Dokument instalacyjny Beko Fsa25300

Dokument instalacyjny Beko Fsa25300 jest instrukcją instalacji dla użytkowników chłodziarko-zamrażarki Beko Fsa25300. Dokument ten szczegółowo opisuje wszystkie kroki w procesie instalacji i użytkowania urządzenia, w tym instrukcje dotyczące podłączenia urządzenia do zasilania, umieszczenia w pomieszczeniu, ustawienia temperatury i wszelkich innych czynności, które należy wykonać, aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia. Dokument instalacyjny zawiera również ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, w tym wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia i zalecenia dotyczące konserwacji.

Ostatnia aktualizacja: Dokument instalacyjny Beko Fsa25300

Wybierz swoje urządzenieaby lepiej dobrać część

Wybierz swoje urządzenie, aby dobrać części

Tutaj kupisz oryginalne części do modelu FSA 25300 zamrażarek Beko. Zastosowanie filtrów ułatwi Tobie znalezienie potrzebnej części. Najtrudniejsze jest to czego nie znamy, poznaj nas po tym, jak piszemy o prostych naprawach. Na Bazie Porad znajdziesz mnóstwo wiadomości o swoich sprzętach domowych i ich popularnych usterkach. Pomagamy również poprzez kanał Youtube na którym pokazujemy szereg filmików pomocnych w drobnych naprawach. Sprawdź i skorzystaj!

Loading...

FSA25300

PL

Instrukcja Obsługi

CZ

Pokyny pro používání

HU

Használati utasítás

SK

Pokyny pre pouzitie

МК

Упатство за употреба

UWAGA!

Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny środowisku (łatwopalny tylko w pewnych warunkach) środek chłodniczy R 600, chłodziarko-zamraŜarki, naleŜy przestrzegać następujących zasad:

Nie naleŜy blokować swobodnego przepływu powietrza wokół chłodziarko-zamraŜarki.

W celu przyśpieszenia rozmraŜania nie naleŜy uŜywać Ŝadnych innych urządzeń mechanicznych niŜ zalecane przez producenta.

Nie wolno uszkodzić obwodu chłodniczego.

Wewnątrz komory przechowywania Ŝywności nie naleŜy uŜywać Ŝadnych innych urządzeń elektrycznych niŜ ewentualnie zalecanych przez producenta.

UPOZORNĚNÍ!

Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladni čky, která používá pro životní prost ředí zcela neškodné chladicí médium R600a (vznětlivé pouze za určitých podmínek), musíte dodržet následující pravidl a:

Nebraňte ve volné cirkulaci vzduchu kolem přístroje.

Nepoužívejte mechanická za řízení pro zrychlení odmražení krom ě těch, která jsou doporu čená výrobcem.

Nelikvidujte chladicí okruh.

Nepoužívejte e lektrické spotřebiče uvnitř prostoru pro potraviny kromě těch, která by mohl doporu čit výrobce.

FIGYELMEZTETÉS!

Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlék

ony) teljesen környezetberát gázzal m őköd ı

hőtıberendzés normális m őködésének eléréséhez,

kövesse a következı szabályokat:

Ne gátolja a leveg ı keringését a készülék körül!

Ne használjon más mechanikus eszközöket a gyorsabb

felolvasztás érdekében, mint amit a gyártó

ajánl!

Ne szakítsa meg a hőtıközeg keringésirendszerét!

Ne használjon más elektromos eszközöket a mélyfagya

sztó részben, mint amiket a gyártó

javasolhat!

VAROVANIE!

Aby sa zabezpečila normálna prevádzka vašej chladni čky, ktorá používa úplne ekologicky nezávadné chladivo R 600a (horľavé len pri určitých podmienkach), musíte dodržiava ť nasledujúce pravidlá:

Nebrá ňte voľnej cirkulácii vzduchu okolo spotrebi ča.

Nepoužívajte mechanické prístroje na urých ľovanie rozmrazovacieho procesu, iné ako odporú ča výrobca.

Neporušujte chladiaci okruh.

Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri pí pacieho priestoru potravín, iné ako tie, ktoré odporú čal výrobca.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!

Со цел да се обезбеди нормално функционирање на уредот, кој користи целосно еколошки разладувач (фреон) R 600a (запалив само под одредени услови), морате да се придржувате кон следните правила:

Немојте да ја попречувате слободната циркулација на воздухот околу уредот.

Немојте да употребувате механички предмети за да го забрзате процесот на одмрзнување. Користете ги само оние кои се препорачани од произведителот.

Немојте да го оштетувате разладното коло.

Не употребувајте електрични апарати внатре во уредот. Користете ги само оние кои се препорачани од произведителот

PL Spis treści

Bezpieczeństwo przede wszystkim /1 Wymagania elektryczne /2 Instrukcje transportowe /2

Instrukcje instalacyjne /3

Regulacja i nastawianie temperatury /3 Przed uruchomieniem /3

Obsługa panelu sterowania /4 Funkcja szybkiego zamraŜania /4 Przechowywanie Ŝywności mroŜonej /4 ZamraŜanie Ŝywności świeŜej /4 Sporządzanie kostek lodu /5

Poznaj swoją zamraŜarkę /5 RozmraŜanie /5 Czyszczenie i konserwacja /5 Przenoszenie drzwiczek /5

Co trzeba, a czego nie naleŜy robić /6 Usuwanie problemów /7

Odgłosy pracy zamraŜarki /7

Odzysk starego urządzenia chłodniczego /8 Dane techniczne /9

Tabliczki znamionowe /9

CZ Rejstřík

Bezpečnost především /10 Elektrické požadavky /11 Pokyny pro transport /11 Pokyny pro instalaci /11 Kontrola a nastavení teploty /12 Před spuštěním /12

Používání ovládacího panelu /13 Funkce rychlého zmrazení /13 Ukládání zmrzlých potravin /13 Mražení čerstvých potravin /13 Tvorba kostek ledu /13

Seznámení s vaším spot řebičem /13 Odmrazování /14

Čištění a péče /14 Změna pozice dvířek /14 Co dělat a co nedělat /15 Odstraňování potíží /16

Informace o provozních hlucích /16 Technická data /17

HU Tartalomjegyzék

Elsı a biztonság /18 Elektromos követelmények /19 Szállítási utasítások /19 Beüzemelési utasítások /19

Hımérséklet szabályozás és beállítás /20 Mőködtetés el ıtt /20

Az elüls ı panel mőködtetés /21 Gyorsfagyasztó funkció /21 Fagyasztott étel tárolása /21 Friss étel fagyasztása /21 Jégkockák készítése /21 Ismerje meg készülékét /21 Kiolvasztás /22

Tisztítás és védelem /22 Ajtó áthelyezése /22 Tegye és ne tegye /23 Problémakeresés /24

Információ az üzemeltetési zajokról /24 Technikai adat /25

SK Index

Bezpečnosť nadovšetko /26 Elektrické požiadavky /27 Prepravné pokyny /27 Inštalačné pokyny /27

Riadenie a nastavenie teploty /28 Pred uvedením do prevádzky /28 Prevádzka ovládacieho panela /29 Funkcia rýchleho zmrazenia /29 Skladovanie zmrazených potravín /29 Mrazenie čerstvých potravín /29 Tvorba kociek ľadu /29

Poznávanie spotrebi ča /29 Rozmrazovanie /30 Čistenie a údržba /30 Premiestňovanie dverí /30

Čo sa má a čo sa nesmie robiť /31 Riešenie problémov /32

Informácie o prevádzkovom hluku /32 Technické údaje /33

MK Содржина

Безбедноста на прво место /34 Електрично приклучување /35 Инструкции за транспорт /35 Инструкции за инсталација /35

Контрола и подесување на температурата /36 Пред оперирањето /36 Операции на контролниот панел /37 Функција на брзо замрзнување/37 Чување на замрзната храна /37 Замрзнување на свежа храна /37 Правење на коцки мраз /37 Запознајте го вашиот уред /37 Одмрзнување /38 Чистење и одржувње /38

Де – позиционирање на вратата /38 Направете/немојте да правите /39 Проблеми – можни решенија /40 Информации за буката при работењето /40 Технички податоци /41

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Instrukcja uŜytkowania

Gratulujemy wyboru urządzenia o wysokiej jakości produkcji firmy BEKO, zaprojektowanego do wieloletniego uŜytkowania.

