogą do niej przymarzać.0

Strona: 6

Instrukcja obsługi5■ Gorące potrawy i napoje przed włożeniem do chłodziarkinależy odstawić najpierw do ostygnięcia.■ Drzwi należy otwierać tylko na krótko, aby wnętrzechłodziarki nie nagrzewało się. W ten sposób oszczędza sięenergię.■ Nie należy przechowywać materiałów wybuchowych aniproduktów z łatwopalnym propelentem aerozolowym (np.dozowników ze śmietaną w pojemnikach podciśnieniem, butelek z aerozolem) Niebezpieczeństwowybuchu!■ Nie wstawiać do chłodziarki oleju jadalnego w rozciągliwychpojemnikach. Na plastiku na drzwiach mogą powstawaćpęknięcia naprężeniowe.■ Wysokoprocentowy alkohol należy wstawiać tylko pionowo iw absolutnie szczelnym pojemniku w strefie chłodzenia.Niebezpieczeństwo wybuchu!13 Komora zamrażarki (modele wyposażone)Komora zamrażarki 3-gwiazdkowa (***) lub 4-gwiazdkowa(*/***) jest przeznaczona do przechowywania głęboko zamrożonychproduktów (wcześniej zamrożonych, przed włożeniem dozamrażarki), świeżych produktów przez krótszy okres (2-3 tygodni)poprzez ich zamrożenie lub do robienia lodu, lodów i sorbetów.Należy przestrzegać zalecanych terminów przydatności do spożyciaproduktów głęboko mrożonych.Komora zamrażarki oznaczona 2 gwiazdkami (**) osiągatemperaturę -12°C i niższą.Komora zamrażarki oznaczona 1 gwiazdką (*) osiągatemperaturę -6°C i niższą.Nie nadają się więc do mrożenia i przechowywania świeżychartykułów spożywczych. Świeże produkty spożywcze lubmrożonki można przechowywać tutaj w zależności od ich rodzaju3 - 5 dni dłużej niż w chłodziarce.Tzw. komory lodowe (bez oznaczenia gwiazdkami) osiągajątemperaturę 0°C i niższą. Nadają się najmniej do zamrażania idłuższego przechowywania środków spożywczych. Jednakże doprzygotowywania kostek lodu nadają się wszystkie wymienionewyżej komory.Temperaturę wewnątrz zamrażarki można ustawić regulatoremtemperatury. W przypadku świeżej żywności i żywności, która mabyć przechowywana przez długi czas, zalecane jest ustawieni -18°C lub poniżej, ponieważ w tej temperaturze drobnoustroje niepowinny przetrwać. Jeżeli temperatura jest wyższa niż -10°C,drobnoustroje mogą powodować psucie się żywności, w związku zczym okres przechowywania ulegnie skróceniu.Jeżeli istnieje potrzeba zamrożenia żywności, która częściowo lubcałkowicie rozmarzła, należy ją ugotować lub upiec przedponownym włożeniem do zamrażarki. Wysoka temperaturapodczas procesu gotowania pozwala na wyeliminowaniewiększości drobnoustrojów.Im wyższa jest ustawiona temperatura regulatorem, tym niższabędzie temperatura w komorze zamrażarki.Normalnie, kiedy żywność wymaga krótkiego okresuprzechowywania, należy wybrać średnie ustawienie.Normalnie, kiedy żywność wymaga długiego okresuprzechowywania, należy wybrać ustawienie temperatury odśredniego do maksymalnego.