Dodatek do podręcznika użytkownika Emerson Rosemount 3308

Dodatek do podręcznika użytkownika Emerson Rosemount 3308 jest przeznaczony do instalacji, konfiguracji i obsługi systemu Emerson Rosemount 3308. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje dotyczące konfigurowania systemu, instalacji, monitorowania, diagnostyki i naprawy, a także odtwarzania systemu. Dodatek do podręcznika użytkownika jest skierowany do wykwalifikowanych techników i inżynierów, którzy znają podstawy systemów Emerson Rosemount 3308. Dodatek do podręcznika użytkownika zawiera wszystkie najnowsze informacje na temat systemu Emerson Rosemount 3308, w tym zaktualizowane instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i procedury.

Ostatnia aktualizacja: Dodatek do podręcznika użytkownika Emerson Rosemount 3308DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 1043)

(Jedynie teksty w języku angielskim, bułgarskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim oraz włoskim są autentyczne)

(2013/115/UE)

(Dz. U. UE L z dnia 14 marca 2013 r. )

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacji Schengen drugiej generacji (SIS II) 1, w szczególności jego art. 8 ust. 4, art. 9 ust. 1, art. 20 ust. 3, art. 22 lit. a), art. 36 ust. 4 oraz art. 37 ust. 7, a także decyzję Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacji Schengen drugiej generacji (SIS II) 2, w szczególności jej art. pl/? a#/document/67700492? unitId=art(9)ust(1)" target="_blank">art. pl/? a#/document/67700492? unitId=art(20)ust(4)" target="_blank">art. pl/? a#/document/67700492? unitId=art(22)lit(a)" target="_blank">art. pl/? a#/document/67700492? unitId=art(51)ust(4)" target="_blank">art. 51 ust. pl/? a#/document/67700492? unitId=art(52)ust(7)" target="_blank">art. 52 ust. 7, po konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) System informacyjny Schengen drugiej generacji (SIS II) zostanie uruchomiony w pierwszej połowie 2013 r. Będzie on zawierał jedynie niezbędne informacje pozwalające na zidentyfikowanie osoby lub przedmiotu oraz podjęcie koniecznych działań. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu SIS II państwa członkowskie będą również przekazywały sobie informacje uzupełniające dotyczące dokonanych wpisów. Wymiana informacji uzupełniających będzie odbywała się za pośrednictwem biur SIRENE.

(2) Aby ułatwić pracę biurom SIRENE oraz użytkownikom końcowym SIS II uczestniczącym w bieżących czynnościach realizowanych przez SIRENE, w roku 2008 przyjęto Podręcznik SIRENE dla SIS II. Jego podstawę prawną stanowiły: w ramach dawnego pierwszego filaru - decyzja Komisji 2008/333/WE 3, a w ramach dawnego trzeciego filaru - decyzja Komisji 2008/334/WSiSW 4.

(3) Obecnie konieczne jest wprowadzenie zmian do podręcznika SIRENE dla SIS II w celu lepszego odzwierciedlenia potrzeb operacyjnych użytkowników końcowych i personelu uczestniczącego w działaniach SIRENE oraz zapewnienia większej spójności procedur roboczych, a także zagwarantowania, by zastosowane reguły techniczne odpowiadały zasadom dobrej praktyki.

(4) Państwa członkowskie opracowały zróżnicowane zasady dotyczące organów, które mają dostęp do SIS II i które są uprawnione do tworzenia, aktualizowania lub usuwania wpisów. Wiele państw członkowskich posiada też zintegrowane organy odpowiedzialne za międzynarodową współpracę policyjną, zajmujące się kwestiami dotyczącymi Europolu, Interpolu i SIRENE, przy czym wszelkie niezbędne działania realizowane są przez personel tych organów. W związku z tym należy rozszerzyć zakres podręcznika SIRENE w taki sposób, by obejmował on wszystkich użytkowników końcowych SIS II oraz cały personel uczestniczący w działaniach SIRENE.