Przede wszystkim bezpieczeństwo!

Prosimy nie przyłączać zamraŜarki do prądu, dopóki nie zostanie usunięte całe opakowanie i zabezpieczenia na czas transportu.

Jeśli zamraŜarkę transportowano w pozycji poziomej, przed włączeniem naleŜy postawić ją w pionie na co najmniej 4 godziny, aby przywrócić prawidłowy stan oleju w spręŜarce.

Jeśli pozbywacie się starej zamraŜarki z zamkiem lub zatrzaskiem w drzwiczkach upewnijcie się, Ŝe pozostawiono ją w bezpiecznych warunkach, tak aby nie mogły zamknąć się w niej dzieci.

* Urządzenie to moŜna uŜywać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nie wolno pozbywać się zamraŜarki poprzez spalenie jej. W izolacji zamraŜarki zastosowano pozbawione CFC substancje łatwopalne. Sugerujemy, aby skontaktować się z miejscowymi władzami w celu zasięgnięcia informacji o moŜliwościach recyklingu zamraŜarki.

Nie zalecamy uŜytkowania tej zamraŜarki w nieogrzewanym, zimnym pomieszczeniu. (np. w garaŜu, szklarni, przybudówce, szopie, altance, itp. )

Aby uzyskać moŜliwie najlepsze osiągi i uniknąć kłopotów przy pracy tej zamraŜarki warto uwaŜnie przeczytać niniejszą instrukcję. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji moŜe spowodować utratę prawa do bezpłatnego serwisu w okresie gwarancyjnym.

Prosimy zachować tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wglądu w przyszłości.

UŜywanie urządzenia przez osoby z fizycznymi sensorycznymi lub mentalnymi ograniczeniami powinno odbywać się tylko pod kontrolą osób odpowiedzialnych za ich bezpiecze ństwo.

NaleŜy dopilnować, aby dzieci nie uŜywały urządzenia do zabawy.

Wymogi elektryczne

Przed włoŜeniem wtyczki do gniazdka w ścianie naleŜy upewnić się, Ŝe napięcie i częstotliwość podane na tabliczce znamionowej wewnątrz zamraŜarki odpowiadają parametrom domowej sieci zasilającej.

Zalecamy, aby zamraŜarkę tę przyłączyć do elektrycznej sieci zasilającej poprzez wyłączane i chronione bezpiecznikiem gniazdko umieszczone w dostępnym miejscu.

Uwaga! Urządzenie to musi być uziemione. Naprawy urządzeń elektrycznych wykonywać mogą tylko wykwalifikowani technicy.

Nieprawidłowe wykonanie napraw przez niewykwalifikowane osoby grozi uŜytkownikom urządzenia powaŜnymi konsekwencjami.

W urządzeniu tym zastosowano gaz R 600a, przyjazny środowisku naturalnemu ale

łatwopalny. Podczas transportu i ustawianie zamraŜarki naleŜy uwaŜać, aby nie uszkodzić jej systemu chłodniczego. Jeśli system chłodniczy ulegnie uszkodzeniu i ulatnia się z niego gaz, naleŜy trzymać zamraŜarkę z dala od źródeł ognia i przez akijś czas przewietrzyć pomieszczenie.

UWAGA - W celu przyśpieszenia procesu rozmraŜania zamraŜarki nie naleŜy uŜywać

Ŝadnych urządzeń mechanicznych ani innych środków poza zalecanymi przez jej producenta.

UWAGA -Nie wolno uszkodzić obwodu czynnika chłodniczego.

UWAGA - Wewnątrz komór zamraŜarki do przechowywania Ŝywności nie wolno uŜywać Ŝadnych urządzeń elektrycznych, o ile nie są z rodzaju zalecanego przez jej producenta.

Podłączenie do zasilania

!!! OstrzeŜenie

Urządzenie to musi być uziemione

NaleŜy sprawdzić, czy rodzaj i napięcie zasilania w miejscu ustawienia zamraŜarki odpowiadają danym na tabliczce znamionowej w jej wnętrzu,

Bezpieczeństwo zamraŜarki pod względem elektrycznym zapewnione jest tylko wtedy, jeśli domowy system uziemienia

zainstalowano zgodnie z przepisami.

2

Ustawiając zamraŜarkę naleŜy zadbać, aby nie stała na przewodzie zasilającym, co moŜe grozić jego uszkodzeniem.

NaleŜy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki w gniazdku zasilającym. Nie naleŜy stosować ani przedłuŜaczy ani rozdzielników.

Parametry elektryczne zamraŜarki podano na tabliczce znamionowej umieszczonej w jej wnętrzu.

Elektryczny przewód zasilający naleŜy

ułoŜyć tak, aby moŜna go było łatwo włączyć i wyłączyć po zakończeniu instalacji.

Jeśli nie ma dostępu do przewodu zasilającego naleŜy uŜyć przekładki izolacyjnej (dla modeli do zabudowy).

(! ) Urządzenie jest przeznaczone do pracy przy zasilaniu ~220-240V.

Instrukcje transportowe

1. ZamraŜarkę naleŜy transportować tylko w pozycji pionowej. Opakowanie, w którym dostarczono zamraŜarkę, musi pozostać nienaruszone podczas transportu.

2. Jeśli transportowano zamraŜarkę w pozycji poziomej, przez co najmniej 12 godziny nie wolno jej uruchomić, aby przywrócić naleŜyty stan systemu.

3. Nieprzestrzeganie powyŜszego zalecenia moŜe skutkować uszkodzeniem zamraŜarki, za które nie będzie odpowiadał jej wytwórca.

4. ZamraŜarkę naleŜy chronić przed deszczem, wilgocią i innymi wpływami atmosferycznymi.

Uwaga!

• Podczas czyszczenia i transportu zamraŜarki naleŜy uwaŜać, aby nie dotykać spodu metalowych przewodów spręŜarki z tyłu zamraŜarki, poniewaŜ moŜe to spowodować skaleczenia palców i rąk.

• Nie naleŜy stawać ani siadać na zamraŜarce, poniewaŜ nie przewidziano tego przy jej projektowaniu. MoŜna zrobić sobie krzywdę, lub uszkodzić zamraŜarkę.

• Upewnijcie się, Ŝe elektryczny przewód zasilający nie uwiązł pod zamraŜarką w trakcie jej ustawiania i przesuwania, poniewaŜ mogłoby to go uszkodzić.

• Nie moŜna pozwolić, aby zamraŜarką bawiły się dzieci, ani manipulowały jej pokrętłami i przyciskami.

Instrukcje instalacyjne

1. Nie naleŜy uŜywać zamraŜarki w

pomieszczeniu, w którym w nocy, a zwłaszcza w zimie, temperatura moŜe spaść poniŜej +10OC,

poniewaŜ przeznaczona jest do pracy w temperaturach otoczenia pomiędzy +10OC a +32OC. Przy niŜszych temperaturach zamraŜarka moŜe nie działać, czego skutkiem będzie skrócenie dopuszczalnego okresu przechowywania Ŝywności.

2. Nie naleŜy ustawiać zamraŜarki w pobliŜu kuchenek ani grzejników, a takŜe bezpośrednio w polu działania promieni słonecznych, poniewaŜ powoduje to dodatkowe obciąŜenie jej funkcjonowania. Jeśli zamraŜarkę zainstalowano obok źródła ciepła lub zamraŜarki, po bokach naleŜy zachować następujące minimalne odstępy:

od kuchenek

30 mm

od grzejników

300 mm

od zamraŜarek

25 mm

3. Aby zapewnić swobodny przepływ powietrza, naleŜy wokół zamraŜarki pozostawić wystarczająco wiele wolnej przestrzeni (Rys. 2).

• Aby ustalić odstęp pomiędzy ścianą a zamraŜarką, na jej tylnej ścianie naleŜy umieścić pokrywę wentylacyjną (Rys. 3). ZamraŜarkę naleŜy ustawić na równej powierzchni. Obie przednie nóŜki moŜna nastawiać według potrzeb. Aby zapewnić pionowe ustawienie zamraŜarki naleŜy nastawić przednie nóŜki kręcąc nimi w zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara lub przeciwnie doń, aŜ zamraŜarka stać będzie pewnie na podłodze. Prawidłowe ustawienie nóŜek zapobiega nadmiernym drganiom i hałasowi

(Rys. 4).