■ Do zamrażarki nie wolno wkładać gazowanych napojów wpuszkach lub butelkach, ponieważ dwutlenek węgla możerozszerzyć swoją objętość podczas procesu zamarzania irozsadzić pojemnik. Niebezpieczeństwo skaleczenia iuszkodzenia urządzenia!■ Napoje w butelkach, które wymagają natychmiastowegoschłodzenia należy włożyć do zamrażarki maksymalnie nagodzinę, gdyż w przeciwnym razie mogą eksplodować.Niebezpieczeństwo skaleczenia i uszkodzenia urządzenia.■ Lodów i sorbetów nie należy spożywać natychmiast powyjęciu z zamrażarki, by nie odmrozić warg i języka (skóramoże popękać). Należy ponadto unikać dotykania wnętrzazamrażarki mokrymi rękami.Ważne wskazówki■ Żywność wkładana do komory zamrażarki musi być dobrzezapakowana.■ Należy przestrzegać terminu przydatności do spożyciazamrożonych produktów.■ Do zamrażania odpowiednia jest tylko dobra jakościowo,świeża żywność.■ Żywność przechowywana w zamrażarce musi być podzielonana odpowiednie porcje.■ Waga pojedynczego opakowania zamrożonej żywności niepowinna przekraczać 1-2 kg.■ Do pakowania żywności prosimy używać nadających się dopowtórnego użytku (folii z tworzywa sztucznego, foliialuminiowej przeznaczonej do pakowania żywności lubpojemników).■ W opakowaniach żywności nie należy pozostawiać zbyt dużopowietrza.■ Do zamknięcia opakowań należy używać gumek, zapinek,sznurka lub taśmy samoprzylepnej odpornej na niskietemperatury.■ Do zamknięcia opakowań z tworzywa można wykorzystaćurządzenie zgrzewające folię.■ Opakowania należy opisać podając zawartość, wagę i datęzamrażania.■ Opakowania należy ułożyć na płask, by przyspieszyć proces■ Opakowania należy wytrzeć do sucha przed włożeniem dozamrażarki, by nie przymarzły do siebie.■ Zamrażaną żywność należy układać w taki sposób, aby niestykała się z już zamarzniętymi produktami, aby uniknąć ichrozmrożenia..■ Jeżeli istnieje potrzeba zamrożenia żywności, która częściowolub całkowicie rozmarzła, należy ją ugotować lub upiec przedponownym włożeniem do zamrażarki.■ Nie wolno spożywać żywności po wygaśnięciu terminuprzydatności do spożycia, ponieważ można się zatruć.