(5) Wytyczne zawarte w podręczniku SIRENE wymagają uaktualnienia, tak aby mogły one odzwierciedlić między innymi nowe możliwości techniczne dotyczące wyszukiwań w SIS II; zaktualizowane opisy technicznych środków komunikacji pomiędzy biurami SIRENE; objaśnienia procedur dokonywania wpisów w celu odmowy pozwolenia na wjazd; objaśnienia procedur dotyczących zarządzania wpisami w SIS II, co obejmuje także nowe kategorie przedmiotów wprowadzone na mocy przepisów rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 oraz decyzji 2007/533/WSiSW; a także procedury wymiany informacji uzupełniających, jeżeli okaże się, że wpis w SIS II dotyczy pojazdu, w przypadku którego dokonano nielegalnego powielenia danych pojazdu.

(6) Aby zapewnić spójność zasad transkrypcji i transliteracji w SIS II i SIRENE, zasady te należy w pełni dostosować do ICD 3. 0 dla SIS II oraz najnowszej wersji dokumentu kontroli interfejsu, o którym mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 189/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie testów systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) 5. Oprócz tego należy dostosować formularze wykorzystywane przez biura SIRENE na potrzeby wymiany informacji uzupełniających do infrastruktury technicznej opisanej w dokumencie "Wymiana danych między biurami SIRENE (DEBS)". Formularzom należy też nadać bardziej zrozumiały i przyjazny dla użytkownika format. Należy także przedstawić wyjaśnienia odnoszące się do procedur gromadzenia statystyk dotyczących trafień uzyskiwanych w SIS II oraz wymiany informacji uzupełniających, a następnie dodać te wyjaśnienia do podręcznika, jako nowy dodatek.

(7) Ze względu na znaczną liczbę zasadniczych zmian wprowadzonych do Podręcznika SIRENE dla SIS II przyjętego w roku 2008, należy przyjąć nowy Podręcznik SIRENE. W związku z powyższym należy uchylić decyzje 2008/333/WE oraz 2008/334/WSiSW.

(8) Przepisy w zakresie ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa danych w SIS II zostały określone w rozporządzeniu (WE) nr 1987/2006 oraz decyzji 2007/533/WSiSW. W związku z brakiem szczegółowych przepisów w rozporządzeniu (WE) nr 1987/2006, wymiana informacji dodatkowych odnoszących się do wpisów z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 podlega przepisom dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych 6. pl/? a#/document/67700492" target="_blank">decyzji 2007/533/WSiSW wymiana informacji dodatkowych odnoszących się do pozostałych rodzajów wpisów podlega przepisom decyzji ramowej Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych 7.

(9) Ze względu na fakt, że rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 stanowi rozwinięcie dorobku Schengen, zgodnie z art. 5 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania pismem z dnia 15 czerwca 2007 r. notyfikowała transpozycję tego dorobku do swojego prawa krajowego. Dania uczestniczy w

(10) Zgodnie z art. 5 Protokołu w sprawie dorobku Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, oraz z art. 2 decyzji Rady 2000/365/WE z dnia 29 maja 2000 r. dotyczącej wniosku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej o zastosowanie wobec niego niektórych przepisów dorobku Schengen 8, Zjednoczone Królestwo uczestniczy w niniejszej decyzji w zakresie, w jakim nie dotyczy ona wymiany informacji uzupełniających w związku z i 25 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006.

(11) Zgodnie z art. pl/? a#/document/67471901? unitId=art(6)ust(2)" target="_blank">art. 6 ust. 2 decyzji Rady 2002/192/WE z dnia 28 lutego 2002 r. dotyczącej wniosku Irlandii o zastosowanie wobec niej niektórych przepisów dorobku Schengen 9 Irlandia uczestniczy w niniejszej decyzji w zakresie, w jakim nie dotyczy ona wymiany informacji uzupełniających w związku z

(12) W odniesieniu do Cypru niniejsza decyzja stanowi akt oparty na dorobku Schengen lub w inny sposób z nim związany w rozumieniu art. 3 ust. 2 Aktu przystąpienia z 2003 r.

(13) W odniesieniu do Islandii i Norwegii, niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku prawnego Schengen w rozumieniu Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen 10, które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 1 pkt G decyzji Rady 1999/437/WE 11 w sprawie niektórych warunków stosowania tego układu.

(14) W odniesieniu do Szwajcarii niniejsza decyzja stanowi rozwinięcie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen 12, które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w decyzji 1999/437/WE w związku z art. 4 ust. 1 decyzji Rady 2004/860/WE 13.