5. Aby przygotować zamraŜarkę do pracy naleŜy zastosować się do instrukcji w rozdziale („Czyszczenie i konserwacja”).

Regulacja i nastawianie temperatury

Temperatura w zamraŜarce zaleŜy od ustawienia przycisku termostatu.

Generalnie temperatura ta wynosi od -18°C do - 28°C w trakcie całego cyklu roboczego.

Zalecamy sprawdzenie tej temperatury termometrem aby upewnić się, Ŝe temperatura w komorach przechowywania utrzymywana jest na

wymaganym poziomie. Wskazanie termometru naleŜy odczytać natychmiast, poniewaŜ po wyjęciu termometru z zamraŜarki ego temperatura szybko wzrośnie.

Prosimy pamiętać, Ŝe za kaŜdym otwarciem drzwiczek zimne powietrze ulatnia się i temperatura wewnątrz rośnie. Nie naleŜy zatem pozostawiać drzwiczek otwartych i pamiętać o ich zamykaniu natychmiast po włoŜeniu lub wyjęciu Ŝywności.

Przed uruchomieniem

Ostateczne sprawdzenie

Przed uruchomieniem zamraŜarki sprawdźcie, czy:

1. NóŜki ustawiono tak, Ŝe zamraŜarka stoi idealnie równo. Wnętrze jest suche, a powietrze moŜe swobodnie krąŜyć z tyłu. Wnętrze jest czyste, jak zaleca się w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”. Wtyczkę wetknięto w gniazdko w ścianie i włączono jego zasilanie. NaleŜy unikać przypadkowego wyłączenia zasilania przez nieumyślne przyciśnięcie wyłącznika. Po pierwszym uruchomieniu zamraŜarki zapalą się zielona i czerwona lampka i zacznie działać spręŜarka.

Oraz zwró ćcie uwagę, Ŝe:

5. Po uruchomieniu spręŜarki usłyszycie jej szum. TakŜe płyn i gaz zamknięte w systemie chłodzenia mogą wydawać pewne odgłosy, niezaleŜnie od tego, czy spręŜarka pracuje, czy nie. Jest to całkiem normalne.

6. Do zamraŜania świeŜej Ŝywności uŜywa się komory oznaczonej 4 gwiazdkami (komora szybkiego zamraŜania).

7. Nie naleŜy wkładać do zamraŜarki zbyt wiele Ŝywności na raz. Jakość Ŝywności najlepiej zachowuje się, kiedy dogłębnie zamraŜa się ją w moŜliwie najkrótszym czasie. Nie zaleca się zatem przekraczania wydajności zamraŜarki podanej w „Danych urządzenia”. Aby uzyskać najniŜszą temperaturę wewnątrz zamraŜarki przycisk termostatu naleŜy ustawić na „S” („super zamraŜanie”). Zapali się Ŝółta lampka.

8. Po upływie czasu niezbędnego do zamroŜenia świeŜej Ŝywności przycisk termostatu naleŜy ustawić w pozycji środkowej (Ŝółta lampka zgaśnie).

9. Nie naleŜy wkładać Ŝywności do zamraŜarki zaraz po jej włączeniu. Poczekajcie, aŜ osiągnięta zostanie właściwa temperatura przechowywania. Zalecamy sprawdzanie temperatury dokładnym termometrem (patrz rozdział „Regulacja i nastawianie temperatury”).

WaŜna uwaga:

W razie przerwy w zasilaniu elektrycznością nie naleŜy otwierać drzwiczek. ZamroŜonej Ŝywności nic się nie stanie, jeśli awaria taka trwa nie dłuŜej niŜ 19 godzin. Jeśli awaria trwa dłuŜej, naleŜy sprawdzić Ŝywność i albo zjeść ją od razu, albo zagotować i ponownie zamrozić.

Obsługa panelu sterowania

Rys. 5

Panel sterowania słuŜy do regulowania temperatury w zamraŜarce, wyświetlania temperatury w zamraŜarce i wykonywania następujących funkcji:

1 - Przycisk szybkiego zamraŜania

2 - Przycisk nastawiania temperatury w zamraŜarce

3 - Lampka pomarańczowa - Włączono szybkie zamraŜanie

4 - Lampka zielona - Włączono zasilanie

(napięcie)

5 - Lampka czerwona - Alarm

Temperatury osiągane wewnątrz urządzenia mogą się róŜnić zaleŜnie od warunków jego uŜytkowania, umiejscowienia, temperatury otoczenia, częstotliwości otwierania drzwiczek oraz ilości przechowywanej Ŝywności.

Odpowiednio do tych warunków moŜna modyfikować nastawienia temperatury. Jeśli zapali się lampka czerwona, naleŜy odczekać 24 godziny zanim powiadomi się autoryzowany serwis.

MoŜe to być spowodowane włoŜeniem do zamraŜarki gorącej Ŝywności lub pozostawieniem otwartych drzwiczek.

W ciągu 24 godzin pracy alarm z powodu przekroczenia temperatury (lampka czerwona) powinien się wyłączyć.

Funkcja szybkiego zamraŜania

Funkcja szybkiego zamraŜania umoŜliwia zamraŜanie Ŝywności świeŜej.

Po przyciśnięciu przycisku szybkiego zamraŜania (1) zapali się lampka pomarańczowa

(3) i zacznie ciągle działać spręŜarka, nawet jeśli przycisk temperatury jest w pozycji STOPPED [=ZATRZYMANY] (0).

Aby wyłączyć te funkcję naleŜy ponownie przycisnąć przycisk szybkiego zamraŜania, a pomarańczowa lampka zgaśnie.

Przechowywanie Ŝywności mroŜonej

ZamraŜarka słuŜy do długoterminowego przechowywania mroŜonek spoŜywczych kupionych w sklepie, a takŜe moŜna jej uŜyć do zamraŜania i przechowywania Ŝywności świeŜej. Wskazówki przechowywaniaświeŜej Ŝywności zamroŜonej w domu znajdują się na wewnętrznej powierzchni drzwiczek.

W razie przerwy w zasilaniu elektrycznością nie naleŜy otwierać drzwiczek. Przerwa w zasilaniu poniŜej 19 godz. nie powinna zaszkodzić zamroŜonej Ŝywności. Jeśli awaria trwa dłuŜej, naleŜy sprawdzić stan Ŝywności i albo zjeść ją natychmiast, albo zagotować i ponownie zamrozić.

ZamraŜanie Ŝywności świeŜej

Aby uzyskać najlepsze rezultaty prosimy przestrzegać następujących instrukcji.

Nie naleŜy zmraŜać zbyt duŜych ilości Ŝywności na raz. Jakość Ŝywności zachowuje się najlepiej zamraŜając ją na wskroś najszybciej, jak to moŜliwe.

Nie naleŜy przekraczać 24-godzinnej zdolności zamraŜania zamraŜarki.

Umieszczenie ciepłych potraw w komorze zamraŜarki powoduje ciągłą pracę urządzenia chłodniczego aŜ do ich zupełnego zamroŜenia. Przy zamraŜaniu świeŜej Ŝywności pokrętło termostatu naleŜy ustawić w pozycji środkowej. Niewielkie ilości Ŝywności do 0, 5 kg moŜna zamraŜać bez nastawiania pokrętła regulacji temperatury.

NaleŜy specjalnie zadbać, aby nie mieszać

Ŝywności juŜ zamroŜonej ze świeŜą.

Sporządzanie kostek lodu

(Rys. 6)

Tackę na kostki lodu naleŜy w 3/4 napełnić wodą i umieścić w zamraŜarce. Przymarznięte tacki naleŜy poluźniać trzonkiem łyŜki lub podobnym narzędziem, nie wolno do tego uŜywać przedmiotów o ostrych krawędziach, takich jak noŜe lub widelce.

Poznaj swoją zamraŜarkę

(Rys. 1)

1 - Panel sterowania, wyświetlacz i regulacja 2 - Podpory tacki na lód i tacka na lód

3 - Komora szybkiego zamraŜania

4 - Komory do przechowywania Ŝywności mroŜonej

5 - Nastawiane nóŜki przednie

RozmraŜanie

Zalecamy rozmraŜanie komory zamraŜarki przynajmniej dwa razy w roku, lub gdy warstwa lodu jest zbyt gruba.

Narastanie warstwy lodu jest zjawiskiem normalnym.