Strona: 7

Instrukcja obsługi614 Przygotowywanie kostek lodu i lodów■ Kostki lodu: do tacy na lód należy wlać wodę do 3/4 jejobjętości i ustawić tacę na dnie zamrażarki. Kiedy kostki lodubędą gotowe, należy wstawić tacę pod bieżącą wodę, dziękiczemu łatwo będzie je wydobyć.■ Lody: należy wyjąć z tacy kratkę. Prosimy pamiętać, że imwięcej jest w lodach śmietany, tym dłużej będą zamarzały.Gdy lody będą gotowe, należy wstawić tacę pod bieżącą wodę,dzięki czemu łatwo będzie je wydobyć.15 Wyłączanie urządzenia na dłuższy czasJeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas,należy ustawić regulator temperatury w położeniu „0"zasilającego i umyć chłodziarkę zgodnie z opisem w dziale„Czyszczenie”.Pozostawić drzwi otwarte, by nie dopuścić do powstania pleśni lubnieprzyjemnego zapachu w środku chłodziarki.16 Czyszczenie i konserwacjaPrzed przystąpieniem do mycia urządzenia należy je wyłączyćlub wyjąć wtyczkę z gniazdka zasilającego.Należy utrzymywać powierzchnię zewnętrzną urządzenia wczystości. Obudowę chłodziarki należy regularnie czyścić zzewnątrz pastą do mebli lub środkiem pielęgnacyjnym (nie należyużywać tych środków do czyszczenia wnętrza). Drzwi iuszczelkę należy wytrzeć szmatką zwilżoną letnią wodą. Nie wolnoużywać detergentów. Uszczelki drzwiowej nie wolno czyścić olejemani tłuszczem.Należy regularnie czyścić wnętrze.■ Komorę chłodziarki należy myć raz w miesiącu a komoręzamrażarki - po odszranianiu.■ Należy wyjąć żywność z komory chłodziarki i zamrażarki iułożyć w chłodnym miejscu.■ Wyjąć wszystkie ruchome części.Części znajdujące się wewnątrz urządzenia nie sąprzeznaczone do mycia w zmywarce. Należy umyć je ręczniew letniej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości środka do mycianaczyń. Nie należy używać koncentratów środków myjących,środków ściernych ani środków chemicznych, takich jak kwasy.Zaleca się stosować łagodne środki myjąceOdkurzacze parowe są niebezpieczne i ich stosowanie jestsurowo wzbronione.■ Umyć wnętrze urządzenia czystą, letnią wodą i dokładniewytrzeć miękką szmatką. Wnętrze jest całkowicie suche po 3-4minutach.■ Nie wolno niszczyć ani usuwać tabliczki znamionowejchłodziarki. Może być potrzebna w przypadku obsługiposprzedażnej lub utylizacji.■ Należy uważać, by do części elektrycznych chłodziarki niedostała się woda.■ Jeżeli z tyłu chłodziarki znajduje się wymiennik ciepła, czyliskraplacz, należy czyścić go regularnie z kurzu i kłaczków, byzapewnić skuteczne rozprowadzanie ciepła i uniknąćnadmiernego zużycia energii elektrycznej. Wymiennik ciepłanależy czyścić od zewnątrz miękką szczotką lub ścierką.■ Woda z odszraniania spływa przez kanał ściekowy. Otwórspustowy należy regularnie czyścić pędzelkiem lub podobnymprzedmiotem, np., wacikiem.■ Przez otwór ściekowy wody z oszraniania nie możespływać woda używana do czyszczenia. W przeciwnymrazie skraplacz zostanie przepełniony i woda wypłynie napodłogę.17 Odszranianiea) ChłodziarkaPodczas pracy sprężarki (agregatu chłodniczego) na tylnejścianie urządzenia mogą się tworzyć kropelki wody. Nie należyich usuwać, ponieważ chłodziarka oszrania się automatycznie.Woda z odszraniania spływa przez kanał ściekowy i otwórściekowy do naczynia, z którego następnie zostaje odparowana.b) Komora zamrażarki (modele wyposażone)Komora zamrażarki nie ulega automatycznemu odszranianiu,ponieważ nie można dopuścić do rozmrożenia zamarzniętejżywności.Komorę zamrażarki należy regularnie odszraniać. Odszranianienależy wykonać najpóźniej, gdy grubość warstwy lodu wynosi 5 m.W tym celu należy postępować zgodnie z informacjami podanymiw rozdziale "Czyszczenie i konserwacja”.c) ChłodziarkaNiektóre modele chłodziarek nie są wyposażone w funkcjęodszraniania automatycznego.Urządzenia te można rozpoznać po tym, że w kanale ściekowymbrak otworu ściekowego na wodę z oszraniania – na tylnejścianie wewnątrz lodówki [patrz elementy urządzenia, cyfra (6)].Chłodziarki te należy od czasu do czasu odszronić ręcznie.Postępowanie jest podobne do odszraniania komory zamrażarki[patrz rozdział 17 b) Komora zamrażarki].Potencjalne zagrożenieDo odszraniania komory zamrażarki nie wolno używać nigdyurządzeń elektrycznych, takich, jak suszarki do włosów,wentylatory elektryczne, odkurzacze parowe, odmrażaczy waerozolu ani otwartego ognia (na przykład świeczek). Może tospowodować stopienie się elementów wewnątrz komorywykonanych z tworzywa, a każda iskra lub otwarty ogień mogąwywołać pożar w obecności wybuchowego gazu. Doodszraniania komory zamrażarki nigdy nie wolno używaćodkurzacza parowego, gdyż grozi to porażeniem prądemelektrycznym.