(15) W odniesieniu do Liechtensteinu niniejsza decyzja stanowi rozszerzenie przepisów dorobku Schengen w rozumieniu Protokołu między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską, Konfederacją Szwajcarską i Księstwem Liechtensteinu w sprawie przystąpieniu Księstwa Liechtensteinu do Umowy między Unią Europejską, Wspólnotą Europejską i Konfederacją Szwajcarską dotyczącej włączenia Konfederacji Szwajcarskiej we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen 14, które wchodzą w zakres obszaru, o którym mowa w art. 3 decyzji Rady 2011/350/UE 15.

(16) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego na mocy art. 51 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i art. 67 decyzji 2007/533/WSiSW,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lutego 2013 r.

W imieniu Komisji
Cecilia MALMSTRÖMCzłonek Komisji

1 Dz. L 381 z 28. 12. 2006, s. 4.

2 Dz. L 205 z 7. 8. 2007, s. 63.

3 Dz. L 123 z 8. 5. 2008, s. 1.

4 Dz. 39.

5 Dz. L 57 z 1. 3.

6 Dz. L 281 z 23. 11. 1995, s. 31.

7 Dz. L 350 z 30. 60.

8 Dz. L 131 z 1. 6. 2000, s. 43.

9 Dz. L 64 z 7. 2002, s. 20.

10 Dz. L 176 z 10. 7. 1999, s. 36.

11 Dz.

12 Dz. L 53 z 27. 2. 52.

13 Dz. L 370 z 17. 2004, s. 78.

14 Dz. L 160 z 18. 2011, s. 21.

15 Dz. 19.

16 Załącznik:

- zmieniony przez sprostowanie z dnia 21 listopada 2013 r. (Dz. UE. L. 2013. 312. 48).

- zmieniony przez art. 1 decyzji nr (UE) 2015/219 z dnia 29 stycznia 2015 r. 2015. 44. 75) zmieniającej nin. decyzję z dniem notyfikacji. 1 decyzji nr (UE) 2016/1209 z dnia 12 lipca 2016 r. 2016. 203. 35) zmieniającej nin. 1 decyzji nr (UE) 2017/1528 z dnia 31 sierpnia 2017 r. 2017. 231. 6) zmieniającej nin.

17 Decyzja ramowa Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi (Dz. L 190 z 18. 1).

18 Dz. L 239 z 22. 9.

19 Decyzja Komitetu Wykonawczego z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie wprowadzenia w życie Konwencji wykonawczej (SCH/com-ex

20 Decyzje Komitetu Wykonawczego z dnia 7 października 1997 r. (SCH/com-ex 97(27) zm. 4) w przypadku Włoch i (SCH/com-ex 97(28) zm. 4) w przypadku Austrii.

21 Decyzja Rady 1999/848/WE z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie pełnego stosowania dorobku Schengen w Grecji (Dz. L 327 z 21. 58).

22 Decyzja Rady 2000/777/WE z dnia 1 grudnia 2000 r. w sprawie stosowania dorobku Schengen w Danii, Finlandii, Szwecji oraz Islandii i Norwegii (Dz. L 309 z 9. 24).

23 Decyzja Rady 2004/926/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia w życie części dorobku Schengen przez Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Dz. L 395 z 31. 70).

24 Dz. C 340 z 10. 1997, s. 92.

25 Umowa zawarta z Republiką Islandii oraz Królestwem Norwegii dotycząca włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen (Dz. 36).

26 Dz.

27 Dz.

28 Rozporządzenie (WE) nr 1986/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dostępu służb odpowiedzialnych w państwach członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.

29 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. L 77 z 23. 2016, s.

30 Pozostaje to bez uszczerbku dla innych zadań powierzanych biurom SIRENE w oparciu o odnośne przepisy prawne w ramach współpracy policyjnej, np. w ramach stosowania decyzji ramowej Rady 2006/960/WSiSW z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. L 386 z 29. 89).

31 Decyzja Rady 2009/371/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Europejski Urząd Policji (Europol) (Dz. L 121 z 15. 2009, s. 37).