Narastanie warstwy lodu, zwłaszcza w górnej części komory, jest zjawiskiem naturalnym i nie szkodzi prawidłowej pracy zamraŜarki.

Zaleca się rozmraŜanie zamraŜarki przy umiarkowanej ilości Ŝywności mroŜonej.

Przed rozmraŜaniem naleŜy ustawić przycisk regulacji termostatu na maksimum aby dobrze zamrozić Ŝywność. W tym czasie temperatura zamraŜarki nie moŜe być zbyt niska.

- Wyłączcie zamraŜarkę z prądu.

- Wyjmijcie zamroŜoną Ŝywność, zawińcie w kilka arkuszy papieru i umieśćcie w chłodnym miejscu. - Zostawcie drzwiczki otwarte w celu szybkiego

rozmroŜenia i wstawcie do środka naczynia z gorącą wodą (maks. 800C)

Do usuwania szronu nie naleŜy uŜywać ostro zakończonych przedmiotów takich jak noŜe lub widelce.

Do rozmraŜania nie naleŜy uŜywać suszarek do włosów, grzejników elektrycznych, aniŜadnych innych urządzeń elektrycznych.

Po zakończeniu rozmraŜania naleŜy zamknąć część rozmraŜającą i starannie do sucha wytrzeć wnętrze.

(Rys. 7 i 8)

NaleŜy przycisnąć przycisk szybkiego zamraŜania i

pozostawić przyciśnięty na ok. trzy godziny.

5

Czyszczenie i konserwacja

1. Zalecamy, aby przed czyszczeniem odłączyć zasilanie gniazdka elektrycznego i wyjąć z niego wtyczkę przewodu zasilającego. Do czyszczenia nie wolno stosować Ŝadnych ostrych narzędzi ani szorstkich substancji, mydła, domowych środków czystości, detergentów, ani wosku do polerowania. Szafkę zamraŜarki naleŜy czyścić letnią wodą, a następnie wytrzeć do sucha. Wnętrze naleŜy czyścić ściereczką zamoczoną i wyŜętą w roztworze jednej łyŜeczki do herbaty sody oczyszczonej w 0, 5 litra wody, a następnie wytrzeć do sucha.

5. Jeśli zamraŜarka ma być nieuŜywana przez dłuŜszy okres czasu, naleŜy ją wyłączyć i całkowicie opróŜnić z Ŝywności, oczyścić i pozostawić z uchylonymi drzwiczkami. Zalecamy, aby dla zabezpieczenia wysokiej jakości lakieru polerować metalowe części zamraŜarki (tzn. zewnętrzną powierzchnię drzwiczek, boczne ściany szafki) woskiem silikonowym (do polerowania samochodów). Raz do roku naleŜy odkurzaczem usunąć kurz, który zbiera się na spręŜarce umieszczonej z tyłu zamraŜarki. Regularnie sprawdzajcie stan uszczelek w drzwiczkach aby upewnić się, Ŝe nie są zabrudzone okruchami Ŝywności.

9. Nie wolno:

czyścić zamraŜarki nieodpowiednimi środkami, np. wyrobami na bazie ropy naftowej,

w jakikolwiek sposób poddawać ją działaniu wysokich temperatur,

szorować, skrobać itp. szorstkimi materiałami.

10. NaleŜy regularnie usuwać nadmierne osady lodu. Znaczne nagromadzenie lodu zmniejsza wydajność pracy zamraŜarki.

11. Aby wyjąć szufladę naleŜy wysunąć ją jak najdalej, unieść jej przód w górę, a potem całkiem wyciągnąć.

Przenoszenie drzwiczek

Prosimy postępować w kolejności liczb (Rys. 9)

Co trzeba, a czego nie naleŜy robić

Trzeba - Z regularną częstotliwością sprawdzać zawartość zamraŜarki.

Trzeba - Regularnie czyścić i rozmraŜać zamraŜarkę (patrz: „RozmraŜanie”)

Trzeba - Przechowywać Ŝywność nie dłuŜej niŜ to konieczne i przestrzegać terminów przydatności do spoŜycia podanych na opakowaniach.

Trzeba - Gotowe mroŜonki przechowywać zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.

Trzeba - Zawsze wybierać świeŜą Ŝywność wysokiej jakości i upewniać się przed zamraŜaniem, Ŝe jest zupełnie czysta.

Trzeba - Przygotowywać świeŜą Ŝywność do zamraŜania w małych porcjach, aby szybko się mroziła.

Trzeba - Zawijać mroŜonki natychmiast po zakupie i wkładać do zamraŜalnika najprędzej, jak to moŜliwe.

Trzeba - Rozdzielać Ŝywność w komorach i wypełniać kartę zawartości. UmoŜliwi to szybkie odnalezienie Ŝywności i uniknięcie niepotrzebnego otwierania drzwiczek, co oszczędzi energii elektrycznej.

Nie wolno - Pozostawiać drzwiczki otwarte na dłuŜej, poniewaŜ powoduje to zwiększenie kosztów uŜywania zamraŜarki i nadmierne osadzanie się lodu.

Nie wolno - UŜywać ostrych przedmiotów, takich jak nóŜ, czy widelec, do wyjmowania kostek lodu.

Nie wolno - Wkładać do zamraŜarki gorących potraw. Niech najpierw ostygną.

Nie wolno - Wkładać do zamraŜarki pełnych butelek ani zamkniętych puszek z zawartością napojów gazowanych, poniewaŜ mogą wybuchnąć.

Nie wolno - Przechowywać w zamraŜarce

Ŝadnych substancji trujących lub niebezpiecznych. Zaprojektowana ją wyłącznie do przechowywania jadalnych produktów Ŝywnościowych.

Nie wolno - Przekraczać maksymalnych dozwolonych ilości świeŜej Ŝywności przechowywanych w zamraŜarce.

Nie wolno - Podawać dzieciom lodów ani sorbetów prosto z zamraŜarki. Niska temperatura moŜe spowodować odmroŜenie warg.

Nie wolno - ZamraŜać napojów gazowanych. Nie wolno - Próbować przechowywać

mroŜonek, które odtajały; naleŜy je zjeść w ciągu 24 godzin albo zagotować i ponownie zamrozić.

Nie wolno - Wyjmować czegokolwiek z zamraŜarki wilgotnymi dłońmi.

Nie wolno - Zamykać drzwiczek bez uprzedniego zdjęcia pokrywy komory szybkiego zamraŜania.

Usuwanie problemów

Jeśli zamraŜarka po włączeniu nie działa, sprawdźcie:

Czy wtyczka jest prawidłowo włoŜona do gniazdka i czy gniazdko jest zasilane prądem.

(Aby sprawdzić zasilanie gniazdka, włączcie do niego inne urządzenie).

Czy nie zadziałał bezpiecznik/ nie odłączono zasilania gniazdka/ nie odłączono zasilania całego pionu.

Czy prawidłowo nastawiono regulator temperatury.

Czy, jeśli wymieniono dostarczoną fabrycznie wtyczkę na przewodzie zasilającym, nowa

wtyczka została prawidłowo przyłączona. Jeśli mimo tego sprawdzenia zamraŜarka nadal nie działa, skontaktujcie się ze sprzedawcą, od którego ją kupiliście.

Prosimy nie zaniedbać Ŝadnego z tych sprawdzeń, poniewaŜ jeśli serwis nie wykryje awarii, zostanie pobrana opłata.

Odgłosy pracy zamraŜarki

Aby stale utrzymać nastawioną temperaturę zamraŜarka co jakiś czas włącza spręŜarkę. Odgłosy, które temu towarzyszą, są całkiem normalne.

Gdy tylko zamraŜarka osiągnie temperaturę roboczą, odgłosy automatycznie słabną.

Ten brzęczący odgłos wydaje silnik (spręŜarka). Gdy silnik się włącza, odgłos ten moŜe się na chwilę nasilić.

Odgłos musowania, bulgotania lub warkotu wydaje przepływ czynnika chłodniczego w rurach.

Kiedy termostat załącza lub wyłącza silnik daje się słyszeć odgłos kliknięcia.

Odgłos kliknięcia moŜe pojawić się, gdy

-pracuje system automatycznego rozmraŜania.,

-zamraŜarka stygnie lub grzeje się (rozszerzenie materiału).

Jeśli odgłosy te nie są nadmiernie głośne, ich przyczyny nie są zapewne powaŜne i zazwyczaj bardzo łatwo je usunąć.