Strona: 8

Instrukcja obsługi7Wskazówki■ Wyjąć mrożonki i zawinąć w gazetę lub koc.■ Przełożyć produkty w chłodne miejsce do czasu zakończeniaprocesu odszraniania.■ Należy trzymać drzwi komory zamrażarki otwarte.■ Podczas pracy chłodziarki, na parowniku osadza się lód iszron. Gruba warstwa lodu i szronu działa jak izolacja iutrudnia przewodzenie ciepła.■ Do usuwania lodu i szronu z komory zamrażarki nie wolnoużywać ostrych ani ostro zakończonych przedmiotów.Można w ten sposób uszkodzić powierzchnię parownika.■ Komorę zamrażarki należy oszraniać jak najszybciej, abynie dopuścić do rozmrażania żywności.■ Roztopioną wodę należy usuwać na bieżąco gąbką■ lub wyjąć znajdujący się pod komorą zamrażarki pojemnikna roztopioną wodę (nie we wszystkich modelach) i■ wyciągnąć (modele wyposażone) korek z otworuściekowego na spodzie komory zamrażarki i następnieponownie wsunąć pojemnik na roztopioną wodę wprowadnice.■ Przy drzwiach zamrażarki należy ustawić miskę z gorącą(nie gotującą) wodą, by przyspieszyć proces odszraniania.W takim przypadku należy zamknąć drzwi komoryzamrażarki.■ Należy zwrócić uwagę, aby nie przepełniać pojemnika naroztopioną wodę (modele wyposażone).■ Gdy komora zamrażarki jest już całkowicie oszroniona,wodę zebraną do pojemnika na roztopioną wodę należywylać do zlewu.■ Włożyć korek do otworu ściekowego i włożyć z powrotem namiejsce pojemnik na roztopioną wodę.■ Osuszyć komorę zamrażarki i ułożyć w niej z powrotemmrożonki.■ Po zakończeniu odszraniania należy włączyć chłodziarkę.■ Chłodziarkę należy uruchomić za pomocą pokrętła regulacjitemperatury (patrz rozdział "Włączanie i wyłączanie, wybórtemperatury”) i nacisnąć (modele wyposażone) przycisksuperchłodzenia (patrz rozdział "Funkcja superchłodzenia").■ Zamknąć drzwi urządzenia.18 Samodzielne usuwanie usterekAby zapewnić bezpieczną i niezawodną pracę urządzenia,do jego wyprodukowania zastosowano najnowszetechnologie wytwarzania i najnowocześniejsze technikichłodnicze i zamrażalnicze.W przypadku wątpliwości co do prawidłowej pracychłodziarki, przed wezwaniem obsługi serwisowej, należynajpierw sprawdzić poniższe kwestie.O czym należy pamiętać:Sprężarka (nazywana również agregatem chłodniczym) niepracuje w sposób ciągły.Sprężarka sterowana jest automatycznym regulatoremtemperatury w postaci pokrętła temperatury. Gdytemperatura we wnętrzu urządzenia przekroczy wstępnieustawioną wartość, sprężarka uruchamia sięautomatycznie, a kiedy temperatura we wnętrzu spadnieponiżej wstępnie ustawionej wartości, sprężarka zatrzymujesię automatycznie.Odgłosy pracy sprężarki są normalnym zjawiskiem. Hałasten pochodzi z silnika. Czynnik chłodniczy przepływającyprzez układ chłodniczy powoduje bulgotanie. Odgłosy te nieświadczą o usterce chłodziarki.W nieogrzewanych pomieszczeniach w niższychtemperaturach dochodzi do powstawania skroplin nazewnętrznych ściankach urządzenia.Nie oznacza to usterki urządzenia i problem ustaje samoczynniew cieplejszych porach roku.Prosimy skontaktować się z centrum serwisowymdopiero wówczas, gdy powodów takich zjawisk nie możnawyjaśnić i samodzielnie rozwiązać problemów.Prosimy koniecznie zapoznać się z poniższymi wskazówkami:„Co należy zrobić, gdy……. "19 Co należy zrobić, gdy......a) Chłodziarka nie działa (nie pracuje)Prosimy sprawdzić:■ Czy przewód zasilający jest w dobrym stanie? Czychłodziarka jest prawidłowo podłączona do gniazdkazasilającego?■ Czy nie ma przerwy w zasilaniu?(Należy podłączyć małe urządzenie, by sprawdzić, np.mikser lub suszarkę do włosów)■ Czy chłodziarka została uruchomiona (regulator temperaturyw położeniu zerowym)■ Czy bezpiecznik instalacji domowej jest wkręcony bądźnienaruszony lub włączony?b) Komora nie jest dostatecznie chłodna; sprężarka częstosię włącza i wyłącza■ Czy urządzenie zostało pozostawiona na przynajmniej 2godziny przed włączeniem w docelowym miejscuustawienia. Należy ustabilizować obieg czynnikachłodniczego, patrz: „Uruchomienie urządzenia“.Jeżeli nie: należy wyłączyć chłodziarkę i przechylić na chwilęna bok lub ustawić na pochyłej płaszczyźnie, a następnie zpowrotem ustawić na miejscu. Podłączyć chłodziarkę dozasilania po 2 godzinach. Trzymać drzwi zamknięte przez 12godzin.■ Czy drzwi są prawidłowo zamknięte? Jeżeli tak jest,uszczelka drzwiowa powinna być mocno i pewnie dociśniętado obudowy.Próba: papier włożony między uszczelkę i obudowę powiniendać się wyjąć jedynie z trudnością. Jeżeli łatwo się wysuwa,należy skonsultować się z centrum serwisowym.