32 Zob. także Katalog Schengen, zalecenia oraz najlepsze praktyki.

33 Wspomniana druga domena funkcjonuje w ramach technicznego "środowiska przedprodukcyjnego".

34 Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. 31).

35 Decyzja ramowa Rady 2008/977/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w ramach współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych (Dz. 60).

36 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011 z dnia 25 października 2011 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (Dz. L 286 z 1.

37 Niektóre firmy przewozowe stosują inne numery referencyjne. W ramach SIS II przewidziano reguły dotyczące wprowadzania numerów seryjnych innych niż BIC.

38 Ze względu na brak standaryzacji numerów seryjnych przedmiotów może przykładowo dojść do sytuacji, gdy dwa różne egzemplarze broni palnej dwóch różnych marek będą opatrzone tym samym numerem seryjnym. Możliwa jest także sytuacja, gdy określony przedmiot będzie miał ten sam numer seryjny co przedmiot zupełnie innego rodzaju - może to dotyczyć przykładowo dokumentu i urządzenia przemysłowego. Jeżeli z okoliczności sprawy jasno wynika, że numer seryjny jest identyczny, ale na pewno chodzi o różne przedmioty, nie wymaga się przeprowadzenia konsultacji pomiędzy biurami SIRENE. Użytkowników końcowych można uczulić na możliwość wystąpienia tego rodzaju sytuacji. Może się również zdarzyć, że przedmiot, np. paszport lub pojazd, został skradziony i zgłoszony w jednym z państw, a następnie zgłoszony także w kraju pochodzenia. Może to prowadzić do wystąpienia dwóch wpisów dotyczących tego samego przedmiotu. Jeśli zostanie to ujawnione, sprawę mogą rozwiązać zainteresowane biura SIRENE.

39 Kwestie techniczne omówiono w dokumencie dotyczącym wymiany danych między biurami SIRENE, o którym mowa w pkt 1. 10.

40 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1345 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie minimalnych standardów jakości danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w ramach systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. L 213 z 6. 15).

41 Kwestie techniczne omówiono w dokumencie dotyczącym wymiany danych między biurami SIRENE, o którym mowa w pkt 1.

42 Zob. także pkt 1. 13. 1 dotyczący wskazania pilnego charakteru sprawy na formularzach SIRENE.

43 Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. L 158 z 30. 77).

44 Art. 30 dyrektywy 2004/38/WE stanowi, że osobę, której odmówiono pozwolenia na wjazd, powiadamia się o tym na piśmie i wyczerpująco informuje o przyczynach podjęcia takiej decyzji, o ile nie jest to sprzeczne z interesem bezpieczeństwa państwa.

45 Art. 26 rozporządzenia w sprawie SIS II zawiera odwołanie do art. 15 Traktatu o Unii Europejskiej. Jednakże po wejściu w życie Traktatu z Lizbony art. 15 stał się art. 29 w wersji skonsolidowanej Traktatu o Unii Europejskiej.

46 Należy zwrócić uwagę na fakt, że w przypadku wpisów do celów odmowy wjazdu dokonanych w odniesieniu do członków rodziny obywateli UE nie jest możliwe dokonanie rutynowego sprawdzenia w systemie SIS II przed wydaniem takiej osobie karty pobytu. W art. 10 dyrektywy 2004/38/WE wymienia się warunki niezbędne do uzyskania przez członków rodziny obywateli UE, którzy to członkowie są obywatelami krajów trzecich, prawa pobytu w przyjmującym państwie członkowskim na okres dłuższy niż trzy miesiące. Lista tych warunków, mająca charakter wyczerpujący, nie przewiduje rutynowego sprawdzenia w systemie SIS przed wydaniem kart pobytu. Zgodnie z art. 27 ust. 3 wspomnianej dyrektywy państwa członkowskie mogą wystąpić, jeżeli uważają to za istotne, do innych państw członkowskich o udzielenie informacji dotyczących wyłącznie wszelkich wcześniejszych przypadków notowań w rejestrach policyjnych dotyczących danej osoby (a zatem nie o wszystkie dane zawarte w systemie SIS II). Takie zapytania nie mogą być przeprowadzane rutynowo.