ZamraŜarka nie jest równo ustawiona

NaleŜy wyregulować wysokość nóŜek, lub coś pod nie podłoŜyć.

ZamraŜarka o coś się opiera

NaleŜy odsunąć zamraŜarkę od mebli kuchennych lub innych urządzeń.

Półki si ę poluzowały lub stykają się ze sobą

NaleŜy sprawdzić ruchome elementy wyposaŜenia i w razie potrzeby wyjąc je i ponownie włoŜyć.

W Ŝadnym przypadku nie naleŜy samemu próbować naprawiać zamraŜarki ani jej komponentów elektrycznych. Wszelkie naprawy wykonywane przez niewykwalifikowane osoby są niebezpieczne dla uŜytkowników i mogą spowodować utratę gwarancji.

Odzysk starego urządzenia chłodniczego

JeŜeli to urządzenie chłodnicze ma zastąpić urządzenie starsze, to prosimy przeczytać uwaŜnie poniŜej podane uwagi. Stare urządzenia chłodnicze nie są bezuŜytecznymi odpadkami; usunięcie ich zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego pozwoli na odzyskanie wielu cennych surowców wtórnych. Z urządzeniem, którego chcemy się pozbyć naleŜy postąpić w następujący sposób:

odłączyć je od źródła zasilania;

odciąć kabel zasilania;

wymontować wszelkie zamki drzwiowe aby ochronić dzieci przed zatrzaśnięciem się wewnątrz.

ZamraŜarki zawierają materiały izolacyjne i czynniki chłodnicze, które naleŜy poddać odpowiedniej utylizacji (uzdatnieniu do ponownego uŜycia).

Urządzenie to zawiera czynnik chłodzący

R600a, który spełnia wymogi norm ochrony środowiska. Prosimy dopilnować tego, aby nie uszkodzić obiegu chłodniczego i opróŜnić z niego czynnik chłodniczy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Odzysk opakowania

OstrzeŜenie!

Nie naleŜy trzymać opakowań w zasięgu dzieci. Zabawa ze złoŜonymi kartonami lub arkuszami plastykowymi niesie za sobą niebezpieczeństwo uduszenia się dziecka. Urządzenie to zostało zapakowane w sposób wystarczającymi na czas transportu. Wszystkie materiały pakunkowe zostały wyprodukowane zgodnie z przepisami ochrony środowiska i dlatego mogą być poddane odzyskowi.

Prosimy o pomoc w ochronie środowiska naturalnego przez umoŜliwienie ponownego uzdatniania odpadów wszędzie tam, gdzie jest to moŜliwe.

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską ustawą o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, Ŝe sprzęt ten nie moŜe być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa omowego. UŜytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system, umoŜliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zuŜytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i

środowiska naturalnego konsekwencji wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

PL

Instrukcja uŜytkowania

Dane techniczne

Marka

Rodzaj urządzenia

ZAMRAśARKA

Całkowita pojemność brutto (l)

250

Całkowita pojemność uŜytkowa (l)

190

Zdolność zamraŜania (kg/24godz. )

14

Klasa energetyczna (1)

A

Pobór energii (kWgodz/rok) (2)

263

Autonomia (brak zasilania) (godz. )

19

Poziom hałasu (dBa re 1 pW) (3)

41

Waga (kg)

54

Wysokość [cm]

151

Szerokość [cm]

59, 5

Głębokość [cm]

60

Ekologiczny czynnik chłodzący R600a

(1) Klasa energetyczna A.. G (A = ekonomiczna... G = mniej ekonomiczna)

(2) Rzeczywisty pobór energii zaleŜy od warunków uŜytkowania i umiejscowienia

zamraŜarki.

(3) Pomiary zostały wykonane w warunkach laboratoryjnych

Tabliczki znamionowe

NUMER PRODUKTU

7501020006

MODEL

COMBI */***

Klasa SN

POJEMNOŚĆ BRUTTO/NETTO

250/190 l

ZDOLNOŚĆ MROśENIA

5 kg/24 godz.

CZYNNIK CHŁODZ ĄCY R600a CH(CH3)3

0, 054 Kg

CZYNNIK SPIENIAJĄCY C5 H10

KOMPRESOR 230 V ~; 50 HZ

120 W/0, 60 A

WYPRODUKOWANO W RUMUNII

Loading...

FSA25300

PL

Instrukcja Obsługi

CZ

Pokyny pro používání

HU

Használati utasítás

SK

Pokyny pre pouzitie

UWAGA!

Aby zapewnić normalną pracę tej, wykorzystującej całkowicie przyjazny środowisku (łatwopalny tylko w pewnych warunkach) środek chłodniczy R 600, chłodziarko-zamraŜarki, naleŜy przestrzegać następujących zasad:

Nie naleŜy blokować swobodnego przepływu powietrza wokół chłodziarko-zamraŜarki.

W celu przyśpieszenia rozmraŜania nie naleŜy uŜywać Ŝadnych innych urządzeń mechanicznych niŜ zalecane przez producenta.

Nie wolno uszkodzić obwodu chłodniczego.

Wewnątrz komory przechowywania Ŝywności nie naleŜy uŜywać Ŝadnych innych urządzeń elektrycznych niŜ ewentualnie zalecanych przez producenta.

UPOZORNĚNÍ!

Aby byl zajištěn normální provoz vaší chladni čky, která používá pro životní prost ředí zcela neškodné chladicí médium R600a (vznětlivé pouze za určitých podmínek), musíte dodržet následující pravidl a:

Nebraňte ve volné cirkulaci vzduchu kolem přístroje.

Nepoužívejte mechanická za řízení pro zrychlení odmražení krom ě těch, která jsou doporu čená výrobcem.

Nelikvidujte chladicí okruh.

Nepoužívejte elektrické spot řebiče uvnitř prostoru pro potraviny kromě těch, která by mohl doporu čit výrobce.

FIGYELMEZTETÉS!

Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlék

ony) teljesen környezetberát gázzal m őköd ı

hőtıberendzés normális m őködésének eléréséhez,

kövesse a következı szabályokat:

Ne gátolja a leveg ı keringését a készülék körül!

Ne használjon más mechanikus eszközöket a gyorsabb

felolvasztás érdekében, mint amit a gyártó

ajánl!

Ne szakítsa meg a hőtıközeg keringésirendszerét!

Ne használjon más elektromos eszközöket a mélyfagya

sztó részben, mint amiket a gyártó

javasolhat!

VAROVANIE!

Aby sa zabezpečila normálna prevádzka vašej chladni čky, ktorá používa úplne ekologicky nezávadné chladivo R 600a (horľavé len pri určitých podmienkach), musíte dodržiava ť nasledujúce pravidlá:

Nebrá ňte voľnej cirkulácii vzduchu okolo spotrebi ča.

Nepoužívajte mechanické prístroje na urých ľovanie rozmrazovacieho procesu, iné ako odporú ča výrobca.

Neporušujte chladiaci okruh.

Nepoužívajte elektrické spotrebiče vo vnútri pípacieho priestoru potravín, iné ako tie, ktoré odporú čal výrobca.

PL Spis treści

Bezpieczeństwo przede wszystkim /1 Wymagania elektryczne /2 Instrukcje transportowe /2

Instrukcje instalacyjne /3

Regulacja i nastawianie temperatury /3 Przed uruchomieniem /3

Obsługa panelu sterowania /4 Funkcja szybkiego zamraŜania /4

Przechowywanie Ŝywności mroŜonej /4 ZamraŜanie Ŝywności świeŜej /4 Sporządzanie kostek lodu /5

Poznaj swoją zamraŜarkę /5 RozmraŜanie /5 Czyszczenie i konserwacja /5 Przenoszenie drzwiczek /5

Co trzeba, a czego nie naleŜy robić /6 Usuwanie problemów /7

Odgłosy pracy zamraŜarki /7

Odzysk starego urządzenia chłodniczego /8 Dane techniczne /9

Tabliczki znamionowe /9

CZ Rejstřík

Bezpečnost především /10 Elektrické požadavky /11 Pokyny pro transport /11 Pokyny pro instalaci /11 Kontrola a nastavení teploty /12 Před spuštěním /12

Používání ovládacího panelu /13 Funkce rychlého zmrazení /13 Ukládání zmrzlých potravin /13 Mražení čerstvých potravin /13 Tvorba kostek ledu /13