Strona: 9

Instrukcja obsługi8■ Czy w komorze zamrażarki jest gruba warstwa lodu? (patrz„Czyszczenie i konserwacja")■ Czy chłodziarka jest wystawiona na działaniebezpośrednich promieni słonecznych lub stoi w pobliżuźródła ciepła (kuchenka, grzejnik itp. )?Nie należy ustawiać chłodziarki w nasłonecznionym miejscu /trzymać chłodziarkę z dala od wszelkich źródeł ciepła /zainstalować osłonę termiczną między chłodziarką, a źródłemciepła (patrz „Usytuowanie")■ Czy komora chłodziarki jest przepełniona?■ Czy pomieszczenie jest dobrze wentylowane? Czy nic niezasłania otworów wentylacyjnych? Czy wymiennik ciepła(skraplacz) z tyłu urządzenia pokryty jest kurzem?c) Temperatura w komorze chłodziarki jest za niska■ Regulator temperatury ustawić na najniższą temperaturę.■ Sprawdzić, czy drzwi urządzenia prawidłowo się zamykają.■ Czy w komorze zamrażarki jest dużo (ponad 1 kg) świeżejżywności? (Jeżeli komora zamrażarki schładzana jest przezdłuższy czas, temperatura komory chłodziarki również sięodpowiednio obniża)■ Czy w modelach wyposażonych nie została wyłączonafunkcja superchłodzenia?d) Temperatura w komorze zamrażarki jest za wysoka izamrożona żywność rozmarza■ Czy temperatura otoczenia określona dla posiadanegourządzenia nie została osiągnięta? (jeżeli temperaturaotoczenia jest za niska sprężarka rzadziej się załącza.Dlatego w komorze zamrażarki może podnieść siętemperatura)Należy zwiększyć temperaturę otoczenia.e) Czy komorze zamrażarki utworzyła się grubawarstwa lodu?■ Należy sprawdzić, czy drzwi komory zamrażarki są poprawniezamknięte?■ Jeżeli jakiś produkt przymarznie do wewnętrznych ścianek,należy spróbować go usunąć nieostrym narzędziem, naprzykład trzonkiem łyżki.■ Odszronić i umyć komorę zamrażarki (patrz „Odszranianie").Zbyt gruba warstwa lodu utrudnia chłodzenie i zwiększa zużycieenergii elektrycznej.f) Oświetlenie wewnętrzne nie działa■ Czy przełącznik stykowy oświetlania zakleszczył się?■ Jeżeli nie, uszkodzona jest żarówka. Należy ją wymienićzgodnie z informacjami w rozdziale „Oświetlenie wewnętrzne- Wymiana żarówki”g) Nietypowe odgłosy■ Czy chłodziarka jest pewnie ustawiona? Czy chłodziarka niedotyka innych mebli lub przedmiotów? Czy nic niezablokowało się między tylną ścianką chłodziarki, a ścianą?Odsunąć przedmioty stykające się z chłodziarką izachować odpowiedni odstęp między chłodziarką aotoczeniem■ Czy ruchome części są bezpiecznie zamocowane na swoimmiejscu?