47 Zgodnie z dyrektywą 2004/38/WE osobie korzystającej z prawa do swobodnego przemieszczania się można odmówić pozwolenia na wjazd lub pobyt tylko z przyczyn dotyczących porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, w przypadku gdy indywidualne zachowanie danej osoby stanowi rzeczywiste, aktualne i dostatecznie poważne zagrożenie narażające jeden z podstawowych interesów społecznych oraz gdy spełnione są inne warunki określone w art. 2 wspomnianej dyrektywy. Art. 2 stanowi: "Środki podjęte ze względów porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego muszą być zgodne z zasadą proporcjonalności i opierać się wyłącznie na indywidualnym zachowaniu danej osoby. Wcześniejsza karalność nie może sama w sobie stanowić podstaw do podjęcia takich środków. Indywidualne zachowanie danej osoby musi stanowić rzeczywiste, aktualne i dostatecznie poważne zagrożenie narażające jeden z podstawowych interesów społecznych. Nie są dopuszczalne uzasadnienia, które nie są bezpośrednio związane z danym indywidualnym przypadkiem lub opierają się na względach ogólnej prewencji". Dalsze ograniczenia możliwości udzielenia odmowy pozwolenia na wjazd lub pobyt osobom posiadającym prawo stałego pobytu zawiera art. 28 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE, zgodnie z którym może to nastąpić wyłącznie z poważnych względów porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego.

48 Zgodnie z dyrektywą 2004/38/WE państwo członkowskie wykonujące działania nie może ograniczać swobody przemieszczania się obywateli państw trzecich korzystających z prawa swobodnego przemieszczania się wyłącznie z powodu utrzymania wpisu przez państwo członkowskie, które tego wpisu dokonało, chyba że spełnione zostały warunki wskazane w przypisie 30.

49 Małoletni bez opieki to dzieci - zgodnie z definicją zawartą w art. 1 Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. - które zostały oddzielone od obojga rodziców oraz innych krewnych i nie są objęte opieką osoby dorosłej, na której spoczywa taki obowiązek z mocy prawa lub zwyczaju.

50 Data zaginięcia:

a) miejsce, data i godzina zaginięcia;

b) okoliczności zaginięcia. Informacje o osobie zaginionej:

c) wiek z wyglądu;

d) wzrost;

e) kolor skóry;

f) kolor i długość włosów;

g) kolor oczu;

h) inne cechy wyglądu (np. kolczyki, zniekształcenia, amputowane kończyny, tatuaże, znamiona, blizny itp. );

i) cechy psychologiczne: ryzyko popełnienia samobójstwa, choroba psychiczna, zachowania agresywne itp. ;

j) inne informacje: konieczność poddania leczeniu itp. ;

k) odzież, którą osoba poszukiwana miała na sobie w momencie zaginięcia;

l) fotografia: dostępna lub nie;

m) formularz ante-mortem: dostępny lub nie;

Informacje dodatkowe:

n) osoba, która mogła towarzyszyć osobie zaginionej (oraz jej nr identyfikacyjny Schengen, jeśli jest dostępny);

o) pojazd(-y) związany(-e) ze sprawą (oraz ich numery identyfikacyjne Schengen, jeśli są dostępne).

p) jeżeli są dostępne: numer telefonu komórkowego lub informacje o ostatnio używanym loginie lub danych do kontaktu za pośrednictwem internetowych sieci społecznościowych.

W polu 083 nie należy umieszczać nagłówków poszczególnych rubryk, lecz jedynie odpowiadające im litery. Jeżeli informacje są już dostępne w polach wpisu, stanowią one część wpisu, wraz z odciskami palców lub fotografiami.

51 Aby wyjaśnić problem zgody w kwestii ochrony osób w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz o swobodnym przemieszczaniu takich danych, zob. art. 2 lit. h) dyrektywy 95/46/WE.

52 "Podejrzenie klonu" dotyczy na przykład sytuacji, gdy doszło do kradzieży dokumentów rejestracyjnych pojazdu oraz ich wykorzystania w celu ponownej rejestracji innego pojazdu tej samej marki, tego samego modelu i o tym samym kolorze, który także został skradziony.Dodatek do podręcznika użytkownika Emerson Rosemount 3308

Bezpośredni link do pobrania Dodatek do podręcznika użytkownika Emerson Rosemount 3308

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Dodatek do podręcznika użytkownika Emerson Rosemount 3308