Seznámení s vaším spot řebičem /13 Odmrazování /14

Čištění a péče /14 Změna pozice dvířek /14 Co dělat a co nedělat /15 Odstraňování potíží /16

Informace o provozních hlucích /16 Technická data /17

HU Tartalomjegyzék

Elsı a biztonság /18 Elektromos követelmények /19 Szállítási utasítások /19 Beüzemelési utasítások /19

Hımérséklet szabályozás és beállítás /20 Mőködtetés el ıtt /20

Az elüls ı panel mőködtetés /21 Gyorsfagyasztó funkció /21 Fagyasztott étel tárolása /21 Friss étel fagyasztása /21 Jégkockák készítése /21 Ismerje meg készülékét /21 Kiolvasztás /22

Tisztítás és védelem /22 Ajtó áthelyezése /22 Tegye és ne tegye /23 Problémakeresés /24

Információ az üzemeltetési zajokról /24 Technikai adat /25

SK Index

Bezpečnosť nadovšetko /26 Elektrické požiadavky /27 Prepravné pokyny /27 Inštalačné pokyny /27

Riadenie a nastavenie teploty /28 Pred uvedením do prevádzky /28 Prevádzka ovládacieho panela /29 Funkcia rýchleho zmrazenia /29 Skladovanie zmrazených potravín /29 Mrazenie čerstvých potravín /29 Tvorba kociek ľadu /29

Poznávanie spotrebi ča /29 Rozmrazovanie /30 Čistenie a údržba /30 Premiestňovanie dverí /30

Čo sa má a čo sa nesmie robiť /31 Riešenie problémov /32

Informácie o prevádzkovom hluku /32 Technické údaje /33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Instrukcja uŜytkowania

Gratulujemy wyboru urządzenia o wysokiej jakości produkcji firmy BEKO, zaprojektowanego do wieloletniego uŜytkowania.

Przede wszystkim bezpieczeństwo!

Prosimy nie przyłączać zamraŜarki do prądu, dopóki nie zostanie usunięte całe opakowanie i zabezpieczenia na czas transportu.

Jeśli zamraŜarkę transportowano w pozycji poziomej, przed włączeniem naleŜy postawić ją w pionie na co najmniej 4 godziny, aby przywrócić prawidłowy stan oleju w spręŜarce.

Jeśli pozbywacie się starej zamraŜarki z zamkiem lub zatrzaskiem w drzwiczkach upewnijcie się, Ŝe pozostawiono ją w bezpiecznych warunkach, tak aby nie mogły zamknąć się w niej dzieci.

* Urządzenie to moŜna uŜywać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Nie wolno pozbywać się zamraŜarki poprzez spalenie jej. W izolacji zamraŜarki zastosowano pozbawione CFC substancje łatwopalne. Sugerujemy, aby skontaktować się z miejscowymi władzami w celu zasięgnięcia informacji o moŜliwościach recyklingu zamraŜarki.

Nie zalecamy uŜytkowania tej zamraŜarki w nieogrzewanym, zimnym pomieszczeniu. (np. w garaŜu, szklarni, przybudówce, szopie, altance, itp. )

Aby uzyskać moŜliwie najlepsze osiągi i uniknąć kłopotów przy pracy tej zamraŜarki warto uwaŜnie przeczytać niniejszą instrukcję. Nieprzestrzeganie niniejszej instrukcji moŜe spowodować utratę prawa do bezpłatnego serwisu w okresie gwarancyjnym.

Prosimy zachować tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wglądu w przyszłości.

Wymogi elektryczne

Przed włoŜeniem wtyczki do gniazdka w ścianie naleŜy upewnić się, Ŝe napięcie i częstotliwość podane na tabliczce znamionowej wewnątrz zamraŜarki odpowiadają parametrom domowej sieci zasilającej.

Zalecamy, aby zamraŜarkę tę przyłączyć do elektrycznej sieci zasilającej poprzez wyłączane i chronione bezpiecznikiem gniazdko umieszczone w dostępnym miejscu.

Uwaga! Urządzenie to musi być uziemione. Naprawy urządzeń elektrycznych wykonywać mogą tylko wykwalifikowani technicy.

Nieprawidłowe wykonanie napraw przez niewykwalifikowane osoby grozi uŜytkownikom urządzenia powaŜnymi konsekwencjami.

W urządzeniu tym zastosowano gaz R 600a, przyjazny środowisku naturalnemu ale

łatwopalny. Podczas transportu i ustawianie zamraŜarki naleŜy uwaŜać, aby nie uszkodzić jej systemu chłodniczego. Jeśli system chłodniczy ulegnie uszkodzeniu i ulatnia się z niego gaz, naleŜy trzymać zamraŜarkę z dala od źródeł ognia i przez jakiś czas przewietrzyć pomieszczenie.

UWAGA - W celu przyśpieszenia procesu rozmraŜania zamraŜarki nie naleŜy uŜywać

Ŝadnych urządzeń mechanicznych ani innych środków poza zalecanymi przez jej producenta.

UWAGA -Nie wolno uszkodzić obwodu czynnika chłodniczego.

UWAGA - Wewnątrz komór zamraŜarki do przechowywania Ŝywności nie wolno uŜywać Ŝadnych urządzeń elektrycznych, o ile nie są z rodzaju zalecanego przez jej producenta.

Podłączenie do zasilania

!!! OstrzeŜenie

Urządzenie to musi być uziemione

NaleŜy sprawdzić, czy rodzaj i napięcie zasilania w miejscu ustawienia zamraŜarki odpowiadają danym na tabliczce znamionowej w jej wnętrzu,

Bezpieczeństwo zamraŜarki pod względem elektrycznym zapewnione jest tylko wtedy, jeśli domowy system uziemienia

zainstalowano zgodnie z przepisami.

2

Ustawiając zamraŜarkę naleŜy zadbać, aby nie stała na przewodzie zasilającym, co moŜe grozić jego uszkodzeniem.

NaleŜy zapewnić łatwy dostęp do wtyczki w gniazdku zasilającym. Nie naleŜy stosować ani przedłuŜaczy ani rozdzielników.

Parametry elektryczne zamraŜarki podano na tabliczce znamionowej umieszczonej w jej wnętrzu.

Elektryczny przewód zasilający naleŜy

ułoŜyć tak, aby moŜna go było łatwo włączyć i wyłączyć po zakończeniu instalacji.

Jeśli nie ma dostępu do przewodu zasilającego naleŜy uŜyć przekładki izolacyjnej (dla modeli do zabudowy).

(! ) Urządzenie jest przeznaczone do pracy przy zasilaniu ~220-240V.

Instrukcje transportowe

1. ZamraŜarkę naleŜy transportować tylko w pozycji pionowej. Opakowanie, w którym dostarczono zamraŜarkę, musi pozostać nienaruszone podczas transportu.

2. Jeśli transportowano zamraŜarkę w pozycji poziomej, przez co najmniej 12 godziny nie wolno jej uruchomić, aby przywrócić naleŜyty stan systemu.

3. Nieprzestrzeganie powyŜszego zalecenia moŜe skutkować uszkodzeniem zamraŜarki, za które nie będzie odpowiadał jej wytwórca.

4. ZamraŜarkę naleŜy chronić przed deszczem, wilgocią i innymi wpływami atmosferycznymi.

Uwaga!

• Podczas czyszczenia i transportu zamraŜarki naleŜy uwaŜać, aby nie dotykać spodu metalowych przewodów spręŜarki z tyłu zamraŜarki, poniewaŜ moŜe to spowodować skaleczenia palców i rąk.

• Nie naleŜy stawać ani siadać na zamraŜarce, poniewaŜ nie przewidziano tego przy jej projektowaniu. MoŜna zrobić sobie krzywdę, lub uszkodzić zamraŜarkę.

• Upewnijcie się, Ŝe elektryczny przewód zasilający nie uwiązł pod zamraŜarką w trakcie jej ustawiania i przesuwania, poniewaŜ mogłoby to go uszkodzić.

• Nie moŜna pozwolić, aby zamraŜarką bawiły się dzieci, ani manipulowały jej pokrętłami i przyciskami.

Instrukcje instalacyjne

1. Nie naleŜy uŜywać zamraŜarki w

pomieszczeniu, w którym w nocy, a zwłaszcza w zimie, temperatura moŜe spaść poniŜej +10OC,

poniewaŜ przeznaczona jest do pracy w temperaturach otoczenia pomiędzy +10OC a +32OC. Przy niŜszych temperaturach zamraŜarka moŜe nie działać, czego skutkiem będzie skrócenie dopuszczalnego okresu przechowywania Ŝywności.