■ Czy nie uderzają o siebie butelki lub pojemniki znajdujące sięw komorze?Odgłos czynnika chłodniczego przepływającego przez układchłodniczy jest normalnym zjawiskiem.Chłodziarka nie jest przeznaczona do dokonywania naprawprzez użytkownika, w związku z czym nie należy nigdypróbować samodzielnie ingerować w normalną pracę20 SerwisObsługa serwisowa i naprawy powinny być wykonywaneprzez uprawniony, wykwalifikowany personel. Producent niebierze odpowiedzialności za uszkodzenia lub obrażenia ciałaspowodowane nie zastosowaniem się do tego wymagania.W gwarancji i wykazie centrów serwisowych podane są uprawnionestacje dokonujące posprzedażnych napraw serwisowychurządzenia. Jeżeli w okolicy nie ma centrum serwisowego, prosimyskontaktować się ze sprzedawcą.Kosztami naprawy usterek lub rozwiązania problemówspowodowanych nieprawidłową eksploatacją lub niestosowaniem się do podanych tu instrukcji będzie obciążonyużytkownik i sprzedawca nie będzie odpowiedzialny za takiekoszty i wydatki.W celu uzyskania szybkiej pomocy, przed skontaktowaniem się zcentrum serwisowym należy przygotować niezbędne informacje:■ Typ i model urządzenia (patrz tabliczka znamionowa)■ Data zakupu■ Nazwa i adres sprzedawcy■ Opis usterki21 Zabudowa w szeregu kuchennymAby wbudować urządzenie w szeregu kuchennym, należypostępować z dołączoną instrukcją instalacji.22 Warunki gwarancjiZasady i warunki, jak również okres obowiązywania gwarancjipodane są w karcie gwarancyjnej dołączonej do urządzenia.Sprzedawca poinformuje w skrócie o tych warunkach przyzakupie.Producent zastrzega sobie prawo do stałego ulepszaniaswoich produktów, zmiany kształtu, wyposażenia i zmiantechnicznych.

Strona: 10

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE USUWANIABędąc odpowiedzialnym sprzedawcą dbamy o środowisko.W związku z tym namawiamy Państwa do prawidłowego postępowania wprzypadku pozbywania się produktu i materiałów opakowaniowych. Pomoże tochronić zasoby naturalne i zagwarantuje, że produkt został przetworzony wsposób bezpieczny dla zdrowia ludzkiego i środowiska.Produktu tego i jego opakowania należy się pozbyć zgodnie z prawemkrajowym i krajowymi przepisami. Ponieważ produkt ten zawiera podzespołyelektroniczne, a czasami baterie, po upływie jego okresu przydatności, nienależy się go pozbywać, jak również jego akcesoriów, razem z odpadami zgospodarstwa domowego.W celu uzyskania informacji na temat pozbywania się i recyklingu produktu, należy skontaktowaćsię z lokalnymi władzami.Produkt należy oddać do lokalnego punktu zbiórki odpadów do recyklingu. Niektóre punkty zbiórkiprzyjmują produkty za darmo.Przepraszamy za wszelkie niedogodności związane z drobnymi nieścisłościami w tychinstrukcjach, które mogą wynikać z ciągłego rozwoju i udoskonalania produktów.Dyrektywa 2012/19/EU

Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

Instrukcja obsługi i konserwacji Haier Hrf 246

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i konserwacji Haier Hrf 246

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i konserwacji Haier Hrf 246