2. Nie naleŜy ustawiać zamraŜarki w pobliŜu kuchenek ani grzejników, a takŜe bezpośrednio w polu działania promieni słonecznych, poniewaŜ powoduje to dodatkowe obciąŜenie jej funkcjonowania. Jeśli zamraŜarkę zainstalowano obok źródła ciepła lub zamraŜarki, po bokach naleŜy zachować następujące minimalne odstępy:

od kuchenek

30 mm

od grzejników

300 mm

od zamraŜarek

25 mm

3. Aby zapewnić swobodny przepływ powietrza, naleŜy wokół zamraŜarki pozostawić wystarczająco wiele wolnej przestrzeni (Rys. 2).

• Aby ustalić odstęp pomiędzy ścianą a zamraŜarką, na jej tylnej ścianie naleŜy umieścić pokrywę wentylacyjną (Rys. 3). ZamraŜarkę naleŜy ustawić na równej powierzchni. Obie przednie nóŜki moŜna nastawiać według potrzeb. Aby zapewnić pionowe ustawienie zamraŜarki naleŜy nastawić przednie nóŜki kręcąc nimi w zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara lub przeciwnie doń, aŜ zamraŜarka stać będzie pewnie na podłodze. Prawidłowe ustawienie nóŜek zapobiega nadmiernym drganiom i hałasowi

(Rys. 4).

5. Aby przygotować zamraŜarkę do pracy naleŜy zastosować się do instrukcji w rozdziale („Czyszczenie i konserwacja”).

Regulacja i nastawianie temperatury

Temperatura w zamraŜarce zaleŜy od ustawienia przycisku termostatu.

Generalnie temperatura ta wynosi od -18°C do - 28°C w trakcie całego cyklu roboczego.

Zalecamy sprawdzenie tej temperatury termometrem aby upewnić się, Ŝe temperatura w komorach przechowywania utrzymywana jest na

wymaganym poziomie. Wskazanie termometru naleŜy odczytać natychmiast, poniewaŜ po wyjęciu termometru z zamraŜarki ego temperatura szybko wzrośnie.

Prosimy pamiętać, Ŝe za kaŜdym otwarciem drzwiczek zimne powietrze ulatnia się i temperatura wewnątrz rośnie. Nie naleŜy zatem pozostawiać drzwiczek otwartych i pamiętać o ich zamykaniu natychmiast po włoŜeniu lub wyjęciu Ŝywności.

Przed uruchomieniem

Ostateczne sprawdzenie

Przed uruchomieniem zamraŜarki sprawdźcie, czy:

1. NóŜki ustawiono tak, Ŝe zamraŜarka stoi idealnie równo. Wnętrze jest suche, a powietrze moŜe swobodnie krąŜyć z tyłu. Wnętrze jest czyste, jak zaleca się w rozdziale „Czyszczenie i konserwacja”. Wtyczkę wetknięto w gniazdko w ścianie i włączono jego zasilanie. NaleŜy unikać przypadkowego wyłączenia zasilania przez nieumyślne przyciśnięcie wyłącznika. Po pierwszym uruchomieniu zamraŜarki zapalą się zielona i czerwona lampka i zacznie działać spręŜarka.

Oraz zwró ćcie uwagę, Ŝe:

5. Po uruchomieniu spręŜarki usłyszycie jej szum. TakŜe płyn i gaz zamknięte w systemie chłodzenia mogą wydawać pewne odgłosy, niezaleŜnie od tego, czy spręŜarka pracuje, czy nie. Jest to całkiem normalne.

6. Do zamraŜania świeŜej Ŝywności uŜywa się komory oznaczonej 4 gwiazdkami (komora szybkiego zamraŜania).

7. Nie naleŜy wkładać do zamraŜarki zbyt wiele Ŝywności na raz. Jakość Ŝywności najlepiej zachowuje się, kiedy dogłębnie zamraŜa się ją w moŜliwie najkrótszym czasie. Nie zaleca się zatem przekraczania wydajności zamraŜarki podanej w „Danych urządzenia”. Aby uzyskać najniŜszą temperaturę wewnątrz zamraŜarki przycisk termostatu naleŜy ustawić na „S” („super zamraŜanie”). Zapali się Ŝółta lampka.

8. Po upływie czasu niezbędnego do zamroŜenia świeŜej Ŝywności przycisk termostatu naleŜy ustawić w pozycji środkowej (Ŝółta lampka zgaśnie).

9. Nie naleŜy wkładać Ŝywności do zamraŜarki zaraz po jej włączeniu. Poczekajcie, aŜ osiągnięta zostanie właściwa temperatura przechowywania. Zalecamy sprawdzanie temperatury dokładnym termometrem (patrz rozdział „Regulacja i nastawianie temperatury”).

WaŜna uwaga:

W razie przerwy w zasilaniu elektrycznością nie naleŜy otwierać drzwiczek. ZamroŜonej Ŝywności nic się nie stanie, jeśli awaria taka trwa nie dłuŜej niŜ 19 godzin. Jeśli awaria trwa dłuŜej, naleŜy sprawdzić Ŝywność i albo zjeść ją od razu, albo zagotować i ponownie zamrozić.

Obsługa panelu sterowania

Rys. 5

Panel sterowania słuŜy do regulowania temperatury w zamraŜarce, wyświetlania temperatury w zamraŜarce i wykonywania następujących funkcji:

1 - Przycisk szybkiego zamraŜania

2 - Przycisk nastawiania temperatury w zamraŜarce

3 - Lampka pomarańczowa - Włączono szybkie zamraŜanie

4 - Lampka zielona - Włączono zasilanie

(napięcie)

5 - Lampka czerwona - Alarm

Temperatury osiągane wewnątrz urządzenia mogą się róŜnić zaleŜnie od warunków jego uŜytkowania, umiejscowienia, temperatury otoczenia, częstotliwości otwierania drzwiczek oraz ilości przechowywanej Ŝywności.

Odpowiednio do tych warunków moŜna modyfikować nastawienia temperatury. Jeśli zapali się lampka czerwona, naleŜy odczekać 24 godziny zanim powiadomi się autoryzowany serwis.

MoŜe to być spowodowane włoŜeniem do zamraŜarki gorącej Ŝywności lub pozostawieniem otwartych drzwiczek.

W ciągu 24 godzin pracy alarm z powodu przekroczenia temperatury (lampka czerwona) powinien się wyłączyć.

Funkcja szybkiego zamraŜania

Funkcja szybkiego zamraŜania umoŜliwia zamraŜanie Ŝywności świeŜej.

Po przyciśnięciu przycisku szybkiego zamraŜania (1) zapali się lampka pomarańczowa

(3) i zacznie ciągle działać spręŜarka, nawet jeśli przycisk temperatury jest w pozycji STOPPED [=ZATRZYMANY] (0).

Aby wyłączyć te funkcję naleŜy ponownie przycisnąć przycisk szybkiego zamraŜania, a pomarańczowa lampka zgaśnie.

Przechowywanie Ŝywności mroŜonej

ZamraŜarka słuŜy do długoterminowego przechowywania mroŜonek spoŜywczych kupionych w sklepie, a takŜe moŜna jej uŜyć do zamraŜania i przechowywania Ŝywności świeŜej. Wskazówki przechowywaniaświeŜej Ŝywności zamroŜonej w domu znajdują się na wewnętrznej powierzchni drzwiczek.

W razie przerwy w zasilaniu elektrycznością nie naleŜy otwierać drzwiczek. Przerwa w zasilaniu poniŜej 19 godz. nie powinna zaszkodzić zamroŜonej Ŝywności. Jeśli awaria trwa dłuŜej, naleŜy sprawdzić stan Ŝywności i albo zjeść ją natychmiast, albo zagotować i ponownie zamrozić.

ZamraŜanie Ŝywności świeŜej

Aby uzyskać najlepsze rezultaty prosimy przestrzegać następujących instrukcji.

Nie naleŜy zmraŜać zbyt duŜych ilości Ŝywności na raz. Jakość Ŝywności zachowuje się najlepiej zamraŜając ją na wskroś najszybciej, jak to moŜliwe.

Nie naleŜy przekraczać 24-godzinnej zdolności zamraŜania zamraŜarki.

Umieszczenie ciepłych potraw w komorze zamraŜarki powoduje ciągłą pracę urządzenia chłodniczego aŜ do ich zupełnego zamroŜenia. Przy zamraŜaniu świeŜej Ŝywności pokrętło termostatu naleŜy ustawić w pozycji środkowej. Niewielkie ilości Ŝywności do 0, 5 kg moŜna zamraŜać bez nastawiania pokrętła regulacji temperatury.

NaleŜy specjalnie zadbać, aby nie mieszać

Ŝywności juŜ zamroŜonej ze świeŜą.

Sporządzanie kostek lodu

(Rys. 6)

Tackę na kostki lodu naleŜy w 3/4 napełnić wodą i umieścić w zamraŜarce. Przymarznięte tacki naleŜy poluźniać trzonkiem łyŜki lub podobnym narzędziem, nie wolno do tego uŜywać przedmiotów o ostrych krawędziach, takich jak noŜe lub widelce.

Poznaj swoją zamraŜarkę

(Rys. 1)

1 - Panel sterowania, wyświetlacz i regulacja 2 - Podpory tacki na lód i tacka na lód

3 - Komora szybkiego zamraŜania

4 - Komory do przechowywania Ŝywności mroŜonej

5 - Nastawiane nóŜki przednie

RozmraŜanie

Zalecamy rozmraŜanie komory zamraŜarki przynajmniej dwa razy w roku, lub gdy warstwa lodu jest zbyt gruba.

Narastanie warstwy lodu jest zjawiskiem normalnym.

Narastanie warstwy lodu, zwłaszcza w górnej części komory, jest zjawiskiem naturalnym i nie szkodzi prawidłowej pracy zamraŜarki.

Zaleca się rozmraŜanie zamraŜarki przy umiarkowanej ilości Ŝywności mroŜonej.

Przed rozmraŜaniem naleŜy ustawić przycisk regulacji termostatu na maksimum aby dobrze zamrozić Ŝywność. W tym czasie temperatura zamraŜarki nie moŜe być zbyt niska.

- Wyłączcie zamraŜarkę z prądu.

- Wyjmijcie zamroŜoną Ŝywność, zawińcie w kilka arkuszy papieru i umieśćcie w chłodnym miejscu. - Zostawcie drzwiczki otwarte w celu szybkiego

rozmroŜenia i wstawcie do środka naczynia z gorącą wodą (maks. 800C)

Do usuwania szronu nie naleŜy uŜywać ostro zakończonych przedmiotów takich jak noŜe lub widelce.

Do rozmraŜania nie naleŜy uŜywać suszarek do włosów, grzejników elektrycznych, aniŜadnych innych urządzeń elektrycznych.

Po zakończeniu rozmraŜania naleŜy zamknąć część rozmraŜającą i starannie do sucha wytrzeć wnętrze.

(Rys. 7 i 8)

NaleŜy przycisnąć przycisk szybkiego zamraŜania i

pozostawić przyciśnięty na ok. trzy godziny.

5

Czyszczenie i konserwacja

1. Zalecamy, aby przed czyszczeniem odłączyć zasilanie gniazdka elektrycznego i wyjąć z niego wtyczkę przewodu zasilającego. Do czyszczenia nie wolno stosować Ŝadnych ostrych narzędzi ani szorstkich substancji, mydła, domowych środków czystości, detergentów, ani wosku do polerowania. Szafkę zamraŜarki naleŜy czyścić letnią wodą, a następnie wytrzeć do sucha. Wnętrze naleŜy czyścić ściereczką zamoczoną i wyŜętą w roztworze jednej łyŜeczki do herbaty sody oczyszczonej w 0, 5 litra wody, a następnie wytrzeć do sucha.

5. Jeśli zamraŜarka ma być nieuŜywana przez dłuŜszy okres czasu, naleŜy ją wyłączyć i całkowicie opróŜnić z Ŝywności, oczyścić i pozostawić z uchylonymi drzwiczkami. Zalecamy, aby dla zabezpieczenia wysokiej jakości lakieru polerować metalowe części zamraŜarki (tzn. zewnętrzną powierzchnię drzwiczek, boczne ściany szafki) woskiem silikonowym (do polerowania samochodów). Raz do roku naleŜy odkurzaczem usunąć kurz, który zbiera się na spręŜarce umieszczonej z tyłu zamraŜarki. Regularnie sprawdzajcie stan uszczelek w drzwiczkach aby upewnić się, Ŝe nie są zabrudzone okruchami Ŝywności.

9. Nie wolno:

czyścić zamraŜarki nieodpowiednimi środkami, np. wyrobami na bazie ropy naftowej,

w jakikolwiek sposób poddawać ją działaniu wysokich temperatur,

szorować, skrobać itp. szorstkimi materiałami.

10. NaleŜy regularnie usuwać nadmierne osady lodu. Znaczne nagromadzenie lodu zmniejsza wydajność pracy zamraŜarki.

11. Aby wyjąć szufladę naleŜy wysunąć ją jak najdalej, unieść jej przód w górę, a potem całkiem wyciągnąć.

Przenoszenie drzwiczek

Prosimy postępować w kolejności liczb (Rys. 9)

Co trzeba, a czego nie naleŜy robić

Trzeba - Z regularną częstotliwością sprawdzać zawartość zamraŜarki.

Trzeba - Regularnie czyścić i rozmraŜać zamraŜarkę (patrz: „RozmraŜanie”)

Trzeba - Przechowywać Ŝywność nie dłuŜej niŜ to konieczne i przestrzegać terminów przydatności do spoŜycia podanych na opakowaniach.

Trzeba - Gotowe mroŜonki przechowywać zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu.

Trzeba - Zawsze wybierać świeŜą Ŝywność wysokiej jakości i upewniać się przed zamraŜaniem, Ŝe jest zupełnie czysta.

Trzeba - Przygotowywać świeŜą Ŝywność do zamraŜania w małych porcjach, aby szybko się mroziła.

Trzeba - Zawijać mroŜonki natychmiast po zakupie i wkładać do zamraŜalnika najprędzej, jak to moŜliwe.

Trzeba - Rozdzielać Ŝywność w komorach i wypełniać kartę zawartości. UmoŜliwi to szybkie odnalezienie Ŝywności i uniknięcie niepotrzebnego otwierania drzwiczek, co oszczędzi energii elektrycznej.

Nie wolno - Pozostawiać drzwiczki otwarte na dłuŜej, poniewaŜ powoduje to zwiększenie kosztów uŜywania zamraŜarki i nadmierne osadzanie się lodu.

Nie wolno - UŜywać ostrych przedmiotów, takich jak nóŜ, czy widelec, do wyjmowania kostek lodu.

Nie wolno - Wkładać do zamraŜarki gorących potraw. Niech najpierw ostygną.

Nie wolno - Wkładać do zamraŜarki pełnych butelek ani zamkniętych puszek z zawartością napojów gazowanych, poniewaŜ mogą wybuchnąć.

Nie wolno - Przechowywać w zamraŜarce

Ŝadnych substancji trujących lub niebezpiecznych. Zaprojektowana ją wyłącznie do przechowywania jadalnych produktów Ŝywnościowych.

Nie wolno - Przekraczać maksymalnych dozwolonych ilości świeŜej Ŝywności przechowywanych w zamraŜarce.

Nie wolno - Podawać dzieciom lodów ani sorbetów prosto z zamraŜarki. Niska temperatura moŜe spowodować odmroŜenie warg.

Nie wolno - ZamraŜać napojów gazowanych. Nie wolno - Próbować przechowywać

mroŜonek, które odtajały; naleŜy je zjeść w ciągu 24 godzin albo zagotować i ponownie zamrozić.

Nie wolno - Wyjmować czegokolwiek z zamraŜarki wilgotnymi dłońmi.

Nie wolno - Zamykać drzwiczek bez uprzedniego zdjęcia pokrywy komory szybkiego zamraŜania.

You can only view or download manuals with

Sign Up and get 5 for free

Upload your files to the site. You get 1 for each file you add

Get 1 for every time someone downloads your manual

Buy as many  as you need

Dokument instalacyjny Beko Fsa25300

Bezpośredni link do pobrania Dokument instalacyjny Beko Fsa25300

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dokument instalacyjny Beko Fsa25300